OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH VI.


 

Kap. 125.
Říkání pro vstup do síně obou pravd.

1. Co má N. říkati při vstupu do síně obou pravd, aby zbaven byl všech hříchů, kterých se dopustil, a abys směl patřiti v tváře všech bohů.

N. praví: "Buď pozdraven, velký bože, pane obou pravd! Přišel jsem k tobě, můj pane, byv přiveden, abych spatřil tvou krásu. Znám tebe, znám jména čtyřiceti dvou bohů, kteří jsou s tebou v této síni obou pravd, pohlcujíce hříšníky a pijíce jejich krev v den súčtování před Vennofrem. Sestry Merti jest jméno tvých dvoch společnic. Hleď, přicházím dnes k tobě a přináším ti spravedlnost, zvítěziv nad hříchem.
Nezhřešil jsem proti lidem; neporážel jsem dobytka, určeného k oběti; nechoval jsem se neslušně na místech posvátných; neznal jsem ničemnosti a nedopustil jsem se nepoctivosti; nenařizoval jsem nikomu pracovati více než bylo mu možno; nebylo na mne stížností u úřadů; nechoval jsem nevážnosti k bohu, nepohrdal jsem chudými; nepřipravil jsem nájemce o jeho majetek; nečinil jsem nic, co oškliví se bohům; neočernil jsem člověka u jeho nadřízeného; nikdo nehladověl mou vinou; nikdo neplakal mou vinou; nezabil jsem nikoho, ani nedal jsem rozkazu k vraždě; nezpůsobil jsem nikomu bolesti; nezmenšil jsem dodávku potravin do chrámů; nezadržel jsem obětního chleba bohům; neodňal jsem obětních koláčů zářícím duchům; neznásilnil jsem ženy; nebyl jsem necudný ve svatyni svého městského boha; nezvětšoval ani nezmenšoval jsem obilní míry; nezkracoval jsem lokte; neporušil jsem polní výměry, neporušoval jsem jazýčku váh; neodnímal jsem kojencům mléka od úst; neodháněl jsem dobytka od jeho píce; nechytal jsem do sítě ptáků v bažinách bohů, nechytal jsem ryb ve vodách jejich;7 nezabraňoval jsem vodě téci v její čas a nestavěl jsem hrází v cestu tekoucí vodě; neuhasil jsem ohně v jeho času; nepřekračoval jsem času [určeného mi] pro příjem obětního masa; nezadržel jsem boha, když byl na cestě.
Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Jsem čist! Moje čistota jest čistota velkého fenixe z Henennisutu, protože jsem byl nosem pána dechu, jenž na živu udržuje všecky lidi, v den vyplnění božského oka v Onu, posledního dne druhého měsíce doby zimní před pánem této země. Viděl jsem vyplnění božského oka v Onu, a proto nestane se mi nic zlého v této zemi, v síni obou pravd, neboť znám jména těchto bohů, kteří zde jsou.

1. Ó ty dlouhými kroky kráčející, jenž přišel jsi z Onu! — Nedopustil jsem se hříchu.
2. Ó ty mající oheň ve [svém] objetí, jenž přišel jsi z Cheriohau! — Neloupil jsem.
3. Ó ty nosatče, jenž přišel jsi ze Chmunu! — Nebyl jsem lakomý.
4. Ó ty, jenž pohlcuješ stíny, jenž přišel jsi z jeskyně! — Nekradl jsem.
5. Ó ty ohlížející se na zad, jenž přišel jsi z Rosecau! — Nezabil jsem člověka.
6. Ó ty dvojitý lve, jenž přišel jsi z nebe! — Nezmenšil jsem obilní míry.
7. Ó ty bystrozraký, jenž přišel jsi z Chemu! — Nedopustil jsem se podvodu.
8. Ó ty plameni, jenž vyšel jsi obráceně! — Neodcizil jsem majetku boha.
9. Ó ty drtiči kostí, jenž přišel jsi z Henennisutu! — Nelhal jsem.
10. Ó ty, jenž poroučíš ohni, jenž přišel jsi z Mennoferu! — Nekradl jsem pokrmu.
11. Ó ty obyvateli jeskyň, jenž přišel jsi ze západu! — Neproklínal jsem.
12. Ó ty bělozubý, jenž přišel jsi ze země jezerní! — Nepřekročil jsem mezí.
13. Ó ty krvežíznivče, jenž přišel jsi z popraviště! — Neporazil jsem býka patřícího bohu.
14. Ó ty žroute vnitřností, jež přišel jsi od soudu třiceti! — Neobelstil jsem [nikoho].
15. Ó pane pravdy, jenž přišel jsi ze sídla obou pravd! — Nepřivlastňoval jsem si přídělů chrámových.
16. Ó ty, jenž chodíš zády vpřed, jenž přišel jsi z Basetu! — Nevyzvídal jsem o nikom v jeho domě.
17. Ó ty násilníku, jenž přišel jsi z Onu! — Nebyl jsem mluvkou.
18. Ó ty, jehož zloba jest zlá, jenž přišel jsi z župy zedské! — Nedal jsem se uchvátiti zlostí na odhadce mého majetku.
19. Ó ty zasazující palčivé rány, jenž přišel jsi z místa zkázy! — Nesouložil jsem s ženou, mající manžela.
20. Ó ty, jenž díváš se, co si kdo přináší, jenž přišel jsi z Per-Minu! — Nerozněcoval jsem svého pohlavního pudu.
21. Ó ty nejvyšší ze starců, jenž přišel jsi z Jamu! — Nešířil jsem strachu.
22. Ó ty bořiči staveb, jenž přišel jsi z župy .................. ! — Nepřekročil jsem lhůty.
23. Ó ty, jenž odnímáš řeč, jenž přišel jsi z Veritu! — Nezaložil jsem požáru.
24. Ó děcko, jež přišlo jsi z župy onské! — Nebyl jsem hluchý k hlasu pravdy.
25. Ó hlasateli, jenž přišel jsi z Venesu! — Nepobuřoval jsem.
26. Ó Bastský, jenž přišel jsi z tajemného úkrytu! — Nepřimhuřoval jsem oči.
27. Ó ty, jehož obličej jest obrácen na zad, jenž přišel jsi z doupěte zla! — Neposkvrnil jsem sama sebe; neznásilnil jsem [ženy].
28. Ó ty, jehož nohy jsou ohnivé, jenž přišel jsi z temnot! — Neužíral jsem svého srdce.
29. Ó ty šiřiteli tmy, jenž přišel jsi ze tmy! — Nepřel jsem se.
30. Ó ty, jenž přinášíš [si] svoji oběť, jenž přišel jsi ze Saiu! — Nebyl jsem násilnický.
31. Ó ty pane obličejů, jenž přišel jsi ze Zeftu! — Nebyl jsem ukvapený.
32. Ó udavači, jenž přišel jsi z Ciniu! — Nejednal jsem proti svému svědomí; nesnažil jsem se uchlácholiti boha.
33. Ó rohatý, jenž přišel jsi ze Siovtu! — Netlachal jsem.
34. Ó nefertume, jenž přišel jsi z Mennoferu! — Nenakládal jsem špatně s tím, jenž mi ublížil.
35. Ó Temsepe, jenž přišel jsi ze Zedu! — Nehaněl jsem krále.
36. Ó vášnivče, jenž přišel jsi z Aobu! — Nekladl jsem překážek tekoucí vodě. «
37. Ó hudebníku, jenž přišel jsi z pravodstva! — Nekřičel jsem příliš.
38. Ó ty, jenž rozkazuješ lidstvu, jenž přišel jsi ze svého domu! — Nehaněl jsem boha.
39. Ó ty, jenž chystáš dobro, jenž přišel jsi z ............. ! — Nepůsobil jsem otoků.
40. Ó poutateli duchů, jenž přišel jsi z města! — Nevypínal jsem se nad svůj stav.
41. Ó ty, jenž máš nádhernou hlavu! — Nebyla větší moje spotřeba než postačoval můj majetek.
42. Ó ty, jenž zdviháš svou ruku, jenž přišel jsi z podzemí! — Nezanedbával jsem svého městského boha.

II. Co má N. říkati při odchodu ze síně obou pravd, když byl prohlášen za spravedlivého.

N. praví: "Buďte pozdraveni, bozi! Znám vás, znám vaše jména. Nepropadl jsem vašim nožům, protože nežalovali jste na mne tomuto bohu, v jehož družině jste. Neboť ani jediný hřích nedostal se k vám, když soudili jste mne před pánem vesmíru, protože jednal jsem spravedlivě v Egyptě, neurážel jsem boha, a nebylo na mne žalob u vládnoucího krále.
Buďte velebeni, bozi, kteří jste v síni obou pravd, beze lži v srdcích svých, živící se pravdou z Onu, pohlcujíce to, co jest vám ohavné před Horem, sídlícím ve svém slunečním kotouči. Zachraňte mne před Bebim, jenž živí se vnitřnostmi hříšníků v den velkého súčtování.
Hleďte, přišel jsem k vám, bez hříchu, bez zločinu, bez špatnosti, beze svědectví proti mně, neučiniv nic, co by mi bylo lze vytknouti. Živím se pravdou, hltavě polykám pravdu. Jednal jsem tak, jak přáli si lidé, aby spokojeni byli bozi. Zjednal jsem si přízeň bohů tím, co oni mají rádi: Dával jsem chléb hladovému, vodu žíznivému, oblek nahému, loď ztroskotavšímu; dával jsem oběti bohům i zářícím duchům. Vysvoboďte mne, ochraňujte mne před velkým bohem! Jsem člověk, jehož ústa jsou čistá, jehož ruce jsou čistý, jemuž říkají ti, kteří ho vidí: "Buď vítán!" Neboť slyšel jsem to, co mluvili osel a kočka v domě hrocha; byl jsem svědkem před jeho tváří ........................ . Spatřil jsem rozštěpení sykomory v Rosecau. Jsem obřadník bohů, znalý toho, čeho jest pro ně třeba. Přišel jsem sem, abych dosvědčil pravdy a abych přivedl váhy do jejich [rovnovážného] stavu.
Ó ty, jenž stojíš ve výši na svém podstavci a máš svou korunu, jehož jméno jest "Pán vzduchu"! Chraň mne před těmito svými posly, šířícími zhoubu a působícími zkázu, nemajícími závojů na svých obličejích, protože jednal jsem spravedlivě, pane pravdy! Jsem čist; jest čistá má hruď, jsou čistá má záda, byl očištěn i můj vnitřek ve studni spravedlnosti; nemám údu, jenž postrádá spravedlnosti. Byl jsem očištěn v jižní studni, spočinul jsem v lůně severního města, v polích kobylek, kde koupe se Reovo mužstvo o čtvrté hodině noční, aby potěšila se srdce bohů.
Když jdu mimo, v noci nebo ve dne, volají: "Nechte ho jíti!"
"Kdo jsi a jaké jest tvé jméno?" — ptají se mne.
Jsem ten, jenž vyrostl v papyrusovém houští; Obyvatel olivy jest moje jméno."
"Proč chceš projíti?" — ptají se mne.
"Chci jíti mimo město, ležící na sever od olivy."
"Co tam hodláš spatřiti?"
"Nohu se stehnem."
"Co jim řekneš?"
"Spatřil jsem jásot v zemi Fenechů."
"Co ti dají?"
"Ohnivé plameny a majolíkovou desku."
"Co s tím učiníš?"
"Zahrabu to na břehu jezera pravdy jakožto večerní oběť."
"Co najdeš tam na břehu jezera pravdy?"
Žezlo z pazourku, jehož jméno jest: Dávající dech."
"Co učiníš s ohnivými plameny a majolíkovou deskou, až je zahrabeš?"
"Budu naříkati pro ne, vykopu je, uhasím oheň, rozbiji desku, a hodím je do jezera."
"Jdi si a projdi touto branou síně obou pravd, ty nás znáš."
"Nedopustím, abys mnou vešel," — volá římsa dveří, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
Jazýček váh spravedlnosti jest tvé jméno."
"Nedopustím, abys mnou vešel," — praví pravá veřej dveří, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Miska váh nesoucí pravdu jest tvé jméno."
"Nedopustím, abys mnou vešel," — praví levá veřej dveří, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Miska nesoucí účet srdce jest tvé jméno."
"Nedopustím, abys mne překročil," — volá práh dveří, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Býk Gebův jest tvé jméno."
"Neotevru ti," — volá závora dveří — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Prst nohy jeho matky jest tvé jméno."
"Neotevru ti," — praví skoba dveří — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Živé oko Sobka, pána východního pohoří, jest tvé jméno."
"Neotevru ti, nepustím tě dovnitř," — volá strážce dveří, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"Prsní bradavka Šva, jenž chrání Usira, jest tvé jméno."
"Nedopustíme, aby námi prošel," — volají sloupy dveří — "dokud nám neřekneš našeho jména!"
"Dítky Renenutiny jest vaše jméno."
"Ty znáš nás, nuže projdi námi!"
"Nevstupuj na mne," — volá podlaha síně.
"Proč? Vždyť jsem přece čist!"
"Protože neznám jména tvých nohou, jimiž chceš na mne vstoupiti; pověz mi je!"
"Vstupující před Mina jest jméno mé pravé nohy, .................... Nebthety jest jméno mé levé nohy."
"Vstup tedy na mne, když znáš mne!"
"Neohlásím tě," — volá vrátný této síně, — "dokud mi neřekneš mého jména!"
"ten, jenž prozkoumává srdce a prohlíží těla, jest tvoje jméno."
"Nuže ohlásím tě. — Který bůh jest teď právě uvnitř? Pověz mi to!"
"Ten, jenž stará se o obě země."
"Kdo jest to, jenž stará se o obě země?"
"Thovt jest to."
"Nuže vstup!" — volá Thovt. — "Proč jsi přišel?"
"Přišel jsem, abych byl přijat."
"Jaký jsi?"
"Jsem očištěn ode všeho hříchu, jsem zbaven všeho zla [páchaného] těmi, kteří nyní žijí; nemám s nimi styku."
"Přijmu tě. — Kdo jest to, jehož střechou jest oheň, jehož stěnami jsou živí brejlovci, jehož podlahou jest vodstvo?"
"Usirev jest to."
"Nuže vstup, jsi přijat. Tvým chlebem jest božské oko, tvým pivem jest božské oko, oběti, na zemi tobě dávané, jsou božské oko."

Doslov.

Má se provésti tak, jak děje se v síni obou pravd. N. ať říká toto říkání jsa čist, oblečen v šaty z jemného plátna a v bílé sandály, jsa nalíčen černým líčidlem a natřen nejjemnějším myrhovým olejem, když obětoval mladého býka, husy, kadidlo, chléb, pivo a zeleninu.
Obraz vymaluješ na čistou plochu, barvou utřenou z půdy, na niž nevstoupila noha vepře.
Nad kým vykonají se obřady této knihy, tomu bude se dobře dařiti, i jeho dítkám bude se dobře dařiti. Bude miláčkem krále i jeho dvořanstva a dostane se mu chleba, piva, koláčů a velkého kusu masa z jídelního stolu velkého boha. Nebude mu bráněno vstoupiti do žádných dveří západní říše, bude uveden do společnosti králů Horního a Dolního Egypta a bude členem družiny Usirovy. Jest to pravda [zjištěná] nekonečněkráte.

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...