OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH VII.


 

Kap. 126.

N. Praví: "Ó vy, čtyři paviáni, sedící na přídi lodi Reovy, přinášející pravdu pánu vesmíru, zbavující mou sílu mé slabosti, obšťastňující bohy plamenným dechem svých úst, dávající oběti bohům i zářícím duchům, živící se pravdou, neznající lži, jimž ohavností jsou hříchy! Odstraňte zlo, které tkví na mně a zapomeňte na moje hříchy, protože ti, kteří rozřezávali mne na zemi, zničili všechno, co bylo na mně špatné!"
"Vejdi, neboť není na tobě nečistoty!"
"Dovolte, ať mohu vejíti do podzemí, ať mohu vstoupiti do Resecau, ať mohu procházeti tajemnými branami západní říše, ať dostává se mi chleba, koláčů a všeho ostatního, jako těmto zářícím duchům, kteří mohou vcházeti a vycházeti z Rosecau!"
"Pojď sem, Usire N-e! My odstraníme všecko zlo tkvící na tobě a zapomeneme na tvoje hříchy, neboť ti, kteří tě rozřezávali, zničili všecko zlo, které na tobě utkvělo na zemi. Vcházej do Rosecau, procházej tajemnými branami západní říše, přicházej a odcházej dle své libosti jako zářící duchové! Jsi denně vítán v horizontu, Usire N-e!" .

Kap. 137. A.

Říkaní pro opatření si svítilny.
N. praví:" Ať přinesena jest svítilna, svítilna pro tvého ducha, Usire, náčelníku západní říše! Ať přinesena jest svítilna pro noc, když minul den! Oko Horovo, zářící ve tvém chrámu, ať září před tebou, ať se snese na tvé čelo, chrání tě a poráží tvé nepřátele! Čistá, buď čistá! Krásná, buď krásná!"
"Ať přinesena jest svítilna pro Usira Vennofra s čerstvým tukem, s novým knotem z východního horstva!"

Kap. 137. B.

Říkání pro rozsvícení svítilny.
Přichází bílé oko Horovo, přichází zářící oko Horovo.
"Buď vítáno ty, jež záříš jako Re v horizontu, aby potřelo síly Sutechovy! To jest rozkaz toho, jenž bere tě, prináší tě a rozsvěcuje tě [k boji] proti němu."
Přichází svítilna, kterou přinášejí tito spěchající dárci; přichází z nebe za Reem na rukou tvých sester. Jako žije Re, tak žije oko Horovo ve velkém paláci. Žije, žije oko Horovo; ono jest podporou své matky.

Kap. 149.

První místo.

N. praví: "Ó ty místo západní říše! Ó vy, kteří živíte se v něm chlebem a zeleninou! Odhalte své šátky, když se blížím, a shromážděte se! Hleďte! Vznešený, jenž jest mezi vámi, svázal mé kosti a pevně spojil mé údy. Přivedl mě Hudebník, pán srdcí, jenž přivezl mé kosti; jako kdysi nasadil bílou korunu Atumovi, tak nasadil mou hlavu mně."
"Poutateli duchů, uveď do pořádku moje čelisti! .................... ."

Druhé místo.

N. praví: "Jsem vznešený majitel podílu v nebeských luzích. Ó vy nebeské luhy, jejichž zdi jsou z mědi, jejichž ječmen jest sedm loket vysoký (jeho klasy měří dva lokte, jeho stébla měří pět loket a požínají ho zářící duchové devět loket vysocí po boku Hora sídlícího na horizontu)! Znám dveře, otvírají se doprostřed nebeských luhů, jimiž přichází Re z východního nebe; jejich jižní strana obrácena jest k jezeru Charu, jejich severní strana obrácena jest k vodstvu husí. Jest to místo, do něhož pluje Re s plachtami i vesly. Jsem karabáčníkem v božské lodi, jsem lodníkem, jenž nikdy neumdlévá v Reově lodi. Znám tyto dvě modré sykomory, mezi nimiž prochází Re a ti, kteří jdou k sloupům Švovým a k východním dveřím, do nichž vchází Re. Znám tyto nebeské luhy Reovy, jejichž ječmen jest sedm loket vysoký (jeho klasy měří dva lokte a jeho stébla měří pět loket) a jehož pšenice jest také sedm loket vysoká, jež požínají zářící duchové po boku východních duší."

Třetí místo.

N. praví: "Ó ty místo zářících duchů, po němž nikdo nepluje, v němž sídlí zářící duchové, jež planeš v záři ohně!
Ó vy zářící duchové tohoto místa, jejichž obličeje jsou starostlivé, kteří upravujete své cesty, čistíte svá sídla a konáte to, co nařizuje Usirev, pán věčnosti! Jsem strážce červené koruny, jež jest na čele Svítícho, jež dává život všem obyvatelům obou zemí plamenným dechem svých úst, jež chrání Rea před drakem Apopem."

Čtvrté místo.

N. praví: "Ó ty tajemné místo, nejvyšší horo v podzemí, pod jejímž temenem vznáší se. nebe, jež máš tři sta šoinů délky a deset šoinů šířky, na níž sídlí had, jehož jméno jest: Chrlící nože, jenž má sedmdesát loket délky, když leze, a jenž živí se zářícími duchy a mrtvými, rozsekanými v podzemí! Stojím před tvými hradbami a chodím a pluji, abych našel cestu, vedoucí do tebe. Jsem dokonalý, jsem muž, jenž může zahaliti tvou hlavu. Jsem zdráv. Jsem velký kouzelník. Byly mi dány tvoje oči a já zářím."
"Kdo jsi ty, plazící se po svém břiše, jehož síla převyšuje tvoji horu? Hleď, přišel jsem k ní a tvá síla stala se mou silou! Jsem rozmnožovatel síly. Přišel jsem, abych oloupil dvojhlavého lva pro Rea, aby byl se mnou večer spokojen. Procházím se po nebi, zatím co ty se zdržuješ ve své poušti. Byl ti dán rozkaz od ................. ."

Páté místo.

N. praví: "Ó místo zářících duchů, jež nelze obejíti, v němž jsou zářící duchové, mající sedm loket v pasu, kteří živí se stíny odsouzenců.
Ó vy zářící duchové tohoto místa! Otevřte mi své cesty, abych mohl vámi projíti! Jsem na cestě po krásné západní říši, jak rozkázal Usirev, zářící duch, pán zářících duchů. Žiji ve štěstí, slavím slavnosti novoluní a úplňku, procházím se, a oko Horovo jest pomocníkem mně, průvodci Thovtovu. Každý bůh, i každý mrtvý, jenž chtěl by mi dnes ublížiti, propadne popravišti!"

Šesté místo.

N. praví: "Ó ty sluji, nádherná pro bohy, tajemná pro zářící duchy, záhubná pro propadlé smrti! Jméno boha sídlícího v tobě jest: Hubitel plazů. Budiž velebena, sluji! Přišle jsem, abych spatřil bohy, kteří jsou uvnitř."
"Odkryjte své obličeje, svlecte šátky se svých hlav, když se blížím! Přišel jsem připravovati vám obětní koláče. Onen plaz nemá nade mnou moci; vrah neplíží se za mnou; nepřítel mne nepronásleduje. Budu živiti se obětmi mezi vámi."

Sedmé místo.

N. praví: "Ó Eses, jehož ohnivý plamen vidí cestující! V tobě sídlí plaz Rerek, jehož hřbet má sedm loket délky, jenž živí se zářícími duchy a hubí jejich září!
"Zpět, Rereku, sídlící v Esesu, jenž koušeš svými zuby a blýskáš svýma očima, sice budou ti vylámány tvé zuby a bezmocný bude tvůj jed! Neodvažuj se na mne! Jed tvůj ať nevnikne do mne! Lež! Jed tvůj odpočívejž v zemi a tvé rty ve tvé díře, sice tvůj duch padne do moci Světlodárce! Podnikneš-li na mne útok, bude tvá hlava useknuta od rysa!"

Osmé místo.

N. praví: "Hahotepe, nesmíme vodstvo, jehož vody nelze si nabrati pro velké hrůzy jeho a velký žár jeho! V tobě sídlí bůh, jehož jméno jest: Vysoký, jenž střeží tě, aby nikdo nedostal se do tebe. Já jsem sup, sedící na mysu, nemajícím konce. Přináším Atumovi to, čeho třeba jest na zemi ................................................................................. ; svou sílu dávám nejvyšším pánům svatyň; moc svou dávám pánům obětí. Nebudu zavlečen na popraviště, neboť nikdo netouží, abych byl zničen. Jsem vůdcem severního horizontu."

Deváté místo.

N. praví: "Ó Ekesi, tajemné pro bohy, před nímž mají strach zářící duchové, jehož jméno nikomu není známo, z něhož nikomu nelze vyjíti, a do něhož nikomu nelze vstoupiti, kromě tohoto vznešeného boha, jenž nahání strach bohům a hrůzu zářícím duchům! Tvoje dvéře jsou ohnivé a tvůj vzduch jest velice zhoubný pro nosy. To zařídil tento vznešený bůh, sídlící ve svém vejci, proti svým pronásledovatelům, aby nikdo nemohl dýchati jeho vzduch kromě něho; to zařídil on proti všem, kteří by chtěli vstoupiti dovnitř kromě Rea, mohutného postavou."
"Buď veleben, vznešený bože, sídlící ve svém vejci! Přišel jsem k tobě, abych byl ve tvém průvodu, abych mohl vycházeti ven a vcházeti do Ekese, aby mi byly otevřeny jeho dveře, abych mohl dýchati jeho vzduch a aby se mi dostalo jeho obětí."

Desáté místo.

N. praví: "Ó ty město katanů, kteří jímají zářící duchy a zmocňují se jejich stínů, kteří jedí to, co jest čerstvé, požírají to, co jest shnilé, a rozhlížejí se svýma očima!"
"Ó vy, jimž není nic podobno na povrchu země, kteří sídlíte ve svých místech! Vrhněte se na svá břicha, abych mohl projíti vámi, aniž byl zajat můj duch, aniž se do vaší moci dostal můj stín. Jsem božský sokol. Jest mi obětována myrha, jest mi vykuřováno kadidlo a jsou mi zabíjena obětní zvířata. Eset jest přede mnou, Nebthet jest za mnou; cesta jest pro mne připravena."
"Nve, býku Nuty a Poutateli duchů! Přišel jsem k vám, bozi, zachraňte mne, aby dostalo se mi vaší záře a já abych stal se jí zářícím duchem na věky!"

Jedenácté místo.

N. praví: "Ó ty město, podzemní břicho, jež ve své moci držíš zářící duchy, kteří nemohou přijíti a vstoupiti do tebe ze strachu před spatřením toho, co jest v tobě! Pouze bozi, kteří jsou v tobě, spatřují tebe a kromě nich, zasvěcených v tvoje tajemství, mrtví, kteří jsou v tobě pod tvými noži. Ó ty podzemní morové hnízdo! Nech mne projíti! Jsem veliký kouzelník s nožem, jenž přišel jsem od Sutecha. Nohy mé patří mi na věky. Tímto svým okem nabyl jsem síly. Po mdlobě jsem [nyní] statečný, jsem zářící v nebi a silný na zemi. Vyletěl jsem, jsa sokolem, zakejhal jsem, jsa divokou husou, a snesl jsem se na tento jezerní mys. Sedím na něm, sedím na něm a jím z pokrmů luhů obětí. Sestoupil jsem ku břehu hvězd; otevřely se mi brány pravdy, otevřen jest mi chladný nebeský prostor, vztyčen jest mi žebřík k nebi mezi bohy a jsem jedním z nich. Mluvím řečí divoké husy, aby bozi mi rozuměli, a vypravuji Siriovi."

Dvanácté místo.

N. praví: "Ó ty pusté místo, rosecauská věznice, planoucí ohněm, do něhož nevcházejí bozi, v němž nesídlí zářící duchové; [jen] brejlovci, jejichž jméno jest "Ničitelé", sídlí v tobě. Ó ty opuštěné místo! Jsem nejvznešenější ze zářících duchů a mrtvých. Jsem hvězda, nepodléhající zkáze. Nikdy nezaniknu, nikdy nezanikne moje jméno."
"Přichází božská vůně!" — volají bozi v opuštěném místě.
Jsem s vámi, žiji s vámi, bohové, sídlící v opuštěném místě, a vy milujete mne více než své bohy. Budu s vámi v čele průvodu velkého boha na věky."

Třinácté místo.

N. praví: "Ó ty místo vodstva, v němž zářící duchové jsou bezmocní, jehož voda jest ohnivá, jehož hladina jest ohnivá, jeho plameny svítí žárem, aby nebylo možno píti jeho vody pro uhašení žízně těm, kteří by se tam dostali, a aby velký byl strach před tvými hrůzami! Spatří-li bozi a zářící duchové z dálky tvou vodu, jež neuhasí jejich žízně, seznají, že se do tebe nedostanou. Tvoje řečiště zarostlo vodním rostlinstvem [vyrostlým] z moku Usirova."
Mám vodu a jsem zaplavován povodní jako tento bůh, sídlící v místě vodstva a střehoucí ho.
"Nebojte se, bozi, píti jeho vodu, neděste se ho, zářící duchové!"
Buď veleben, velký bože, v místě vodstva! Přišel jsem k tobě a ty dovoluješ mi nabrati si jeho vody, abych pil vodu z jeho toku, jako dovolil jsi to tomuto velkému bohu, pro něhož přichází Nil, pro něhož pučí tráva a zelená se rostlinstvo, aby bozi byli obdarováni z jeho úrody. Ty dovoluješ, aby přicházel ke mně Nil, mající rostlinstvo ve své moci, neboť já jsem tvůj vlastní syn na věky."

Čtrnácté místo.

N. praví: "Ó místo cheriohaské, u něhož Nil obrací se k Zedu! Nilu určeno jest téci a obilím obdarovati každé místo, kam přijde pro pokrm lidem, pro oběti bohům a zářícím duchům. Jemu patří had v kataraktu jebském, u vzniku Nilu, jenž přichází s vodou a zastavuje se u výspy cheriohaské, u svého sboru bohů, jenž jest hlavou vodstva, jehož lze spatřiti v hodině večerního ticha."
"Bozi cheriohaští! Sbore bohů, jenž jsi hlavou vodstva! Otevřte mi svá jezera, rozevřete mi své průplavy, aby se mi dostalo vody, abych měl dostatek vody, abych mohl jísti obilí, abych se mohl ukojiti vašemi pokrmy, abych se vzpružil, abych se stal sebevědomým, podobným bohu, sídlícímu v Cheriohau, aby se mi dostalo vašich obětí!"
Jsem zásoben mokem Usirovým a nebudu ho zbaven na věky věkův.

Kap. 154.

Říkání, aby mrtvola nepodlehla zkáze.
N. praví: "Buď veleben, můj otče Usire! Přišel jsem, aby dal; neporušenost tomuto mému tělu. Jsem dokonalý jako můj otec Cheprer, jenž jest jako já a nepodléhá skáze. Pojď sem a učiň silným můj dech, pane dechu, jenž povznášíš ty, kteří jsou jako ty. Trvám tebou, protože ty vytvořil jsi ze mne pána rakve a necháváš mne vstoupiti do země věčnosti jako ty, které stvořil jsi společně s otcem svým Atumem, jehož tělo nepodléhá zkáze, protože jest nezničitelný.
Nečiním nic, čeho ty nenávidíš. Nuže, ať miluje mě tvůj duch a neopoušti mne! Přijmi mě do svého průvodu, abych neshnil, což jest osud, jejž určil jsi každému bohu a každé bohyni, každému zvířeti i každému červu, jenž podlehne zkáze, když odejde duše po jeho smrti. Když ona odejde, on propadá zkáze; hnije, všecky jeho obvazy zetlívají, jeho údy se rozpadávají, kosti měknou a maso mění se v hnilobný mok, vydává hnilobný zápach a hemží se červy.
Červi však zahynou a on nepodlehne zkáze pomocí oka Švová a nezahyne, ať jest to bůh kterýkoli nebo bohyně kterákoli, jakýkoli pták nebo jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ nebo kterékoli zvíře, když vložíš oko Švovo na jeho tělo. Červi znají tebe a strach před tebou je děsí. A tak každý člověk a zrovna tak cokoliv jiného, co zemře, ať jest to jakékoli zvíře, jakýkoli pták, jakákoli ryba, jakýkoli had nebo jakýkoli červ žije, když zemře.
Dej, ať zmizí ohavnost, kterou způsobili červi, a nenech je přicházeti na mne, když se objeví! Nevydávej mne do moci tohoto vraha v ...................................................................... , usekávajícího údy, nechávajícího shníti to, co jest skryto, ničícího četné mrtvoly a živícího se vražděním! Žiju, vykonávaje tvé rozkazy. Nevydávej mne do jeho prstů, ať on nenabude moci nade mnou, neboť jsem pod tvou svrchovaností, pane bohů!
Buď veleben, můj otče Usire, jenž máš své údy, nehniješ, nečervavíš, nejsi roznášen, nezapácháš, nesetlíváš, nerozlézáš se červy! Jsem Cheprer, moje tělo potrvá na věky. Nehniji, nepráchnivím, nesetlívám, nerozlézám se červy, nepropadám zkáze pomocí oka Švová. Jsem! Jsem! Žiji! Žiji! Jsem zdráv! Jsem zdráv! Probudil jsem se, jsa spokojen, neboť nejsem shnilý, nejsem zkažen hnilobným mokem, nejsem zkomolen, není vyhnilé mé oko ......................... , nevyteklo mé ucho, má hlava není oddělena od mého trupu, nebyl mi vytržen jazyk, není ostříhán můj vlas, není vytrháno mé obočí, nebylo na mně spácháno nic zlého. Moje mrtvola trvá, nejsouc porušena, nepodléhajíc zkáze, na věky věkův.

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...