OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Okom Boha Hóra 6 – Sakkára, kvantový stroj


Sakkára, jedno z najtajomnejších miest Egypta, bola navrhnutá vysoko postaveným kňazom Imhotepom, géniom v mnohých oboroch. Prvým filozofom histórie, otcom medicíny, fyziky, architektúry a chémie. Gréci, ktorí študovali egyptské dejiny, ho pomenovali Asklépio alebo Eskulap, na počesť jeho lekárskych úspechov. Tiež ho nazývali Hermes Trismegistus, trojnásobne veľký, pre jeho filozofické a lekárske vedomosti a tiež preto, že odhalil zákonitosti fungovania vesmíru. Imhotep, jeden z najvyšších kňazov Školy mystérií Hórovho oka, nechal postaviť Sakkáru, do ktorej investoval mnoho času, pracovných síl a zdrojov a ktorá neskôr duchovne i materiálne obohatila jeho ľud.

TECHNOLÓGIA STAVBY

Technológia stavby bola dôležitá na zvyšovanie vibračnej frekvencie žiakov školy, čím urýchľovala ich duchovný rozvoj. Umožnila žiakom, aby zistili, že existujú i iné dimenzie, aby sa spojili s bytosťami na vyššej úrovni a načerpali informácie od učiteľov, ktorí vstúpili do inej sféry. Fyzikálne táto stavba umožňovala vytvorenie elektromagnetických ciest, ktoré pomáhali presúvať materiál potrebný na stavbu chrámov. Sakkára vyrábala tachyónovú energiu s najvyššou frekvenciou vibrácií vo vesmíre. Je to neutrálna energia vznikajúca medzi párom častíc nabitých opačným elektrickým nábojom, ktorý ich vyvažuje. Pretože je to neutrálna energia, nepôsobí na ňu odpor a tak sa môže pohybovať rýchlosťou 27x vyššou než je rýchlosť svetla. Je to energia myslenia a vibruje vysokou frekvenciou lásky. Túto energiu využíval Ježiš, keď konal svoje veľkolepé činy, ktoré označujeme za zázraky. Dokázal, že vibrovaním na vysokej frekvencii lásky dokáže myseľ vytvoriť tachyónovú energiu, energiu mysle, s pomocou ktorej môže človek zvýšiť vitálnu energiu chorých, dosiahnuť ich zázračné uzdravenie a dokonca ich vrátiť zo sveta mŕtvych. Je tiež možné zvýšiť kmitočet vody a premeniť ju na víno. Každý predmet i každá bytosť vibrujú inou frekvenciou, ktorá zodpovedá štádiu ich vývoja.

Sakkára vytvárala obrovské elektromagnetické pole a zvuky, ktoré vibrovali na rôznych frekvenciách. Jej tvar produkoval a koncentroval energiu. Spájal elektrické častice do vlniaceho sa stĺpu, v ktorom vznikala tachyónová energia. Pyramída vyrábala niekoľko frekvencií, ktoré umožňovali žiakom na rôznych stupňoch vývoja, aby sa na ne naladili a vibrovali na frekvencii vyššej, než bola ich obvyklá. To zvyšovalo ich vitálnu energiu, auru a osobné elektromagnetické pole. Zároveň ich učitelia intenzívne pripravovali na to, že keď dosiahnu 21 rokov a budú môcť svoje vedomie vziať do vyšších dimenzií reality. Keď sa naučili ovládať vyššiu hladinu vitálnej energie, prebudila sa v nich vibrácia lásky, schopnosť telepatie. Študent začal vnímať hudbu sfér, tanec atomických častíc tvoriacich auru, elektromagnetické pole, ktoré okolo seba vytvára každé ľudské telo.

Kvantový stroj v Sakkáre urýchľoval proces duchovného rozvoja. Pomáhal začiatočníkom na nižších hladinách vedomia, aby dočasne zažili zvýšenie svojej frekvencie. Pomocou meditácie a prípravy na život v miery a harmónii a v rešpekte ku všetkému, pretože všetko je živé a prepojené, premieňali dočasné zvýšenie vibrácie na trvalý stav. Tí najrozvinutejší žiaci zotrvávali na hladinách vyšších vibrácií, mohli svoje vedomie presúvať v čase a priestore, sledovať reťazec reinkarnácií, ktoré im umožňovali pobyt na svete. Alebo mohli vidieť a vnímať reality za trojrozmernosťou nachádzajúcou sa na ďalšom stupni vývoja človeka. Vo svete vyšších spojenectiev plnom osvietených nadľudí, ktorí sa už na tento vývojový stupeň dostali, pretože získali potrebné informácie.

Podoba takých realít je, ako uvádza Imhotep v Kybalione, rovnaká ako hore, tak dole. Existuje spojenie medzi rôznymi úrovňami reality. Učil, že fyzická úroveň, ktorá je tou najzrejmejšou pre naše zmysly, sa dá analyzovať a tým nám umožňuje nachádzať pravdy o ďalších úrovniach reality, ktoré nevnímame. Začiatočníci, ktorí zažili ďalší stupeň si toto zistenie overili, a vrátili sa, aby šírili lásku a poskytli informácie ostatným ľuďom na nižšej úrovni. Toto overenie na sebe samom preukázalo dôležitosť pyramíd pre egyptskú spoločnosť. Potvrdilo sa, že vesmír má niekoľko úrovní alebo ako prehlásil Ježiš „dom môjho otca ukrýva mnoho menších domovov“. Zo Sakkáry sa stalo komunikačné centrum s vyššími realitami vesmíru. Táto skutočnosť je zaznamenaná v niekoľkých náboženských textoch na stenách pyramíd vládcov prvých dynastií.

Nebo sa nenachádza v našej fyzickej dimenzii. Patrí k tým vyšším, s vyššou vibráciou lásky. Pyramída umožnila ľuďom prístup k dimenziám nadčloveka, k vyšším osvieteným spoločenstvám, ktoré pôvodne existovali na Zemi, ale potom sa presunuli na vyššiu hladinu reality. Ďalšou funkciou pyramídy bolo nabíjať ionty a vytvárať elektromagnetické cesty, ktoré uľahčovali transport ohromných žulových blokov určených na stavbu chrámov. Táto elektromagnetická technológia bola založená na fakte, že zhodne polarizované náboje sa odpudzujú a dnes sa využíva pri tzv. magnetickom vlaku. Bolo preukázané, že predmety, ktoré vibrujú vysokou frekvenciou, strácajú svoju hmotnosť, prestáva na nich pôsobiť gravitačná sila.

Ľudia môžu levitovať. Egyptskí kňazi učili, že vo vesmíre existujú dva energetické póly – láska a strach. Láska má veľmi vysokú vibračnú frekvenciu a strach naopak veľmi nízku. Tí, ktorých vedomie sa nachádza na nízkom stupni vývoja, neprešli ešte mnohými reinkarnáciami na Zemi. Overili si zatiaľ iba veľmi málo informácií. Vibrujú veľmi málo a strach a bolesť v ich živote prevažujú. Stále sa nachádzajú v živote naplnenom utrpením. Tí, ktorí prežili mnoho reinkarnácií, sa poučili z dôsledkov svojich rozhodnutí a postupne zvyšovali svoju vibračnú frekvenciu a vitálnu energiu. Naučili sa rešpektovať ostatných a nie ich obviňovať. Naučili sa žiť v miery a harmónii. Pretože majú viac overených informácií, rozumejú zmyslu lásky, vibrujú na jej frekvencii a orientujú svoj život k nebeskému životu.

Kňazi sa snažili urýchliť rozvoj svojich žiakov poskytovaním informácií a tréningom, ktorý im mal pomôcť povzniesť sa nad svoje ego a cítiť vyššiu frekvenciu vibrácií. Mnoho rokov tréningu ich doviedlo k pochopeniu, že v živote si má človek verifikovať informácie prostredníctvom skúseností, ktoré zažije na vlastnej koži, aby zistil, že nadčlovekom sa stane jedine skrze lásku. Láska je neutrálna, nemá žiadnu polaritu, ale vibruje na veľmi vysokej frekvencii. Jej energia je nehmotná, existuje iba na spirituálnej a mentálnej úrovni v závislosti na vôli pozorovateľa.

SAKKÁRA

Aby sme pochopili toto tajomné miesto, vrátime sa späť v čase do okamihu, kedy tu bola iba prázdna púšť a Imhotep sa pustil do prvej fázy budovania Sakkáry, do stavby podzemného komplexu. V žulovom podloží začali robotníci najprv s kopaním vertikálnej šachty, hlavnej chrbtice celého komplexu. Šachta je 30 metrov hlboká, čo zodpovedá výške 12-poschodovej budovy a jej základňu tvorí štvorec so stranou dlhou 10 metrov.

Jedna teória tvrdí, že pyramídy produkujú zrkadlový obraz, virtuálnu formu vznikajúcu pod zemou, na ktorej boli postavené. V tomto prostredí potom dochádza ku vzniku tzv. antihmoty. Skrz miestnosť nachádzajúcu sa pod pyramídou sa dostaneme do paralelnej reality, opaku fyzického sveta oddeleného od neho elektromagnetickým zrkadlom. Tu dochádza k pohybu času z budúcnosti do minulosti. Z nejakého dôvodu fyzického alebo metafyzického je šachta tak hlboká a i keď bola vytesaná do tvrdej žulovej skaly, obložili robotníci jej múry prvými tehlami, ktoré kedy človek pri stavbe použil. Bolo to prvýkrát v histórii, kedy bol opakovane použitý jeden modul, drobná tehlová stena pre stavbu veľkého komplexu. Zaujímavé je, že tehly neboli vytesané z kameňa.

PRVÝ BETÓN

Na rieke Níl, neďaleko asuánskych vodopádov na ostrove Sehel, bola nájdená stéla s hieroglyfmi vytesanými Imhotepom. Je na nej napísaný návod na prípravu betónu, ktorý po zaschnutí získava vzhľad a odolnosť kameňa. Tím francúzskych vedcov v čele s chemikom Josephom Davidovicom zistil, že prípravou tejto zmesi vznikne aglomerát bohatý na kremíkové kryštály, ktoré dokážu vyrobiť elektrinu, pokiaľ ich molekuly vibrujú určitou frekvenciou. Egyptskí stavbári rozdrvili mušle a fosílie, ktorých bolo v Gíze nadbytok, drvinu zmiešali s pieskom obsahujúcim vysoké percentá kremíku a hliníku, s pemzou, nátronovými soľami a vodou. Zmiešaním týchto zložiek vznikne kaustická sóda, ktorá reaguje s hliníkom obsiahnutým v piesku z Nílu a výsledkom je hlinitan sodný. Pridaním kameňa chryzokol vznikol kremičitan hlinitosodný a tiež arzeničnan meďnatý, ktorý mal funkciu urýchľovača. Z tejto zmesi potom odlievali kamenné bloky pre stavbu chrámov a pyramíd. Prvé odliatky boli použité ako forma pre ďalšie a preto do seba zapadajú tak, že by ste medzi ne nevložili ani kartu.

ZVUKOVÉ FREKVENCIE V MODRÝCH KOMNATÁCH

Akonáhle vyhĺbili 30 metrovú jamu, začali vytesávať do kameňa spletitú sieť chodieb a miestností. Miestnosti orientovali na hlavné svetové strany v postupne sa zvyšujúcom počte. Jedna miestnosť bola otočená k šachte, dve na východ, tri na západ, štyri na sever a päť na juh. Každá skupina miestností vytvárala rôznu zvukovú frekvenciu, ktorá sa postupne v rámci elektromagnetického poľa zvyšovala. V každej miestnosti sa nachádzali tisíce alabastrových mís, ktoré vibrovali rovnakým hudobným tónom. Tvar nádob a tekutiny v nich obsiahnuté určovali tón alebo vibračnú frekvenciu, na ktorú bola miestnosť naladená.

Tón „E“ znel v piatich miestnostiach a slúžil na naladenie začiatočníkov. Tí po svojom príchode vibrovali vyššie než tónom „D“. „F“ vibrovalo v nádobách štyroch miestností. „G“ v troch miestnostiach. „A“ znelo v dvoch miestnostiach orientovaných na západ. V hlavnej miestnosti v jednoliatom alabastrovom sarkofágu dosahovali tí najlepší žiaci tón „H“, z ktorého sa mohli dostať do vyšších dimenzií. Tieto miestnosti sa volajú modré izby a sú obložené prvými keramickými obkladmi v histórii. Majú rôzne odtiene tyrkysovo modrej farby. Vo vnútri týchto miestností páry začiatočníkov – muž a žena - meditovali a dostávali sa na ďaleko vyššie hladiny vibrácií.

Imhotep do Kybalionu zapísal siedmy zákon vesmíru „rod je všetko“. Všetko má mužský i ženský prvok, ktorý sa prejavuje vo všetkých schémach vesmíru. Páry spoločne dosahovali rovnováhu, lebo neutralizovali svoje elektromagnetické polia. Mužské pole rotuje v smere hodinových ručičiek a ženské pole proti jeho smeru.

Bolo objavené, že dlaždice sú supravodivé, čiže že v nich elektrický náboj nenachádza odpor. Je pravdepodobné, že keď začal komplex plniť svoju funkciu, stĺp vĺn modifikoval molekuly a premenil ich na neutrálne. Technológiu a chemickú kombináciu pre výrobu tejto modrej objavil Imhotep. Slávna egyptská zmes - kombinácia jedlej sódy, bentonitového ílu, draslíka, uhličitanu kremičitého a meďnatého, ktorá vytvára typickú egyptskú tyrkysovú modrú, sa používa v keramike dodnes. Dlaždice boli poskladané vo forme krivky, ktorá symbolizuje chrbticu všetkých živých organizmov zvanou džed. Tento tvar dodáva celému telu energiu. Ptah, stvoriteľ vesmíru, ju mal vo svojom žezle.

Rovnaký tvar bol tiež použitý v pilieroch slúžiacich na prenos energie, ktoré sa používali na vytvorenie elektromagnetickej cesty a na levitáciu ťažkých kamenných kvádrov. Kňazi Školy mystérií Hórovho oka mali veľmi rozvinuté technologické znalosti, ktoré im umožňovali pracovať so zmienenými fyzikálnymi javmi, či vypaľovať keramickú glazúru v peciach, kde teplota dosahovala až 1000 °C. V týchto sálach boli objavené reliéfy vytesané do kameňa, ako napr. toto spodobenie faraóna Džosera pri rituálnom obrade Heb-Sed, opakovanej korunovácii, s bielou korunou na hlave, symbolom jeho moci nad Dolným Egyptom. V Sakkáre sa tiež nachádzali sochy, ktoré vynikali krásnym spracovaním krištáľových očí ako napr. sediaci pisár alebo kňaz Ka-aper. Táto umelecká forma existovala iba v počiatkoch egyptskej civilizácie a v neskorších rokoch už sa nikde neopakovala.

STAVBA PODZEMNÉHO KOMPLEXU – PRVÁ FÁZA

Na severe sa nachádza vstup do podzemného komplexu. Zo dna šachty stúpalo veľmi vysoké schodisko prerušované horizontálnymi plošinami siahajúce až na povrch. Okolo šachty, priamo nad podzemnými šachtami, postavili pevnú plošinu, na ktorej stavbu použili rovnaké tehly ako tie, ktorými boli obložené steny šachty. Na východnej strane vykopali 11 vertikálnych chodieb, o 5 metrov hlbších než miestnosti. V hĺbke 35 metrov vychádza z vertikálnych chodieb 11 galérií vedúcich k ďalším miestnostiam umiestneným 5 metrov pod modrými izbami. V týchto galériách bolo objavených viac než 40.000 nádob, sklenených a alabastrových váz, ktoré predstavujú symbol spojenia trónov Horného a Dolného Egypta. Jedným z Imhotepových titulov bol i titul výrobcu váz. V týchto galériách vibrovali tisíce váz v tóne „F“, ktorý je vibračnou frekvenciou našej planéty. Galérie fungovali ako rezonátory pyramídy. Produkovali zvuk, ktorý napĺňal celú pyramídu. Alabaster je materiál, ktorý dokáže vibrovať a rezonovať, keď na neho pôsobí sila zodpovedajúca jeho vibračnej frekvencii. Vibrácia váz mala tak vysokú frekvenciu, aká bola potrebná k postupnému rozozvučaniu i ostatných miestností. Rovnako to bolo i s elektromagnetickou frekvenciou.

Páry začiatočníkov vstupovali do modrých izieb, aby meditovali v mocnom rytme pyramídy a okolo nich vibroval jeden určitý tón. Zakaždým vibroval vyššie a vznikal tak vyšší tón. Týmto spôsobom si zvykali na vyššie frekvencie a na silové pole s kratšou vlnovou dĺžkou prebúdzajúce v nich nové zmysly a väčšiu citlivosť na svetlo. Páry meditujúce v modrých izbách sa naladili na tóny vychádzajúce z alabastrových nádob a pretože boli vystavené i silnému elektromagnetickému poľu pyramídy, zvyšovala sa ich vibračná frekvencia. Rástla ich vitálna energia, ich aura a bolo im umožnené overiť si existenciu ďalších realít. Tóny a frekvencie zodpovedajúce každej čakre, ich postupne privádzali k vnímaniu vyšších frekvencií a ku skúsenostiam mimo fyzický svet.

Keď boli podzemné práce dokončené, bola šachta zakrytá postupnými plošinami, ktoré ju premenili na virtuálny podzemný obelisk zakrytý pyramídou stojacou nad ním. Plošiny boli podobné mastabám, kamenným doskám zakrývajúcim kráľovské hrobky a preto si niektorí plietli pyramídu s hrobkou. Dnes, po mnohých rokoch, môžeme plošinu vidieť pod vrstvami tehál stupňovitej pyramídy. Tak bola dokončená prvá fáza podzemných prác. Dokončili prvú časť obrovského trojrozmerného procesora, ktorý mal urýchliť evolúciu ľudstva a vyrábať tachyónovú energiu pomocou základných technológií kvantovej fyziky.

STAVBA PODZEMNÉHO KOMPLEXU – DRUHÁ FÁZA

Potom bola zahájená druhá fáza stavby prvej pyramídy po potope sveta. Stupňovitej pyramídy, ktorá mala presne polovičný objem a váhu výsledného projektu. Na prvej plošine zakrývajúcej šachtu postavili z väčších tehál štyri stupne, každý 11 metrov vysoký, tvoriaci pyramídu. Prvá pyramída teda bola 44 metrov vysoká a tvorila ju ohromná masa odliatych kamenných tehál bohatých na kremík. Kremíkové molekuly majú tvary tetraéderov, jednej zo základných foriem prírody, nazývaných Platónske telesá.

Vibrácie planéty, jej pravidelný rytmus na jednom z jej neurálnych bodov elektromagnetickej siete, donútila vibrovať krištále kremíka v tehlách tvoriacich pyramídu i v alabastrových nádobách uložených v miestnostiach hlboko pod ňou a tak vznikala dvojitá energia a zvuk. Pod týmto konštantným mechanickým tlakom dochádzalo k treniu molekúl tetraéderov kremíka a vznikal negatívny elektrický náboj. Dnes sa tento jav nazýva piezoelektrický. Táto kamenná masa bola ohromným kondenzátorom negatívnej energie. Existujú dva druhy kremíka. Jeden produkuje pri vibrácii negatívny náboj, rotuje doľava. Tento druh bol využitý pri odlievaní tehál. Druhý druh produkuje pozitívny elektrický náboj, rotuje doprava a nachádza sa v žulových doskách v Ture, ktoré boli použité na obložení vonkajšej časti pyramídy.

IMHOTEPOVE ZÁKONY VESMÍRU

V treťom Imhotepovom zákone vesmíru stojí „všetko vibruje a je v pohybe a nič nezostáva v kľude, všetko sa pohybuje“. Vibračné frekvencie čiastočiek tvoriacich energiu určuje realitu, hustotu hmoty, myseľ a extrémne vysokú vibráciu duše. Čím vyššia je vibračná frekvencia, tým vyššia je hladina vedomia, informácie, rešpektu a tým rozvinutejšia je cesta evolúcie. Vibruje úplne všetko. Od tej najhustejšej hmoty až po čistú dušu. Tento zákon rozdeľuje rôzne druhy energie v závislosti na ich vibráciách, na elektrickú, chemickú, magnetickú, gravitačnú a tachyónovú, ktorá vznikala v Sakkáre. Tehly na pyramíde boli zakryté granitovými doskami z Tury obsahujúcimi kremíkové krištále rotujúce doprava a teda vytvárajúce pozitívny elektrický náboj. Na kamenné tehly umiestnili stavitelia bloky pemzy, ktorá mala izolovať elektrinu a až na ne pripevnili granitové dosky z Tury. Rezali ich koso, aby získali vertikálne strany pod uhlom 73° a horizontálny povrch so sklonom 22°. Tieto bloky izolovali negatívny náboj vibrujúceho kameňa od pozitívneho náboja žulových dosiek z Tury, ktoré prijímali pozitívny náboj z atmosféry, ktorý bol na tomto mieste veľmi silný. Pyramída teda zhromažďovala dva protichodné náboje. Vonkajšie krištále na štvorstennej pyramíde sa nabíjali pozitívnou energiou z atmosféry, kremíková masa pod nimi čerpala energiu zo zeme a jej molekuly vytvárali negatívne elektrické pole.

Štvrtý zákon uvádza, že všetko je duálne, všetko je polárne. V skutočnosti má všetko svoj náprotivok, rovnako ako v prírode, ale na inom stupni. Extrémy sa stýkajú. Dva póly sú extrémami jedného. Teplo a chlad – protiklady, sú dvomi pólmi tej istej fyzikálnej veličiny, ktorú nazývame teplota. Podobne ako svetlo a tma, veľký a malý, mäkký a pevný, čierny a biely, hluk a ticho, vysoký a nízky.

AKO FUNGUJE KVANTOVÝ STROJ?

Pyramidálny tvar je základnou podmienkou toho, aby kvantový stroj fungoval. Horizontálne vrstvy sa smerom k vrcholu postupne zmenšujú a akumulujú elektrické náboje rôznej sily. K rovnakému javu dochádza v granitových doskách z Tury. Spoločne s 11 vertikálnymi šachtami a virtuálnym obeliskom, umiestneným mimo os pyramídy v severojužnom smere na neuralgickom bode elektromagnetickej siete, kopírujú zemskú os a indukujú elektromagnetický náboj k dvojitému otáčavému pohybu. Častice s pozitívnym nábojom rotujú v smere hodinových ručičiek, častice s negatívnym nábojom v protismere. Takto vzniká elektromagnetický vír, tornádo zložené z mikročastíc, ktoré sa dáva do pohybu vďaka pravidelnému rytmu planéty, ktorý vytvára konštantnú frekvenciu a rezonanciu. Odstredivé a dostredivé sily v určitej rýchlosti a frekvencii párujú dve častice s opačným nábojom a pohybom, neutralizujú ich a odchyľujú od rotačnej osy k novej ose o 90° vychýlenej od osy pyramídy a tak vzniká stacionárny vlnový stĺp. Tento stĺp tvoria mikročastice neutralizované po vzájomnom spojení kmitajúce na veľmi vysokej frekvencii. Tento energetický stĺp najprv klesá ku kryštalickému jadru planéty a potom stúpa stovky kilometrov nahor až do ionosféry. Tieto neutrálne a vyvážené mikročastice predstavujú tachyónovú energiu. Sú neutrálne a tak nevyvolávajú odpor v materiále, ktorým prechádzajú. Sú základom supravodivého javu. Energetický vír v pyramíde zvyšoval vibračnú frekvenciu a premieňal ju na vyšší druh energie, tachyónovú energiu, ktorú dnes študuje kvantová mechanika.

NIKOLA TESLA

Tachyónová energia má najvyššiu možnú vibráciu a frekvenciu a je to energia vedomia, informácie. Je podobná energii, ktorú vytvára človek vo svojom mozgu, keď jeho myšlienky vibrujú v rytme lásky. Tachyónovú energiu a stacionárne vlnové stĺpy študoval Nikola Tesla. Použil ju ako základ pre alternatívne energie. Elektrické motory, rádio a televízia, röntgen, radar a ďalších 1600 vynálezov, ktoré ovplyvnili 20. storočie. Teslova cievka sa využívala na elektrické naštartovanie motorov. Vytvárala vír, ktorý premenil prúd sily 12 voltov prechádzajúci medeným drôtom cievky na prúd sily tisícok voltov, ak bol indukovaný na ďalšej cievke. V roku 1942 viedol Tesla filadelfský experiment, pri ktorom bola vytvorené ohromné elektromagnetické polia, ktoré organizovali energiu do párov a vytvárali tachyónovú energiu. Pomocou nej sa pokúšali rozložiť predmet na častice a zložiť ho späť na inom mieste. V rámci projektu „Invisibility“ („Neviditeľnosť“), rozložili americké plavidlo Eldridge a znovu ho zložili o 75 km ďalej. Ale členovia posádky lode buďto priamo zahynuli alebo ich škaredo poranili kovové črepiny. Tesla totiž zatajil jednu skutočnosť a síce že keď sa častice znovu skladajú, dochádza ku zmenám v hmote. Vo svojich výskumoch došiel k záveru, že sa tachyónová energia pohybuje 27x rýchlejšie než svetlo. Je to energia myslenia.

Einsteinova teória o tom, že maximálnou rýchlosťou je rýchlosť svetla, ktorá dosahuje 300.000 km/s, sa vzťahuje len k jednej hladine reality, k fyzikálnej úrovni hmoty zloženej z atómov, elektrónov a protónov. Ale vesmír má tri hladiny – fyzikálnu, mentálnu a duchovnú. Tachyóny, základ duálneho vesmíru, sú páry mikročastíc kmitajúcich neustále vysokou vibráciou a frekvenciou, ktorá neutralizuje ich opačné náboje. Tachyóny sú základom supravodivých prvkov. Vďaka svojej neutralite nevyvolávajú žiadny odpor voči náboju prechádzajúceho ich molekulami. Kombinácia týchto kmitajúcich častíc nemá žiadnu gravitačnú silu. Má totiž nulovú hmotnosť. Je to čistá energia. Vedci zaoberajúci sa kvantovou mechanikou tvrdia, že tieto častice nemajú žiadnu hmotu, že existujú iba teoreticky a meria sa iba pomocou pravdepodobnosti a ich existencia závisí na pozorovateľovi, na jeho mentálnej úrovni.

IMHOTEP VEDEL…

Imhotep toto všetko vedel a mal ešte väčšie znalosti, ktoré súčasní vedci ignorujú. Kvantová mechanika a supravodivosť patrí medzi najnovšie objavy fyziky. Stupňovitá pyramída mala 4 úrovne a bola zložená z 280.000 m3 kameňa, ktorý váži približne 450.000 ton, čo predstavovalo presne polovicu váhy a objemu konečnej pyramídy. Pred ňu Egypťania umiestnili energetické piliere, ktoré vytvárali elektromagnetickú cestu až do Tury, odkiaľ sa dopravoval materiál na dokončenie projektu. Rozšírili plošinu na sever a západ, južnú a východnú stranu ponechali nedotknutú. Pyramída rástla ako ľudské telo, od hlavy. Keby neexistovali pôvodné plány, bolo by ľahšie rozširovať ju symetricky zo všetkých štyroch strán, ako šupky cibule. Touto prestavbou sa virtuálny obelisk ocitol priamo na severojužnej ose novej pyramídy, ktorá má dnes základňu rozmerov 140x100 m. Pripojili ďalšie dve úrovne a dosiahli tak výšku 65 metrov. Prestavba zdvojnásobila objem pyramídy na 560.000 m3 váhy 900.000 ton. Vstupy do pyramídy takisto potvrdzujú, že takto Imhotep stavbu plánoval už od samotného začiatku. Pôvodný vstup sa len predĺžil, druhé schodisko vedie na jedno z nádvorí chrámu, ktorý bol postavený na severnej strane, aby zakryl vstup do pyramídy. Duplikácia váhy a objemu nie je náhodná. Produkcia energie a dosah jej pôsobenia záviseli na množstve vibrujúcej masy.

Ďalšie postavené pyramídy sa postupne zväčšovali a naberali na hmotnosti až po tú najväčšiu, Cheopsovu pyramídu. Váha určuje množstvo vyrobenej energie. Táto kamenná masa rotuje okolo zemskej osy konštantnou rýchlosťou. Pyramidálny tvar dokáže vytvárať v kameňoch energiu, na výrobu ktorej využíva prirodzené pohyby planéty a jej konštantnú vibráciu a frekvenciu rotácie. Vo vertikálnom obelisku sa nahor a nadol pohybovala obria cievka. Elektrická cievka tvorená zlatým drôtom a drevenou izoláciou. Pri svojom pohybe vytvárala pulzujúci efekt, ktorý pôsobil na elektromagnetické pole pyramídy a menila frekvenciu energetického stĺpu. Šachta teda slúžila ako rezonančný priestor. V štyroch horných rohoch virtuálneho obelisku dodnes nájdeme niekoľko drevených trámov, upevnených v uhle 45°, ktoré fungovali ako hák a umožňovali vertikálny pohyb cievky. Elektrická cievka riadila vlnovú dĺžku. Dokázala zvýšiť vibračnú frekvenciu na maximum. Energiu nazhromaždenú z kremíkových molekúl kameňa pyramídy cievka uvoľňovala v dňoch plánovaných obradov, ktoré sa konali v dňoch rovnodenností. Egyptskí kňazi preukázali, že sa pyramídy neustále pohybujú a že každý ich pohyb môže byť premenený na energiu.

Poslednou úlohou bolo postaviť premyslenú okolitú hradbu a všetky ďalšie stavby na povrchu ako falošné kaplnky alebo Nádvorie hadov. Všetko zo svojej privilegovanej pozície sledovala socha faraóna Džosera. Tento obrí kvantový stroj navrhnutý Imhotepom vyžadoval veľké nároky na čas, pracovné sily a zdroje, ale odmena, ktorej sa spoločnosti dostalo stála za to.

ZNOVU A V SKRATKE…

Vír sa využíval na urýchľovanie duchovného rastu žiakov Školy mystérií Hórovho oka. Predstavitelia zvyšovali hladinu uvedomenia ľudstva. Tachyónová energia produkovaná pyramídou skracovala dĺžku mozgových vĺn a zvyšovala tak mentálnu silu a elektromagnetické pole človeka, jeho auru. To všetko umožňovalo žiakom, aby sa dostali do vyšších hladín, kde si mohli overiť existenciu nových realít a uistiť o nich i svojich spoluobyvateľov. Keď sa naladili na rovnakú frekvenciu rozvinutejších bytostí, mohli s nimi komunikovať a čerpať od nich informácie.

Sakkára bola prvým komunikačným centrom s vyššími dimenziami. Pyramídy využívajú technológie založené na princípoch kvantovej mechaniky, ktoré sa my dnes ešte len snažíme postupne odhaľovať. Tieto technológie zdedili Egypťania od obyvateľov stratenej civilizácie Atlantídy. Sakkára je nedoceneným príkladom technológie, o ktorej sa nám ani nesnívalo a ktorej moc ešte iba objavujeme. Ide o technológiu ovládanú vedomím a zameranú na duchovné zdokonalenie ľudstva. Elektromagnetický okruh vytváral a urýchľoval častice energie. Premenil statickú energiu na kinetickú a transformoval ju na tachyónovú energiu. V Sakkáre sa prvý krát súčasne používal zvuk a elektromagnetické pole na zvýšenie vibrácií žiakov. Táto technológia bola ešte viac zdokonalená v Cheopsovej pyramíde. Vo fyzickom svete sa táto energia využívala na konštrukciu elektromagnetických ciest a na výrobu supravodivosti.

Egypťania položili základy architektúry, pretože používali odliate kamenné bloky. Preukázali remeselnú zdatnosť pri vytváraní reliéfov na stenách, napr. na stene Nádvoria hadov a v rafinovaných detailoch na kameňoch, ktoré ukrývali kvantový stroj. Vynašli chemické vzorce pre výrobu liatych kamenných blokov a tiež podľa nich dokázali vyrábať keramické dlaždice, ktorými obkladali spletité podzemné galérie. Do kameňa tesali hieroglyfy a popisovali v nich svoje chápanie vesmíru. Ich vízia je zhrnutá v základných Imhotepových zákonoch a je základom hermetickej náuky pre slobodomurárov, rozekruciánov a templárov.

Imhotep napísal, že každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Nič nevzniklo náhodne, pretože by to zničilo vesmír. Einstein v tejto súvislosti povedal, že Boh nehrá kocky.

Preklad z češtiny: ME

Exkluzívne

 


VIDEO tejto časti nájdete na tejto adrese.

 

 

Súvisiace:

Seriál: KÓD PYRAMÍD
http://www.kemet.sk/serial-kod-pyramid

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA
https://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta

KEMET.sk: O NÁS
http://www.kemet.sk/o-nas

 


Sekcie: