OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH XII.


 

MODLITBY A CHVALOZPĚVY

 

Z rozsáhlé literatury modliteb a chvalozpěvů seznámil se čtenář s některými již v předcházejících velkých sbírkách náboženských textů; tak
text pyr. 777—785 jest modlitba k Nutě,
text z rakve stř. říše I.C jest prosebná modlitba k pánům pravdy,
text z rakve stř. říše I.D jest prosebná modlitba Reovi,
text z rakve stř. říše I.E jest prosebná modlitba k Atumovi,
text z rakve stř. říše I.F jest prosebná modlitba k Cheprerovi.
V knihách mrtvých kap. 18. část I.B a II.B jsou modlitby k Usirovi, začátek kap. 126 jest modlitba ke čtyřem paviánům Reovým, začátek kapitoly 162. jest chvalospěv na Mina, začátek kapitoly 186. jest chvalospěv na Hathoru.
Také mezi texty z doby řecko-římské najde čtenář modlitbu k Esetě, litanii k Chnumovi; začátek nařízení o bohoslužbě na Čistém ostrově jest modlitba s litanií k Usirovi.
Modlitbami a chvalospěvy obsaženými v této kapitole snažím se doplniti sbírku jich, aby obraz byl pokud možno úplný.

I. Modlitba Sinuhetova.

Na dvoře krále Amenemheta I. (prvního krále XII. dynastie, jenž zemřel r. 1970 př. Kr.) žil kníže Sinuhet, jenž při nastoupení krále Senvosreta I. utekl do Palestýny, kde tamější kníže dal mu svoji dceru za manželku a učinil ho náčelníkem kteréhosi pohraničního kmene. Byl šťastně živ ve svém novém okolí, ale když sestaral, pojal ho stesk po domovu a modlí se k neznámému bohu, jenž řídil jeho osudy, aby dopřál mu stráviti konec života v Egyptě. A jeho touha se splnila. Vrátiv se do Egypta, žil na královském dvoře a sepsal svůj životopis, jenž se zachoval v několika hieratických opisech, jež vydány jsou s překladem od. A. H. Gardinera v Hieratische Papyrus aus d. k. Museen zu Berlin, sv. V. Český překlad vydal jsem ve Výroční správě gymnasia v Praze na Malé straně r. 1912. Modlitba jest v ř. 147. — 164. celého textu.
"Tak tedy jednal bůh, aby smířil toho, na něhož zanevřel, a jenž utéci musil do cizí země. Dnes se jeho srdce udobřilo. Psanec kdysi dal se na útěk a dnes mluví se o mně s úctou v sídelním městě; plížil se kdysi hladem se plazící a já dnes dávám chléb svému sousedu; kdysi nah opustil muž svou zemi a já dnes stkvím se v šatech z jemných látek; sám kdysi běhal muž, nemaje posla, a já mám dnes množství poddaných; krásný jest můj dům, rozsáhlé jest mé sídlo, a v sídelním městě sa na mne vzpomíná.
Bože, kterýkoli, jenž řídil jsi tento útěk, buď milostiv a přiveď mne do sídelního města! Snad je ti možno dáti mi spatřiti místo, na němž neustále dlí moje srdce, neboť co jest důležitější pro mne, než aby mrtvola má pohřbena byla v zemi, v které jsem se zrodil? ................................................. Potkalo mne štěstí, že bůh mi prokázal
milost. Kéž učiní tak ještě jednou.a dopřeje spokojeného konce tomu, jehož kdysi učinil ubohým. Kéž slituje se nad tím, jehož dohnal k tomu, aby žil v cizině! Zdaž bude dnes milostiv a sejme svou ruku s toho, jehož pronásledoval, a dovede ho do země, ze které ho vyvedl?"

II. Poděkování Mertsegeře, paní nebe, vládkyni obou zemí, jejíž krásné příjmení jest: " Vrchot západního horstva"; složené od sluhy v sídle pravdy Nefereba ospravedlněného.

Deska turinského musea čís. 102. Nejlépe jest uveřejněna s překladem od Ad. Ermana v Sitzungsberichte d. k Preussischen Akademie d. Wissenschaften 1911 str. 1097.— 1100.
"[Byl jsem] muž nevědomý a nerozumný, nevěděl jsem, co jest dobré a co jest zlé, a tak dopustil jsem se hříchu proti Vrcholu, a ona přisoudila mně trest:
ve dne v noci byl jsem v jejich rukou a seděl jsem na cihle, jako těhotná žena;
volal jsem po vzduchu, ale nepřicházel ke mně.
I slíbil jsem mocné, Vrcholu západních hor,
i všem ostatním bohům a bohyním:
Hle, řeknu starým i mladým dělníkům:
Střežte se Vrcholu, neboť lev skrývá se v nitru Vrcholu!
Ona zasazuje rány, jako lev zasazuje rány;
ona pronásleduje toho, kdo pohřeší se proti ní"
Volal jsem k své paní a seznal jsem,
že přišla ke mně v podobě sladkého vánku.
Odpustila mi a dala mi spatřiti svou ruku.
Obrátila se ke mně milostivě,
a dala mi zapomenouti na nemoc, jež mne [trápila].
Hle, Vrchol západních hor jest milostivá, když se k ní volá!"
To řekl Neferabev ospravedlněný a ještě jednou volá: "Hle! Všecky uši, které žijete na zemi, slyšte: "Střežte se před Vrcholem západních hor!"

III. Zpověď Neferabova.

Deska britského musea č. 589. Nejlépe jest uveřejněna s překladem od Ad. Ermana v Sitzungsberichte der k. Preussichen Akademie der Wissenschaften 1911 str. 1100 — 1102.
Vypravování o slávě Ptaha, sídlícího na jih od jeho zdi od sluhy v sídle pravdy na vesetském západu, Neferaba ospravedlněného:
"Jsem člověk, jenž křivě přísahal při Ptahovi,
pánu pravdy,
a on způsobil, že ve dne vidím tmu.
Střežte se před Ptahem, pánem pravdy!
Hle, on nikomu nezůstane dlužen!
Střežte se křivě vysloviti jméno Ptahovo!
Hle, ten, jenž je křivě vyslovil, jest zničen!
On způsobil, že jsem jako právě vržené mládě
ve stáji, jsa v jeho ruce.
On způsobil, že lidé i bozi hledí na mne, jako na
člověka,
jenž dopustil se ohavného činu proti svému pánu.
Spravedlivý byl Ptah, pán pravdy, ke mně,
když přisoudil mi trest.
Odpust mi, aby spatřil tvou milost!"

 

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...