OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SYNCHRONIZÁCIA III.


Základná sekvencia, na základe ktorej Hórove tyče pracujú, je takáto: Cez galvanické a piezoelektrické javy (zvyšujúc úroveň energie kryštálov vo výplni), stimulujúce 6. a 7. energetické centrum, pôsobia Hórove tyče na centrálny nervový systém. Z centrálneho nervového systému prechádza impulz do hypotalamu, z hypotalamu do hypofýzy. Potom do endokrinného systému (žľazy s vnútornou sekréciou) a následne do orgánov.


 

Reverzná reakcia prúdi po dvoch cestách:

1. Z endokrinného systému do centrálneho nervového systému
2. Cez stavy orgánov do centrálneho nervového systému 

Takto sú informácie o stave sekrečných orgánov a porúch vnútorných orgánov prenesené z endokrinného systému a orgánov do centrálneho nervového systému. Keď obdrží tieto informácie, centrálny nervový systém prevedie signály do hypothalamu a hypofýzy, ktoré obratom aktivujú funkcie sebauzdravenia a regenerácie.

Teraz si preberieme mechanizmus fungovania „Hórových tyčí,“ vyplnených uhlím a prírodnými feromagnetikami.

Obr. Päť platónskych telies

 

Prejdúc k preskúmaniu základov mechanizmu, ktorým Hórove tyče s výplňou uhlia a železa pracujú, sa zameriame na veľmi podstatnú vetvu paleo-vedy, ktorej význam a zmysel unikal pozornosti vedcov po celé post-egyptské obdobie. Poukazujem tu na to, čo je známe ako „Platónske telesá”.

Tieto pevné telesá boli pomenované podľa Platóna, aj keď boli spomínané viac ako storočie predtým Pytagorom, ktorý nadobudol vzdelanie v Egypte a nazval ich ideálnymi geometrickými telesami.

V školách Atlantídy a neskôr starobylého Egypta, sa nazeralo na týchto päť telies z úplne iného uhla. Študovali sa primárne ako štrukturálne zložky energetických polí v priestore okolo ľudských bytostí. Toto starobylé učenie, značne prekrútené v priebehu storočí, sa k nám dostalo vo forme informácií, že elementy ako oheň, zem, vzduch, voda a éter majú rôzne tvary. Na základe tejto náuky zodpovedali prvky „Platónskym telesám“ nasledujúcim spôsobom:

Štvorsten — Oheň
Osemsten — Vzduch
Kocka — Zem
Dvanásťsten — Éter alebo prána
Dvadsaťsten — Voda

 

To je všetko, čo nám zostalo z tohto veľmi dôležitého odvetvia prastarých vedomostí.

Oheň, vzduch, zem, éter (prána) a voda

 

 

sú v skutočnosti symbolické mená pre energetické toky, majúce časticové vlastnosti a štrukturálny charakter. V záujme pochopenia, prečo geometrické útvary zodpovedajú „prvkom,“ musíme preskúmať ich štruktúru.

 

Obr. Dve platónske telesá so štvorstennou štruktúrou (štvorsten a dvadsaťsten)

 

Dvadsaťsten symbolizuje vodu. Toto napojenie nebolo zvolené náhodne: Voda má tetrahedrálnu (štvorstennú) štruktúru(!), pričom štrukturálne dvadsaťsten (icosahedron) pozostáva z dvadsiatich tetrahedrónov.

Dôvodom, prečo je kocka spojená so zemou, je skutočnosť, že kryštalická štruktúra uhlia a železa, nájdená v zemskej kôre je kubická! Z tohto dôvodu, keď kňazi čelili potrebe vytvorenia nástroja, schopného synchronizácie energetickej štruktúry ľudských bytostí s tokmi energií v štruktúre Zeme, použili:

 

1. Železo, keďže jadro Zeme je železné a jej kôra obsahuje značné zásoby železa vo forme železnej rudy
2. Uhlie, ktorého významné zásoby obsahuje kôra Zeme

 

Týmto nachádzame odpoveď na to, prečo predkovia použili materiály s kubickou štruktúrou, ktoré rezonujú so Zemou, v záujme synchronizácie energetickej štruktúry ľudských bytostí s tokmi kozmických energií, transformovaných zemským jadrom a kôrou, na základe „princípu zhody”! V rámci „Platónskych telies“ je kocka spojená so Zemou a materiály, zvolené na výplň „Hórových tyčí,” ktoré synchronizujú osobu s energetickými tokmi Zeme, boli uhlie a bja (železo).

Pri pristúpení k procesom, ktoré majú za následok interakciu Hórových tyčí s procesmi, uskutočňujúcimi sa v jadre a kôre Zeme, je možné vystihnúť nasledujúce:

Bolo vedecky preukázané, že synchronizácia začína medzi dvomi oscilátormi (ľudská bytosť–Zem, železo–ľudská bytosť) dokonca aj pri malom kmitaní. Bez ohľadu na to, aké je slabé prepojenie medzi interagujúcimi oscilátormi, v určitom čase nevyhnutne dôjde k určitej synchronizácii.

S ohľadom na existenciu interakcie medzi Hórovými tyčami a energetickými prúdmi Zeme je vhodné zmieniť, že čím je nižšia energia kvánt, tým väčšie sú vzdialenosti, na ktoré oscilátory môžu interagovať. Takto bez ohľadu na vzdialenosť, v rámci planetárnych limitov, sú výplne Hórových tyčí pod konštantnou elektromagnetickou interakciou s energetickým systémom Zeme.

Preskúmajúc hlboké aspekty vplyvu Hórových tyčí s výplňami z uhlia a železa na ľudský organizmus musíme začať skutočnosťou, že krv obsahuje nanočastice magnetitu. To vrhá trochu svetla na tajomstvo vplyvu, ktorý majú slabé elektromagnetické polia na organizmus. Drobné kryštály magnetitu v bunkách menia ich chovanie napríklad aktiváciou prenosu iónov cez membrány bunky. Slabé elektromagnetické vlny určitej vlnovej dĺžky a frekvencie redukujú tlak krvi a liečia bolesti hlavy.

Každá bunka živého organizmu je generátorom elektromagnetického žiarenia, zodpovedajúca lineárnym rozmerom samotnej bunky. Hlavnou časticou atómu je elektrón. Preto kombinácia trvalých a premenlivých magnetických polí, ktoré vznikajúc z interakcie Hórových tyčí s ľudským organizmom, ovplyvňuje prenos iónov cez membrány buniek.

Pamätajte na to, že elektromagnetické polia sú základom pre životné činnosti vesmíru, jeho galaxií, solárnych systémov a žijúcich organizmov. Preto živé tkanivá reagujú na lokálny vplyv magnetických polí, normalizujúc funkciu orgánov samoregulácie.

 


Analógia štruktúr magnetických polí Zeme a človeka

 

Energetické a biomagnetické štruktúry ľudských bytostí sú stvorené podobným spôsobom voči zodpovedajúcim štruktúram Zeme (viď obr. hore). Planéta disponuje magnetickým poľom so siločiarami (magnetickými vektormi), pochádzajúcimi z oblastí severného pólu a prechádzajúc do oblasti južného pólu. Ľudské magnetické pole je miniatúrou modelu planetárneho poľa.

-koniec-


HÓROVE TYČE (EN) nájdete na tejto adrese.

Podrobne o problematike v knihe PYRAMÍDY (EN), ktorú nájdete na tejto adrese.


Valery Uvarov

Preklad: M.B.

Exkluzívne


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

 

Súvisiace:

Seriál: HÓROVE TYČE
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-horove-tyce

VALERIJ UVAROV Výber
http://www.kemet.sk/rubrika/valerij-uvarov-vyber

 


Štítky: