OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SYNCHRONIZÁCIA


Obrátime pozornosť na texty, ktoré zachovali stopy vedecko-filozofických koncepcií najstarších vedeckých paradigiem. Aj keď sú texty, na ktoré upozorňujeme, dosť známe, ich skutočný význam zostával dlho neodhalený...

 

Tabula Smaragdina Hermetis (Hermova Smaragdová doska)

“Celý svet, čo leží dole, bol naplnený podľa poriadku, a dostal obsah s pomocou toho, čo je hore; pretože to, čo leží dole, nemá moc, potrebnú na stanovenie poriadku pre svet, čo leží hore. Slabšie tajomstvá sa poddávajú silnejším; systémy hore sú silnejšie, než systémy dole”.

 

Tento jednoduchý text, ktorý je hlavne vnímaný z pozície komparatívnej filozofie, vykazuje vo všeobecnosti zárodočnú teóriu „synchronizácie,” ktorá je základom mechanizmu evolúcie.

 

Rozdielne náboženské vnímania sveta, ktoré prišli nahradiť tisíce rokov staré znalosti, si prispôsobili význam prastarých textov, uvádzajúc ich do súladu so záujmami novej ideológie. Týmto spôsobom, očistiac dosku od stôp „kreatívnej práce“ náboženských gramatikov, prekladáme text do jazyka, ktorý presnejšie vystihuje pôvodný význam:

“Celý svet, čo leží dole, bol naplnený podľa poriadku, a dostal obsah s pomocou toho, čo je hore; pretože to, čo leží dole, nemá moc, potrebnú na stanovenie poriadku pre svet, čo leží hore. Slabšie tajomstvá sa poddávajú silnejším; systémy hore sú silnejšie, než systémy dole”.

Skutočný, hlboko uložený kontext tohto textu vysvetľuje nasledujúce:

„Celý svet, ktorý leží na nižšej úrovni vývoja, je štruktúrovaný (organizovaný) a vyvíja sa vďaka energiám (povahe) vyššieho rádu; pretože energie nižšej povahy nedisponujú mocou vytvoriť povahu vyššieho rádu. Organizácia a mechanizmus vývoja nižšej povahy sú podriadené silám povahy vyššieho rádu, energie vyššieho rádu sú komplexnejšie v štruktúrovanej organizácii (povahe), než tie, ktoré sú nižšieho rádu.”

Citovaný text obsahuje podstatu doktríny, že rozvoj materiálna a vedomia je prejavom povahy vyššieho rádu. Oko iniciáta okamžite zaznamená indikáciu, prežívajúcu v texte v súvislosti s faktorom synchronizácie „so svetom, ktorý leží hore,“ ako smerom predurčeným samotnou prírodou. Text Hermova Smaragdová doska poukazuje priamo na:

„A ako všetko pochádzalo od Neho, cez Neho, tak sa všetko zrodilo z tejto jedinej podstaty cez adaptáciu (čo je synchronizácia).”

Preto skutočný a cielený smer vývoja (z pohľadu paleo-vedy a paleo-technológie) vyžaduje synchronizáciu s určitou evolučne-stimulačnou energiou, patriacou k vyššiemu rádu prírody, čoho prejavom je ľudská bytosť.

Tieto fundamentálne vedecké a kozmologické myšlienky boli vysvetľované kňazmi v textoch starobylého Egypta a v „hermetických“ manuskriptoch. Obdržali ich v dávnych dobách od Metu Nether (Netheru) (›› Neter, pozn. red.) a Šemsu-Heru (›› Šemsu-Hor, pozn. red.), pričom reflektujúc filozofiu „ako hore, tak dole“ boli zamerané na vysvetlenie toho, ako obrátiť vesmírne sily k Zemi, čo je dôležitým krokom pre ľudstvo, snažiace sa dozvedieť o božskosti a nesmrteľnosti duše.

Uvádzame, čo sa zachovalo k tejto otázke v knihe ›› Herma Trismegista:

„A ja, povedal Hermes, urobím ľudstvo mysliacim, dám mu múdrosť a odovzdám pravdu. Nikdy neprestanem pracovať v prospech života smrteľníkov, pre každého z nich, aby prírodné sily, v nich aktívne, mohli byť v súlade s hviezdami, ktoré sú nad nami.”

Obr. ›› Thoth, boh múdrosti. V ľavej ruke drží ›› “Hórovu tyč”

 

Autorstvo „Hermetických textov” sa pripisuje Thothovi, bohovi múdrosti v starobylom Egypte. V jednej z pozoruhodných pasáží vraví svojmu žiakovi Asklépiovi:

“Či ty vieš Asklépius, že Egypt je odrazom nebies? Alebo presnejšie, že v Egypte boli všetky činnosti síl, ktoré ovládajú nebesá a konajú v nich, prenesené dolu na zem?” [5].

Znalosť potreby synchronizácie je pre ľudstvo tak významne dôležitá, že keď bola v starodávnych dobách táto znalosť prijatá, stala sa základom „Kánonu“ starobylého Egypta. Dodržujúc písmo Kánonu (Zákona, pozn. red.), myšlienka synchronizácie sa zachovala prostredníctvom kňazov cez vytvorenie celého komplexu pyramíd na egyptskej pôde v prísnom súlade s úkazmi na nočnej oblohe.

Najdôležitejším kľúčom, zanechaným v doktríne „synchronizácie“ obyvateľmi starobylého sveta, je skutočnosť, že musíme interagovať nie s tokmi kozmickej energie, ktoré sú pre ľudské bytosti sami o sebe zničujúce, ale s tokmi energie Zeme (kozmickými energiami, synchronizovanými so štruktúrou Zeme!) Bolo to práve za týmto účelom, prečo boli hladké pyramídy postavené, aby synchronizovali energetický systém ľudí so systémom Zeme ako materského organizmu a s energetickým tokom, ktorý zohráva v ľudskom vývoji ústrednú úlohu.

V rámci hierarchie vesmíru životodarnej prírody sú ľudské bytosti potomkami Zeme. Nie Kozmos, ale Zem stvorila pozemské ľudstvo, a tak toky energií zo stredu Zeme sú pre nás ako energetické pole matky pre svoje novonarodené dieťa.

Tajná doktrína získaná od Neferu ukazuje, že ľudia môžu rozšíriť svoje psychické schopnosti a potlačiť „hranice smrti“ vstupom do energetického toku Zeme. Potom taký tok ide von do priestoru (popri lúči Ra), synchronizuje sa s multidimenzionálnou energetickou štruktúrou Zeme a vesmíru a prechádzajúc jej energetickou štruktúrou, „preberajúc vlastnosti vyšších a nižších úrovní sveta“, sa vracia k ľudskej bytosti. Je dôležité spomenúť, že vo chvíli, keď sa energetické toky vrátili, vibrácie zo všetkých siedmich energetických tiel človeka sa musia zosynchronizovať s tými zo siedmich energetických telies Zeme a následne sa on alebo ona transformujú, stanúc sa súčasťou vyššieho rádu prírody. Človek nadobudne schopnosti, adekvátne vyššej úrovni rozvoja, bez rizika rakoviny. Taká synchronizácia sa dá dosiahnuť len pomocou pyramíd. Príprava pre toto sa dosiahne prostredníctvom stabilizácie nervového systému a synchronizácie prvých troch energetických tiel človek pomocou „Hórových tyčí”.

 

Obr. Energetické stĺpy nad ľudskými hlavami

 

Nižšie je o tejto téme uvedený prastarý hermetický text. Evidentne sa prekladatelia pri práci s týmto hermetickým textom stretli so závažnými problémami, keďže ignorovali prastaré znalosti. Takto v pokuse interpretovať neznáme myšlienky a abstraktné koncepty – napríklad energiu – používali nemenej abstraktný koncept „veci“. Čítajúc text si musíme uvedomiť, že za slovom „vec“ stojí niečo napojené na energie a potom text Dosky zrazu poskytne slabé svetielko ohľadom jeho tajomstva pre nás, vraviac o faktore synchronizácie ako adaptácie.

 

Obr. Energetické stĺpy (lúče), vychádzajúce z hlbín Zeme

 

Text vraví o rôznych stavoch energie (veci): energii vo všeobecnosti v abstraktnom koncepte a o energii ako o podstate, jej špeciálnej forme, určitom špeciálnom stave, do ktorého sa transformuje v procese evolúcie, zahŕňajúc planetárne faktory a ľudskú bytosť, ako formu života, ktorá je schopná zmeniť energie na psychické energie a dokonca na ešte komplexnejšie stavy a formy energie. Text obsahuje indikátor pre také rozdelenie. Tu je:

„Ty oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a s veľkým majstrovstvom.“

Vo svetle myšlienok, vysvetlených tu na ohni, zemi, jemnom a hrubom, používajú sa v textoch ako symboly rôznych energií, obsahujúcich zvláštne vlastnosti a štrukturálne charakteristiky, ktoré sa musia oddeliť od iných s pomocou významných zručností.

Teória „vody života,” ktorú priniesol Táles Milétsky z Egypta a zodpovedajúce Aristotelovo prehlásenie o „základných princípoch všetkých vecí“ taktiež jasne preukazujú, že slovo „vec“ má dvojitý význam, zahŕňajúc jednak energiu a tiež jej materializovaný stav.

Teraz by sme sa mali pozrieť na to, čo vraví o synchronizácii Smaragdová doska:

„A ako všetko rovnakým spôsobom pochádzalo od Jediného, cez Jediného, tak sa všetko zrodilo z tejto jedinej podstaty prostredníctvom adaptácie.“

„Slnko je jeho otcom, Mesiac jeho matkou. Vietor je nesený v jeho lone. Zem je jeho dojkou.”

„Táto „vec“ je otcom všetkých spôsobov perfekcie v celom Vesmíre. Jeho sila zostáva celá, keď sa otočí na zem. Ty oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a s veľkým majstrovstvom.“

„Táto „vec“ rastie zo Zeme k nebesám a vracia sa späť na Zem, preberajúc moc ako najvyšších, tak najnižších oblastí sveta. Takto získaš slávu celého sveta, keďže ťa temnota opustí.”

„Táto „vec“ je silou všetkých síl, pretože prekonáva všetky, dokonca i tie najrafinovanejšie veci a preniká akoukoľvek pevnou vecou. Takto bol vytvorený svet. Preto vznikajú úžasné nástroje, ale metóda je rovnaká.” [33].

Čitateľovi pripomíname, že „Slnko“ a „Mesiac,“ aplikované na tyče, sú symboly KA a BA. V priebehu vekov „temnota“ predstavovala zlo, ignoranciu alebo patologické energie.

Dajme text lepšie dohromady s prastarými znalosťami a preložme ho do jazyka, ktorý nám je pochopiteľnejší:

„A ako všetko rovnakým spôsobom pochádzalo od Jediného, cez Jediného, tak sa všetko zrodilo z tejto jedinej podstaty prostredníctvom synchronizácie.”

“KA je otcom tejto podstaty, BA je matkou. Nosný energetický vír je jej lonom.”

Zem je zdrojom tejto energie.

„Táto „Energia“ je otcom všetkých spôsobov perfekcie v celom Vesmíre. Jej sila zostáva celá, keď sa otočí na zem. Ty oddelíš zem od ohňa, jemné od hrubého, opatrne a s veľkým majstrovstvom.”

„Táto „energia“ vyrastá zo Zeme k nebesám a znovu zostupuje na Zem, získavajúc vlastnosti najvyšších a najnižších energetických úrovní (tiel). Použitím tohto mechanizmu získate vlastnosti, patriace energetickým telám Vesmíru. Výsledkom je Vaše oslobodenie sa z nevyváženosti (všetkého zla).”

„Táto „energia“ je silou všetkých síl, pretože je schopná transformovať akúkoľvek, i najjemnejšiu vec a preniknúť akoukoľvek pevnou vecou. Takto vznikol Svet. Preto sa vytvorili podivuhodné formy (energetické stavy) ktorých mechanizmus je takýto.”

 

Vyššie citovaný text odhaľuje najdôležitejšie tajomstvo: že energia Zeme je kľúčovým faktorom ľudskej evolúcie a nesmrteľnosti. Synchronizácia energetických systémov človeka a Zeme zastavuje a predchádza onkologickým procesom. Preto v rámci dodržiavania prastarého učenia musia ľudia postaviť pyramídy a zosilnením energetických tokov Zeme vytvárať špeciálne energetické podmienky okolo nich. To je to, čo Neferu robili na svojich pozemských základniach a čo potomkovia Atlanťanov chceli dosiahnuť v Egypte.

 

Stopy stratenej integrity poznania je možné nájsť v mnohých starodávnych hermetických textoch. Napriek prekrúteniam v dôsledku vplyvu meniacich sa náboženských pohľadov si niektoré texty zachovali myšlienky, ktoré majú pôvod v hlbokom staroveku.

Tu je pasáž z Aniho papyrusu:

„Nech žije Tatun, [jednajúci] Jediný, ty si stvoriteľom smrteľníkov [a] spoločnosti Bohov juhu a severu, západu a východu!”

Tatun (Tatunen), doslova „povstávajúca zem” bol boh Zeme uctievaný v Memfise. V hymne druhé meno označuje „prvotný pahorok” ako princíp začiatku stvorenia sveta; obvykle je spojený s menami Atuma (Tema) a Ra.

Poimandres Herma Trismegista:

„Narodenie „siedmich osôb“ [siedmich energetických tiel] sa udialo takto. Príroda dala štyri prvky. Zem bola ženským princípom, voda životodarným elementom [mužský princíp], oheň priviedol veci do zrelosti, mimo éter. Príroda získala ducha a poslala na svet telo v obraze ľudskej bytosti, telo ľudskej formy. A ľudské stvorenie sa otočilo od života a Svetla do ducha a mysle; duch prišiel k nemu zo života, myseľ k nemu prišla zo Svetla…” [27].

-pokračovanie-

 

Bibliografia

5. G.R.S. Mead, Thrice Greatest Hermes
27. Hermes Trismegistus
33. D. Stranden, Hermetizmus


Podrobne o problematike v knihe PYRAMÍDY (EN), ktorú nájdete na tejto adrese.


Valery Uvarov

Preklad: M.B.

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/valerij-uvarov-vyber

 


Štítky: