OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Willem Witteveen: Veľká pyramída v Gíze ako pamätník stvorenia IV.


Dr. Andrija K. Puharich, narodený v roku 1918 v Chicagu, bol lekár, vynálezca a parapsychológ a má na svoje meno mnoho patentov na vynálezy v oblasti zdravotníctva. Andrija Pulharich cítil veľký obdiv voči srbskému vedcovi Nikola Teslovi (1856–1943) kvôli jeho výskumu nízkofrekvenčných elektromagnetických vĺn (ELF) na začiatku 20. storočia.

 

Element Oheň


Dôležitým vynálezom A. Pulharicha v roku 1983 bolo štiepenie molekúl vody na vodík a kyslík pomocou silnej rezonancie, ktorá je, k životnému prostrediu šetrným, spôsobom vyrábania paliva z vody. Kritická rezonancia v molekulách vody, vyvolaná silnými impulzmi striedavého prúdu, ktoré sa len zosilňujú, ako keď vojaci pochodujú po moste.

 


Obr. 9: Voda (modrá), vodná para (žltá) a vodík a kyslík (červená)

 

„Lámanie“ vody silnými rezonanciami ako metódu na výrobu vodíka dodnes súčasná veda neprijala, ale to je presne to, čo sa odohrávalo v rezonančnej komore vo Veľkej pyramíde. Je tu použitý najčistejší možný spôsob produkcie veľmi cenného paliva z čistej surovej vody. Molekuly vody sú ´rozbité´ a komory a chodby nad umelou jaskyňou (vodný uzáver alebo záklopka) v šachte Veľkej pyramídy sa naplnia vodíkovými a kyslíkovými plynnými zmesami. (Obrázok 9)

V rezonančnej komore (Kráľovskej komore) vo Veľkej pyramíde, ktorá je kompletne naplnená vodnou parou, sa bude voda rozkladať rezonanciou namiesto elektriny, ale je to rovnaká reakcia pokiaľ ide o elektrolýzy vody: 2H2O → 2H2 + O2 (vodík a kyslík z vody).

 


Obr. 10: Elektródy v šachtách Kráľovninej komory

 

V palivovom článku prebieha reverzná reakcia a preto hovoríme o spätnej elektrolýze. V tomto prípade, vodík a kyslík sú vedené na katódu a anódu, ktoré sú oddelené membránou, a tak začne elektrický prúd prúdiť od anódy ku katóde. Chemická energia je premenená na energiu elektrickú pomocou tepla, a voda sa uvoľní. Voda je teda zvyškom, alebo reziduom. Táto reakcia prebieha vo dvoch šachtách reakčnej komory, alebo v Kráľovninej komore. Obe elektródy (katóda i anóda) sú stále prítomné v šachtách. (Obrázok 10).

Dôležitým použitím palivového článku je kyslíko-vodíkový článok, v ktorom kyslík a vodík reagujú medzi sebou priamo bez membrány. Táto aplikácia bez membrány prebieha v reakčných šachtách reakčnej komory (v Kráľovninej komore) a dve šachty pôsobia ako kyslíko-vodíkové články.

Plynný tok vodíka a kyslíka je vedený pozdĺž oboch elektród s vodivou spojovacou kvapalinou (elektrolytom) vodnou parou, ktorá obsahuje rozpustený chlorid sodný alebo kuchynskú soľ NaCl.

Elektrolyt je vodivé médium, ktoré tvorí spojenie medzi dvoma elektródami (anódou a katódou), a v tomto prípade je chlorid sodný NaCl rozpustený vo vode (pare), čo je veľmi silný elektrolyt. Soľ (NaCl) je veľmi dobre rozpustná, a časť, ktorá bola rozpustená vo vode je úplne rozdelená na ióny tak, že urobí roztok elektricky vodivým.

Elektrolytický roztok môže byť vytvorený zo soli (NaCl), ktorá je spojená s rozpúšťadlom, ako je voda. Prví výskumníci našli 3,2 cm hrubú vrstvu soli na stenách Kráľovninej komory. Nikde inde vo Veľkej pyramíde nebola soľ použitá a nemohli nájsť dôvod, na čo bola použitá tu.

Stavitelia Veľkej pyramídy nám ukazujú, ako môže byť vodík vyrobený bez použitia elektrickej energie a týmto spôsobom nám dávajú možnosť opustiť naše súčasné deštrukčné explozívne technológie. Čistá energia z rezonančnej frekvencie našej Zeme. Ako ju objavil a realizoval Nikola Tesla a Andrija Pulharich. Dedičstvo, ktoré je cennejšie než všetko zlato na Zemi, ale bude zaplatená vysoká cena. Bohužiaľ, niekoľkí vedci to zažili z prvej ruky. Pre oboch, výskumných pracovníkov i ekonómov, je v súčasnej dobe príliš veľa v stávke.

 

“Štiepenie molekúl vody rezonanciou a produkcia energie z vody – najvyspelejšie technológie na čistú, pravú a jemnú energiu.”

 

Ako odhalíme prítomnosť vodíka v Kráľovskej alebo rezonančnej komore?

Moderné radarové zariadenie vysiela elektromagnetické žiarenie a prijíma žiarenie odrážané od objektov späť cez anténu. Toto elektromagnetické žiarenie je vedené z radarového zariadenia z a do antény cez tzv vlnovod. Takýto vlnovod je vhodný pre rýchle prepravy elektromagnetického žiarenia o špecifickej vlnovej dĺžke. S radarovými inštaláciami na lodiach má elektromagnetické žiarenie vlnovú dĺžku 3-10 cm, a to znamená, že vlnovod je nastavený prostredníctvom jeho rozmerov. Pre 3 cm žiarenie je obdĺžnikový pomer vlnovodu 3:1,5 cm a pre 10-centimetrové žiarenia je 10:5 cm.

Prvý vlnovod bol teoreticky vyvinutý v roku 1893 britským fyzikom J. J. Thomsonom (1856-1940) a v roku 1894 boli vykonané prvé pokusy.

 


Obr. 11: Vlnovod a severná šachta Kráľovskej komory

 

Taký vlnovod má teda obdĺžnikový prierez (Obrázok 11) a žiarenie, ktoré ním prechádza, je akoby uzamknuté vzhľadom na veľkosť vlnovodu vo vzťahu k vlnovej dĺžke príslušného elektromagnetického žiarenia. V skutočnosti vlnovod nie je nič iné, než dutá kovová rúrka s obdĺžnikovým prierezom, ktorá je určená pre optimálne vedenie rádiových vĺn. Najväčší prírodný vlnovod, ktorý poznáme, je priestor medzi Zemou a ionosférou, o dĺžke rovnajúcej sa obvodu Zeme, pre vedenie Schumannovej frekvencie 7,83 Hz. Vlnovod vo forme plášťa okolo Zeme.

Takýto vlnovod možno nájsť aj v rezonančnej komore Veľkej pyramídy. Je to severná šachta, ktorá bola zapäčatená na vnútornej strane tenkou doskou zo žuly, aby sa za normálnych okolností zabránilo úniku plynu von. (Obrázok 11)

Rozmery severnej šachty zodpovedajú vlnovodu pre priechod žiarenia s dĺžkou 21 cm, vlnovej dĺžky plynného vodíka! Rozmery šachty sú presne 21:10,5 cm.

Keď sa tlak vodíka v rezonančnej komore príliš zvýšil, je možné v prípade núdze otvoriť túto pretlakovú šachtu z vonkajšej strany pyramídy pomocou žulovej gule, ktorá je práve v tejto šachte. Táto žulová guľa by bola pustená vonkajším otvorom severnej šachty a tým aj tenká žulová doska v rezonančnej komore by bola rozbitá rýchlosťou a silou úderu gule a znížila by nebezpečný pretlak odvetraním plynu cez túto komoru. Táto žulová guľa bola jedným z mála objektov nájdených vo Veľkej pyramíde, jej funkcia nebola stále objasnená.

Južná šachta v rezonančnej komore bola vždy otvorená a má iný tvar. Táto šachta bola zodpovedná za nízke bzučivé zvuky ktoré vydávala pyramída a ktoré spomínal Herodotos („spievajúca pyramída“). Konštrukcia tejto šachty pripomína organovú píšťalu a tlak v rezonančnej komore (vodík + kyslík), poskytol nutné plyny, prúdiace touto šachtou dovnútra na vytváranie zvuku. Dĺžka šachty určuje frekvenciu prenášaného zvuku. Čím dlhšia je šachta, tým nižšiu frekvenciu zvuk má a tým nižší tón vylúdi.

Schumannova frekvencia 8,1 Hz, Zlatá frekvencia 16,2 Hz a vlnová dĺžka vodíka 21 cm sú čísla 81, 162 a 21 dohromady v jednom monumente.

Žiadna ´Sieň záznamov´, tak dlho hľadaná, ale ´Pyramída záznamov´, v ktorej všetky naše vedy podmieňujú jej dizajn.

Astronómia (precesia, slnečný rok), matematika (matematické konštanty), fyzika (zvuk, reverzná elektrolýza vody), chémia (redoxné reakcie) a medicína (rezonančná terapia a 8 Hz pole) patrí do dedičstva, ktoré sa nám stratilo.

Veľká pyramída nie je určite žiadna hrobka, žiadna továreň na vodík, silové alebo duchovné iniciačné centrum, ale dar od bohov - pomocou jemnej energie predložený našej Zemi, pre dosiahnutie kvalitnej a zodpovednej technológie. Dar od bohov spojený v jednej knižnici poznatkov. Bohovia si uctili ľudí a teraz je na ľuďoch aby si uctili bohov. Je na čase, aby sme sa vykúpili z dogiem a vytvorili novú víziu, ktorá je založená na logike a intuícii. Na logike prostredníctvom univerzálneho jazyka čísel a na intuícii prostredníctvom univerzálneho jazyka samotnej Zeme. Je to všetko o zvuku.

Vzhľadom na komplikácie počas skladovania a prepravy nie sme pripravení na „vodíkové hospodárstvo“, ale je čas na nový svet, ktorý sa vynorí z odkazov starovekého sveta založeného na ´hlase´ Zeme. V dávnych kultúrach známy ako „Hlas Boží“. Zvuk stvorenia. Dúfajme, že táto informácia prispeje k vnímaniu väčšej skupiny ľudí.

 

 

- koniec -


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

 

Willem Witteveen

http://www.willemwitteveen.blogspot.nl/
https://www.facebook.com/willem.witteveen.75

Zdroj: http://eduardopiperet.wordpress.com/2013/11/21/willem-witteveen-the-grea...

Preklad: Ninive

Korektúry: Sokol

Exkluzívne


 

Willem Witteveen je holandský výskumník a autor. Lodivod vo výslužbe žijúci v prístave Rotterdam. Študoval navigačné vedy na Námornej akadémii v Amsterdame a je oprávnený pôsobiť ako veliteľ na akejkoľvek lodi kdekoľvek vo svete. Vďaka svojej profesii navštívil mnoho krajín a mal možnosť navštíviť niekoľko starovekých miest po celom svete. Bol po dlhý čas veľmi zaujatý starovekým Egyptom, a nedôveroval príbehom z príručiek a egyptológom. Nedávali mu žiaden zmysel. Vždy bol presvedčený že existuje spojenie medzi zemou a neďalekou slnečnou sústavou cez Veľkú pyramídu v Gíze, kódované pomocou štyroch živlov. Posledných pätnásť rokov strávil výskumom skutočnej funkcie Veľkej pyramídy v Gíze. Napísal knihu "Tajomstvo zlatej frekvencie v Gíze". Ako sám hovorí: Je čas zmeniť históriu.

Eduardo Pi Peret


 

Súvisiace:

Posvätná veda
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-veda

Posvätná geometria
http://www.kemet.sk/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Gíza
http://www.kemet.sk/rubrika/giza

 


Sekcie: 
Náleziská: