OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KYBALION 1


Toto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že tieto čriepky informácií si často navzájom odporujú, čo začiatočníkov veľakrát znechutí a odradí od ďalšieho štúdia. Nesnažíme sa vybudovať nový chrám poznania, ale vložiť študentom do rúk univerzálny kľúč.

Štúdia o hermetickej filozofii starého Egypta a Grécka

„Ústa múdrosti prehovoria iba k chápajúcim ušiam.“
S úctou venované Hermesovi Trismegistovi, ktorého starí Egypťania poznali ako velikána a Majstra majstrov.

Úvod

Toto dielo vychádza zo starodávneho hermetického učenia. O tomto predmete existuje veľmi málo textov, hoci sa na hermetickú náuku odvoláva značný počet okultných diel. Účelom nie je formulácia nejakej výnimočnej filozofie či náuky. Ide skôr o výklad pravdy, ktorý im pomôže objasniť rad útržkovitých okultných znalostí, ktoré možno nadobudli v skoršej dobe. Problémom je, že tieto čriepky informácií si často navzájom odporujú, čo začiatočníkov veľakrát znechutí a odradí od ďalšieho štúdia. Nesnažíme sa vybudovať nový chrám poznania, ale vložiť študentom do rúk univerzálny kľúč.

Na svete neexistuje žiadna iná časť okultných náuk, ktorá by bola tak starostlivo strážená, ako fragmenty hermetického učenia, ktoré prečkalo desiatky storočí od doby, kedy žil jeho veľký zakladateľ Hermes Trismegistos. Tento „Pisár boží“ prebýval v starom Egypte v čase, kedy sa súčasná ľudská rasa nachádzala ešte v plienkach. Hermes, súčasník Abraháma, a ak sú legendy pravdivé, i učiteľ tohto ctihodného mudrca, bol a stále je obrovským slnkom, ktoré sa nachádza v strede okultizmu a ktorého lúče osvetľujú nespočetný rad náuk, ktoré boli od jeho doby zverejnené. Pôvod všetkých hlavných a základných prvkov ezoterického učenia všetkých národov je možné vystopovať práve u neho. Dokonca i najstaršie indické doktríny majú nepochybne svoje korene v pôvodnom hermetickom učení.

Zo zeme veľkej Gangy putovalo do Egypta mnoho pokročilých okultistov, aby sa usadili pri nohách Majstra a získali univerzálny kľúč, ktorý by im pomohol objasniť a urovnať ich odlišné názory. Takto vznikla tajná náuka. I z ostatných zemí prichádzali najrôznejší učenci, ktorí Hermesa považovali za Majstra majstrov. Jeho vplyv bol tak obrovský, že napriek skutočnosti, že počas dlhých storočí mnoho učiteľov v týchto krajinách z pravej cesty zišlo, je možné nájsť v zmesi často odlišných teórií, ktorými sa v týchto krajinách zaoberajú a ktoré vyučujú dnešní okultisti, istú podobnosť. Študent komparatívnej religionistiky si môže povšimnúť vplyvu hermetického učenia v každom náboženstve, ktoré ľudstvo pozná a ktoré stojí za zmienku. Nezáleží na tom, či tieto náboženstvá zanikli, alebo sa nachádzajú v plnom rozpuku. Napriek vzájomne si odporujúcim prvkom panuje medzi nimi vždy istý súlad a hermetická náuka pôsobí ako ich styčný bod.

Zdá sa, že Hermes behom svojho života skôr zasadil dokonalé semeno pravdy, ktoré časom vyklíčilo a ktorého kvety sa rozvinuli do radu neobvyklých tvarov a foriem, než založil filozofickú školu, ktorá by dominovala celosvetovému spôsobu myslenia. Za každých okolností však existovalo niekoľko ľudí, ktorí sa nepretržite starali o pôvodné Hermesovo učenie a dbali na jeho počiatočnú rýdzosť. Títo ľudia v súlade s hermetickou tradíciou odmietali davy nezrelých študentov a prívržencov a uchovávali svoje pravdy pre tých pár výnimočných, ktorí boli pripravení im porozumieť a osvojiť si ich. Pravdu si ústne odovzdával neveľký počet ľudí. V rôznych krajinách sveta sa v každej generácii nachádzalo niekoľko zasvätencov, ktorí udržiavali plameň hermetického učenia nažive. Títo zasvätenci boli v časoch, kedy žiara pravdy začala vyhasínať, keď ju zastrel oblak nezáujmu a keď knôt kahana vonkajšieho sveta obalila nežiadúca substancia, vždy ochotní použiť svoje lampy na to, aby tento zhasínajúci plameň znovu oživili. V každej dobe sa niekoľko málo ľudí verne staralo o oltár pravdy a udržiavalo svetlo večnej lampy múdrosti, ktorá sa na ňom nachádzala. Títo ľudia zasvätili svoje životy práci, ktorá si vyžadovala láska, ktorú tak dokonale popísal básnik vo svojich veršoch:

„Ó, nenechajte vyhasnúť ten plameň, ktorý bol storočie za storočím opatrovaný vo svojej temnej jaskyni, vo svojich posvätných chrámoch a živený čistými pomocníkmi lásky. Nenechajte ten plameň nikdy vyhasnúť!“

Títo ľudia nikdy nevyhľadávali masové uznanie ani zástupy prívržencov. Podobné záležitosti sú im ľahostajné, pretože dobre vedia, ako málo žije v každej generácii ľudí, ktorí sú na pravdu pripravení a ktorí by ju spoznali, keby im bola popísaná. Uchovávajú „mäso pre muža“, zatiaľ čo ostatným predkladajú „mlieko pre nemluvňatá“. Ochraňujú perly múdrosti pre pár vyvolených, ktorí rozpoznajú ich hodnotu a ozdobia nimi svoje koruny. Nepredhadzujú ich materialistickým a hrubým sviniam, ktoré by ich zašliapali do blata a premiešali so svojim nechutným duševným žrádlom. Pokiaľ sa však jedná o odovzdávanie slov pravdy ľuďom, ktorí sú na ňu pripravení, riadili sa títo zasvätenci vždy duchom pôvodnej Hermesovej náuky. Kybalion toto učenie popisuje takto: „Tam kam dopadnú kroky Majstra, nastražia ľudia, ktorí sú jeho náuku schopní prijať, dôkladne uši.“ A takisto sa k nemu vzťahujú tieto slová: „Ak sú uši študenta zrelé počuť, objavia sa ústa, ktoré ich naplnia múdrosťou.“ Súčasne však strážcovia náuky vždy jednali v prísnej zhode s ďalším hermetickým aforizmom, ktorý môžeme taktiež nájsť v Kybalione: „Ústa múdrosti prehovoria len ku chápajúcim ušiam.“

Existujú ľudia, ktorí tento postoj hermetikov kritizujú a prehlasujú, že ich politika zdržanlivosti a izolácie nie je správna. Stačí sa však obzrieť späť do minulosti a zistíme, že títo majstri, ktorí vedeli, aké bláhové je pokúšať sa vyučovať svet to, čo nie je pripravený, nieto ochotný prijať, boli veľmi múdri. Hermetici sa nikdy nesnažili stať mučeníkmi. Miesto toho ticho sedeli v ústraní a zo zomknutými perami sa súcitne usmievali, zatiaľ čo „pohania okolo nich zúrivo besneli“ a bavili sa mučením a zabíjaním úprimných, ale zblúdilých nadšencov, ktorí sa domnievali, že barbarskej rase vnútia pravdu, ktorú dokáže pochopiť iba pár pokročilých na ceste.

Tento duch potierania a prenasledovania na zemi ešte stále prežíva. Existujú isté časti hermetickej náuky, ktoré by svojim učiteľom keby boli zverejnené, vyniesli obrovský posmech a davy by opäť ryčali: „Ukrižovať! Ukrižovať!“

Snažili sme sa, aby sme vám poskytli predstavu o základnom učení Kybalionu. Miesto toho, aby sme náuku do detailu rozoberali, sme sa vám pokúsili predložiť fungujúce princípy a nechávame na vás, aby ste ich aplikovali na svoj život. Ak ste naozajstní študenti, dokážete tieto princípy pochopiť a použiť. Pokiaľ nimi nie ste, budete sa nimi musieť stať, pretože inak pre vás hermetická náuka nebude znamenať nič iné než iba slová, slová a slová.


Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie