OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Dr. František Lexa: KNIHA MRTVÝCH XVI.


IX. Modlitby se sousoší Amenemopetova a jeho manželky Hathory.

Dřevěné sousoší z berl. musea čís. 6910 pokryto jest nápisy, uveřejněnými v Aeg. Inschr. aus der k. Museen zu Berlin II. 63 .—71. Kromě několika zcela krátkých údajů o rodině, obsahují nápisy sousoší tyto modlitby:

1. Král dává oběť, aby Amon-Re, pán trůnů obou zemí, vznešený bůh, těšící se pravdou, prabůh, jenž byl od počátku, jediný, nemající sobě rovně, jenž stvořil nebe, zřídil obě země, jenž stvořil bohy a učinil lidi, pán požívající úcty, velice milovaný, velice mocný v devateru bohů, dal krásný pohřeb po dlouhém věku na velikém západu vesetském duchu ředitele stavebních prací v Sídle pravdy Amenemopetovi ospravedlněnému, synu kněze Amon-Rea, pána trůnů obou zemí, nejvyššího pána Ethiopie, Nachta.

2. Král dává oběť, aby velká Mut, paní Ašeru, paní nebe, mající krásný náhrdelník, s krásným příjmením: Velká kouzelnice, vládkyně všech zemí, jediná na nebi, nemající sobě rovné, vládkyně obou Horových břehů, paní Amonova chrámu, dala trvání jména v Sídle pravdy — jako každému spravedlivému — duchu vůdce v Sídle pravdy Amenemopeta ospravedlněného, jehož porodila paní domu Nefertiiti ospravedlněná.

3. Král dává oběť, aby chonsev z Vesetu, Neferhotep a Thovt, pán Onu jižního, vezír dal vysoký věk tomu, jenž koná spravedlnost a pravdu a dávající spravedlnost tomu, kdo ji koná, bezpočtu let, aby oči viděly, uši slyšely a srdce určující pravdu, přemýšlející o pravdě, milující pravdu denně těšilo se pravdou — jako děje se obdařenému milostí — duchu plnícího vůli krále v sídle tajemství, Amenemopeta ospravedlněného.

4. Král dává oběť, aby Re-Harachti-Atum, pán obou zemí a Onu, žijící duše, sídlící v nebi, projíždějící nebem a osvětlující obě země, jehož podoba skryta jest lidem, jenž stvořil světlo po temnotách, dal, aby žila duše, zdráv byl stín a nezaniklo jméno, duchu královského písaře milujícího pravdu Amenempeta.

5. Král dává oběť, aby Ptati, pán pravdy, král obou zemí, krasavec, tvůrce umění, jenž do výše vyzdvihl nebe a usadil na něm Rea, jenž zřídil úřady a vytvořil bohy, jak určila jeho vůle, bez jehož vědění nic se neděje, — ..................................... jest ten, jenž ho miluje, — dal vysoký věk, zdraví ze své ruky, a aby nebyla zamítnuta prosba, duchu ...................................................... v Sídle pravdy, Amenemopeta jehož zrodila paní domu Hel.

6. Král dává oběť, aby Usirev, náčelník západní říše, Vennofer, král žijících, Hathor, nejvyšší paní Vesetu, a všichni ostatní podzemní bozi, dali přicházeti a odcházeti branami duatu a nebýti vězněm duši podle jejího přání, píti vodu z pramene řeky duchu kněze, písaře chrámu Amona, pána trůnu obou zemí, nejvyššího pána Ethiopie Amenemopeta ospravedlněného.

7. Král dává oběť, aby Usirev, náčelník západní říše, Vennofer, král žijících, velký bůh, pán věčnosti, vznešený bůh, jehož usmiřuji, mající radost z pravdy, Thovt, pán božské řeči, znamenitý písař devatera bohů, jenž neobírá toho, kdo přináší dary ve své věci, vezír, jenž určuje pravdu, bez jehož vědomí neděje se nic bohům, ani lidem, a Hathor, jíž vzdávám chválu, nejvyšší paní Vesetu, paní nebe, vládkyně obou břehů, dali, abych vcházel, jsa odměňován, a odcházel jsa milován v přízni pána bohů, aby ústa jeho byla neporušena a aby nedostalo se mu ............................ dokud nedosáhne vysokého věku v přízni Jeho Veličenstva, uniknuv zlu, dosáhnuv radosti, prošed šťastně životem, duchu dokonalého, jehož miluje jeho bůh, královského písaře západu Amenemopeta ospravedlněného, syna kněze Amon-Rea, pána trůnů obou zemí, Nachta ospravedlněného, jehož matkou jest Nefertiiti, a jehož sestrou jest paní domu Hathor ospravedlněná.

8. Blaze tomu, kdo jest milým hostem u Amona, jenž přichází k mlčícímu, zachraňuje ubožáka, dává dech každému, kdo ho miluje, ......................................... mu krásný dlouhý věk na západu vesetském; [blaze] duchu královského písaře, správce pokladny v Sídle pravdy Amenemopeta ospravedlněného.

On praví:

"Ó můj bože, pane bohů, Amon-Re, pane trůnů obou zemí! Podej mi ruku a zachraň mne! Sviť mi a obdaruj mne životem! Ty jsi jediný bůh, jenž nemáš sobě rovně. Ty jsi Re, jenž září na nebi, Atum, jenž stvořil lidi, jenž vyslyšíš prosbu volajícího k tobě, jenž vysvobozuješ člověka z rukou zpupného. Ty přivádíš Nil těm, kteří jsou z něho [živi]; jsi dobrým vůdcem každého oka. Když vycházíš, oživují lidé, a oživují jejich srdce, když vidí tebe dávati vzduch těm, kteří jsou ve vejci, dávati život lidem i ptákům, poskytovati denní potravu myším v jejich děrách i červům a blechám. Dej mi krásný pohřeb po vysokém věku a ať dobře se mi vede ze tvé ruky, [mně], duchu královského písaře Amenemopeta ospravedlněného a [duchu] mé sestry, paní domu Hathory ospravedlněné, jíž říkají Hel."

 

Dr. František Lexa

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


KNIHU je možné zakúpiť i na tejto adrese.


Vybráno z Dr. František Lexa: Náboženská literatura staroegyptská, Kladno 1921


 

Súvisiace:

Dr. František Lexa
http://www.kemet.sk/autor/dr-frantisek-lexa

Seriál: Karel Weinfurter – Z EGYPTSKÉ KNIHY MRTVÝCH
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-karel-weinfurter-z-egyptske-knihy-mrt...