OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH XVII.


LEGENDA O ZKÁZE LIDSTVA A ODCHODU REOVU DO NEBE.

Obě tyto legendy jsou mezi nápisy hrobek králů Setia I. (třetí král XIX. dynastie, vládl 1313—1292 př. Kr.) a Ramsesa III. (druhý král XX. dynastie, vládl 1198—1167 př. Kr.) Jejich účelem bylo, zjednati králi vstup do nebe a snad i vládu nad bohy. Uveřejněny jsou v Annales du museé Guimet IX. Quantrième partie, tab. 15/1—18/95, XVI. tab. 59/1— 62/76.
............................................................................................................ bůh, jenž povstal sám ze sebe. Když uvázal se v kralování, byli lidé i bozi zajedno. Když však Jeho Veličenstvo zestárl, takže jeho kosti byly stříbro, jeho údy byly zlato a jeho vlas byl drahý kámen lazulový, lidé vymýšleli si [zlé] řeči.
Jeho Veličenstvo slyšel řeči lidí a řekl svým průvodcům: "Zavolejte mi mé oko, Šva, Tefnutu, Geba, Nutu i otce a matky, kteří byli se mnou, když jsem byl v pravodstvu, i Nuna, a ať přivede sebou své dvořanstvo! Přiveďte je opatrně, aby lidé [jich] nespatřili a nepozbyli srdnatosti! Přijdete s nimi do paláce, aby vyslovili své návrhy, a já odejdu do pravodstva, na místo, na němž jsem vznikl!"
Tito bozi byli přivedeni, a když byli u něho, dotkli se svými čely země před Jeho Veličenstvem, aby proslovil svou řeč před otcem nejstarších bohů, jenž stvořil lidi a jest králem lidstva, a řekli Jeho Veličenstvu: "Mluv (k nám), posloucháme (to)!"
Re řekl Nunovi: "Nejstarší bože, v němž jsem vznikl, a bozi předkové! Pohleďte na lidi, kteří vznikli z mého oka! Usmyslili si [nepřátelství] ke mně! Řekněte mi: Co činíte proti tomu? Nechci je pobíti, dokud nevyslechnu, co tomu říkáte!"
Veličenstvo Nun odpověděl: "Můj synu Re, větší než ten, jenž zplodil ho, mocnější než ti, kteří stvořili ho! Posaď se na svůj trůn! Velký jest strach před tebou, když tvé oko vyjde proti těm, kteří ti spílají!"
Veličenstvo Re odpověděl: "Hleďte, utíkají do pouště, bojíce se pro to, co řekli!"
[Shromáždění bozi] řekli Jeho Veličenstvu: "Vyšli svoje oko, ať rouhače uvrhne do neštěstí! [Neboť] nemáš-li ve svém čele oka, aby bilo [nepřátele] tvé?"
A ono vykonalo na nich pomstu, jsouc Hathorou.
Když vrátila se tato bohyně, pobivši lidi na poušti, řekl Veličenstvo Re: "Buď vítána, Hathoro! Vykonala jsi, co jsi měla vykonati!"1
Tato bohyně odpověděla: "Jakože žiješ, bylo to sladké mému srdci, když zmocnila jsem se lidí!"2
Veličenstvo Re řekl: "Budu jim [zase] vládnouti jako král, neboť se bojí!"3
Stalo se však, že Sechmet4 [odešla] od noční hostiny, aby pustila se zase do jejich krve, počínajíc od Henennisutu.
Re [zpozorovav to] řekl: "Zavolejte mi hbité posly, běhouny, utíkající [jako] stín těla!"
Ihned byli mu tito poslové přivedeni a Veličenstvo tento bůh [jim] řekl: "Vydejte se mi na cestu do Jebu a přineste mi co nejvíce plodů mandragory!"
Když mu byly tyto plody mandragory přineseny, dal je Veličenstvo tento bůh rozemlíti onskému Sektiovi a otrokyně rozmílaly zatím ječmen na vaření piva. Pak nasypány byly tyto [rozemleté] plody mandragory do nápoje, takže vypadal jako lidská krev; bylo navařeno tohoto piva 7000 džbánů. Veličenstvo král Horního i Dolního Egypta. Re přišel se na toto pivo podívati s těmito bohy. Když se rozednilo onoho dne, kdy byli lidé pobíjeni od bohyně, postupující na sever, řekl Veličenstvo Re: "Jest to vskutku dobré. Tím zachráním lidstvo." A dále řekl Re: "Odneste to tam, kde hodlá vražditi lidstvo!"
Veličenstvo král Horního i Dolního Egypta Re rozkázal za tmavé noci, aby tento uspávající nápoj byl rozlit, takže pole byla zaplavena z vůle Veličenstva tohoto boha na čtyři pídě [vysoko].
Bohyně vyšla ráno a našla zaplavená pole. Její obličej se rozveselil. Jala se píti a chutnalo jí to. A opojivši se, vrátila se, nepoznávajíc lidí.
Veličenstvo Re řekl této bohyni: "Buď vítána, Přívětivá!" ............................................. a dále řekl Veličenstvo Re o této bohyni: Budiž jí připravován o výročních svátcích uspávači nápoj a budiž pak dán otrokyním! ..................................
A dále řekl Veličenstvo této bohyni: ..................................................................................
Pak řekl Veličenstvo Re: "Jakože žije, srdce mé nemá chuti býti pohromadě s lidmi. Pobil bych je, jako by jich ani [nikdy] nebylo, kdyby nebylo přilišné mé dobroty!"
Bozi, kteří byli v jeho průvodu, řekli: "Neodcházej, jsa roztrpčen! Jsi silný, když chceš!"
Veličenstvo tento bůh řekl pak Veličenstvu Nunovi: "Mé tělo jest od prapočátku slabo; nevydám se nebezpečenství, že mne jiný předstihne!"
Veličenstvo Nun řekl: "Synu můj Šve! [Dej] své oko svému otci Reovi, aby ho chránilo!" — "Moje dcero Nuto! Posaď si ho5 na svá záda!"
Nut řekla: "Jak to, můj otče Nune?" — To řekla Nut v ..................................................................
Nut proměnila se v krávu a Veličenstvo Re ocitl se na jejím hřbetu. Lidé ................................... spatřili Rea na hřbetu krávy, a řekli mu: ........................................ porazíme tvé nepřátele, rouhající se ....................................... !
Jeho Veličenstvo odešel do paláce [na hřbetě] této krávy a bydlel v něm společně s bohy. Země ocitla se v temnotě.
Když nastalo jitro následujícího dne, lidé vyšli, nesouce luky ze dřeva .............................................. , a stříleli šípy na nepřátele.
Tu řekl Veličenstvo tento bůh: "Vaše hříchy buďtež vám odpuštěny!"
Bojovníci ................................ . Nastala seč, ...........................
Tento bůh řekl Nutě: "Posadil jsem se na tvůj hřbet, abych se mohl rozhlížeti.
........................................................
Tu povstal ..................................
[A dále řekl] Veličenstvo tento bůh: "Vzdal mne od nich, ať vystoupím do výše a vidím!"
Tu povstal ..................................
Veličenstvo tento bůh rozhlédl se z ní a ona řekla: Zalidnil jsi mi [zemi] množstvím lidí."
Tu povstal ..................................
Jeho Veličenstvo — kéž žije, zdráv jest a dobře se mu daří — řekl: "Pokojné jest zde pole."
Tu povstalo pole obětí.
" ................................................. trávu na něm."
Tu povstaly nebeské luhy.
"Opatřím je vším potřebným."
[Tu povstaly] hvězdy.
Nut třásla se závratí. I řekl Veličenstvo Re: "Kéž mám nosiče, aby ji podporovali!"
Tu povstali nosiči.
A dále Veličenstvo Re řekl: "Synu můj Šve! Postav se pod moji dceru Nutu a dozírej na moje nosiče, protože žijí v temnotě! Opři [nebeskou krávu] o svou hlavu a opatruj ji!"
(Tak stalo se, že dává se synům a dcerám opatrovnice, a že otec klade si syna na svou hlavu.)
............................................................................................
............................................................................................
.......................................... 6

Poznámky

1 T. j. »Tvá práce jest u konce«. Re sděluje tím s Hathorou, že nepřeje si dalšího krveprolití.
2 Hathor odpovídá, že prolévání krve jí bylo příjemné. Tím dává na jevo, že by ráda vraždila lidi dále. V textu užito jest »zmocnila se« místo »vraždila jsem« aby se vysvětlilo, jak Hathor nabyla příjmení »Sechmet«.
3 Rozhodně si tedy dalšího prolévání krve nepřeje.
4 Hathor jest zde nazývána Sechmet, což může také značiti »Ta, jež se zmocnila«.
5 T. j. Rea
6 Dlouhý popis obrazu nebeské krávy, shodující se s obrazy v hrobkách králů Setia I. a Ramsesa III.

 

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...