OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KYBALION 5


„Myseľ – rovnako ako kovy a prvky – je možné z jedného stavu, pólu, vibrácie a stupňa transmutovať na druhý stav, pól, vibráciu a stupeň. Naozajstná hermetická transmutácia je duševné umenie.“
Kybalion


Duševná transmutácia

Ako sme sa už zmienili, hermetici boli prvotnými alchymistami, astrológmi a psychológmi. Všetky tieto myšlienkové prúdy založil Hermes. Z astrológie sa vyvinula dnešná astronómia, z alchýmie chémia a z mystické psychológie súčasné psychologické školy. Nesmieme však predpokladať. Nesmieme však predpokladať, že staroveké civilizácie nevedeli nič o tom, čo moderné myšlienkové prúdy považujú za svoj výhradný a unikátny majetok. Hieroglyfy na kameňoch z doby starého Egypta nezvratne dokazujú, že starí Egypťania mali vyčerpávajúce znalosti astronómie. Štúdium astronomickej vedy sa odráža v spôsobe, ktorým sú postavené pyramídy. Egypťania takisto vedeli o chémii – útržky dávnych nápisov ukazujú, že poznali chemické vlastnosti rôznych vecí. Dávne fyzikálne teórie, najmä tie, ktoré sa týkajú štruktúry hmoty, sú pomaly overované najnovšími objavmi súčasnej vedy. Chybou by bolo tiež domnievať sa, že nič netušili o tzv. moderných psychologických objavoch. Práve naopak, Egypťania mali rozsiahle psychologické znalosti najmä o oblastiach, ktorým sa dnešné školy nevenujú, ale ktoré sú zvoľna objavované pod prívlastkom paranormálne javy. Moderní psychológovia si nad týmito úkazmi lámu hlavu a neochotne priznávajú, že na nich predsa len môže niečo byť.

Skutočnosť je taká, že príslušníci prastarých civilizácií okrem poznatkov o chémii, astronómii a psychológii (teda oblasti psychológie, ktorá sa zaoberá činnosťou mozgu) ovládali vedomosti o transcendentálnej astronómii, ktorá sa nazýva astrológia, o transcendentálnej chémii, ktorú nazývame alchýmia, i o transcendentálnej psychológii alebo inak o mystickej psychológii. Mali jednak vonkajšie vedomosti, ktoré ovládajú dnešní vedci, ale i vedomosti vnútorné. Medzi znalosti o tajných oboroch, ktoré hermetici vlastnili, patrili poznatky o duševnej transmutácii, ktorou sa zaoberá táto kapitola.

Transmutácia je termín, ktorý obvykle označuje pradávne umenie premeny kovov – najmä obyčajných kovov na zlato. Slovo transmutovať znamená podľa Websterovho slovníku „premeniť sa z jednej podstaty, formy či substancie na inú“. Podobne výraz „duševná transmutácia“ označuje umenie, ako meniť a pretvárať duševné stavy, formy a podmienky na iné. Na duševnú transmutáciu teda môžete nazerať, pokiaľ sa vám tento termín páči, ako na umenie duševnej alchýmie alebo formu praktickej mystickej psychológie.

To však znamená omnoho viac, než sa javí na povrchu. Účinky transmutácie, alchýmie či chémie na duševnej úrovni sú veľmi dôležité, to je isté. I keby toto bolo všetko, v čom toto umenie spočíva, stále by patrilo medzi najdôležitejšie študijné obory, aké ľudstvo pozná. Je to však iba začiatok. Pozrime sa prečo!

Prvý zo siedmich hermetických zákonov je zákon mentalizmu, ktorého axiómu vyjadruje výrok: „Absolútno je myseľ. Celý vesmír má duševnú podstatu,“ čo znamená, že skutočná realita vesmíru je tvorená mysľou a vesmír sám o sebe je duševný – teda, že „sa nachádza v mysli absolútna“. O tomto zákone budeme ešte hovoriť v nasledujúcich kapitolách. Poďme však zistiť, aký má tento zákon účinok, ak ho budeme pokladať za pravdivý.

Pokiaľ má vesmír duševnú podstatu, potom duševná transmutácia musí predstavovať umenie, ako meniť stav celého univerza, čo sa týka hmoty, energie a mysle. Vidíte teda, že duševná transmutácia je skutočne „mágia“, o ktorej sa dávni spisovatelia tak hojne zmieňujú vo svojich mystických prácach a ku ktorej predkladajú tak málo praktických inštrukcií. Ak má všetko duševnú podstatu, potom umenie, ktoré umožňuje premieňať duševné stavy, musí z majstra urobiť vládcu či už nad materiálnymi podmienkami, alebo nad tými, ktoré obyčajne nazývame duševné.

S výnimkou pokročilých duševných alchymistov však v skutočnosti nebol nikto schopný dosiahnuť takú moc, aby dokázal ovládať hrubšie fyzické podmienky, ako napríklad chemické prvky, tvorenie a ukončovanie búrok, zemetrasenia a ďalšie význačné fyzikálne fenomény. Na existenciu týchto ľudí v skorších i dnešných dobách však úprimne veria všetci pokročilí okultisti bez ohľadu na školu, ku ktorej patria. Najlepší učitelia na základe skúseností, ktoré ich oprávňujú k takej viere a výrokom, svojich žiakov uisťujú, že takí majstri existujú a majú tieto schopnosti. Títo majstri svoju moc nepredvádzajú na verejnosti, ale vyhľadávajú ústranie od zástupov ľudí, aby mohli lepšie postupovať po ceste k dosiahnutiu. V tejto chvíli sa o ich existencii zmieňujeme iba preto, aby sme vašu pozornosť obrátili ku skutočnosti, že ich schopnosti sú rýdzo psychické a pôsobia vďaka duševnej transmutácii a hermetickému zákonu mentalizmu.„Vesmír má duševnú podstatu.“
KybalionŠtudenti a hermetici nižšieho než majstrovského štatútu – zasvätenci a učitelia – sú s duševnou transmutáciou schopní voľne pracovať na duševnej úrovni. Vlastne všetko, čo nazývame paranormálnymi javmi, mentálnym ovplyvňovaním, duševnou vedou a podobne, funguje obdobným spôsobom, pretože ide o rovnaký princíp a nezáleží na tom, ako ktorý jav nazveme.

Študent a praktik duševnej transmutácie pôsobí na mentálnej pláni a s pomocou viac či menej účinných formúl premieňa jedny duševné stavy, nálady a tak ďalej na iné. Najrôznejšie ošetrenia, afirmácie a negácie psychologických škôl nie sú nič iné než často nedokonalé a nevedecké formule hermetického umenia. V porovnaní s dávnymi majstrami pôsobí väčšina dnešných lekárov ako nevzdelanci, lebo im chýbajú základy vedomostí, na ktorých je ich práca založená.

Použitím hermetických metód je možné meniť či transmutovať nielen vlastný duševný stav, ale rovnakým spôsobom môžu byť – a sú – neustále transmutované duševné stavy druhých ľudí. Väčšinou k tomu dochádza nevedomky, ale pomerne často i vedome vďaka čiastočnému pochopeniu príslušných zákonov a princípov. Deje sa tak v prípadoch, kedy ľudia, ktorí sú takto ovplyvňovaní, nemajú poňatie o zásadách sebaobrany. Okrem toho, ako mnohí študenti a praktici moderných duševných vied vedia, každý materiálny stav, ktorý záleží na mysli iných ľudí, je možné zmeniť či transmutovať v zhode s úprimnou túžbou, vôľou a zásahmi človeka, ktorý si zmenu týchto životných podmienok praje. Široká verejnosť je v súčasnosti o týchto veciach dostatočne informovaná, a preto nepovažujeme za nutné rozpisovať sa o nich príliš detailne. Našim zámerom v tomto okamihu je iba ukázať, že všetky tieto najrôznejšie praktiky, dobré i zlé, vychádzajú z hermetického zákona a umenia, pretože v súlade s hermetickým zákonom polarity je možné akúkoľvek silu využiť dvomi rôznymi spôsobmi.

V tejto knihe popíšeme základné princípy duševnej transmutácie, aby všetci čitatelia mohli pochopiť zákonitosti, ktorými sa riadia, a získať tak univerzálny kľúč, ktorý im odomkne veliký počet dvier k zákonu polarity.

Teraz sa presunieme k úvahe o prvom zo siedmych hermetických zákonov – zákone mentalizmu – ktorý popisuje takto Kybalion: „Absolútno je myseľ. Celý vesmír má duševnú podstatu.“ Žiadame svojich žiakov, aby tento dôležitý zákon študovali s veľkou pozornosťou a starostlivosťou, lebo sa skutočne jedná o základný zákon celej hermetickej filozofie a hermetického umenia duševnej transmutácie.

Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie