OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

SMARAGDOVÁ DOSKA XIV.: Dodatková


Načúvaj, ó Človeče, múdrosti hlboko ukrytej, od čias Prebývajúcich pre svet stratenej, stratenej a zabudnutej pre človeka tohto veku.

Vedz, že táto Zem je portálom, strážená silami človeku neznámymi. A Temní Páni skrývajú vchod, ktorý vedie do krajiny Zrodených na nebi. Vedz, cesta do sféry Arulu je strážená bariérami, ktoré otvorí iba človek Zrodený vo svetle.

 

Tu na Zemi, som strážcom kľúčov k bránam Svätej Zeme. Silám za mnou prikázal som, prenechať kľúče svetu ľudí. Skôr než odídem, dám vám Tajomstvá, ako sa pozdvihnúť z otroctva temnoty, ako odhodiť putá tela, ktoré vás viažu, a ako sa pozdvihnúť z temnoty do Svetla. Vedzte, duša musí byť očistená od svojej temnoty, skôr než smie vstúpiť do portálov Svetla. Preto vytváram medzi vami Mystériá, aby Tajomstvá mohli byť vždy nájdené. Áno, aj keď ľudstvo môže prepadnúť temnote, Svetlo bude vždy svietiť ako sprievodca. V temnote ukrytú, zahalenú do symbolov, vždy možno nájsť cestu k portálu. Ľudstvo budúcnosti odmietne mystéria, no hľadajúci vždy cestu nájde.

Prikazujem vám strážiť moje tajomstvá, a dať ich iba tým, ktorých odskúšate, aby sa čisté nepošpinilo, aby moc Pravdy zvíťazila. Čujte teraz odhalenie Mystéria. Načúvajte symbolom Mystéria, ktoré vám dávam. Spravte z nich vieru, iba tak sa jeho podstata zachová.

Sú dva regióny medzi týmto životom a Veľkým Jediným, ktoré Duše musia prekročiť pri opúšťaní Zeme. Duat, domov síl ilúzie, Sekhet Hetspet, Dom Bohov. Osiris, symbol strážcu portálu, ktorý vracia duše nehodných. Za nimi leží sféra síl zrodených v nebi, Arulu, krajina, kam prešli Veľkí Jediní. Tam, keď dokončím svoju prácu medzi ľuďmi, stretnem sa s Veľkými Jedinými v mojom Pradávnom domove.

Sedem príbytkov je v dome Mocného; Trojka stráži bránu každého domu pred temnotou. Pätnásť ciest vedie do Duatu. Dvanásť je domov Pánov Ilúzie, smerom k štyrom cestám, každá z nich je iná. Štyridsať a Dve mocné sily sú, ktoré súdia Mŕtvych, čo hľadajú portál. ŠtyriaSynovia Hóra, DvajaStrážcovia Východu a Západu - Isis, matka, ktorá prosí za svoje deti, Kráľovná mesiaca, odrážajúca Slnko. Ba je esencia, živá večne, Ka je Tieň, ktorý človek pozná ako život. Ba nepríde, kým Ka je inkarnovaný. To sú mystériá na zachovanie po veky vekov. Sú Kľúčmi života a Smrti. Čuj teraz mystérium všetkých mystérií: spoznaj kruh bez začiatku a konca, tvar Toho, ktorý je Jeden a vo všetkom. Stíš sa a načúvaj, choď vpred a aplikuj to, a pôjdeš cestou, ktorou idem ja. Mystérium v Mystériu, no Zrodenému vo svetle Ije jasné, Tajomstvo všetkého, ktoré teraz odhalím. Tajomstvo odhalím zasvätenému, pre svetského však dvere budú zatvorené.

Trojka je to mystérium pochádzajúce od veľkého. Počúvaj, a svitne v tebe Svetlo.

V prapôvodnom prebývajú tri jednoty. Nič nemôže existovať okrem nich. Je to rovnováha, zdroj tvorby:
jeden Boh, jedna Pravda, jeden bod slobody.

Traja vzišli z trojky rovnováhy:
všetok život, všetko dobro, všetka sila.

Tri sú kvality Boha v jeho dome Svetla:
Nekonečná sila, Nekonečná Múdrosť, Nekonečná Láska.

Tri sú sily dané Majstrom:
Transmutácia zla, pomoc dobru, schopnosť rozlišovať.

Tri sú nutné veci, ktoré má vykonať Boh:
Manifestovať silu, múdrosť a lásku.

Tri sú sily, ktoré tvoria všetky veci:
Božská Láska, majúca dokonalé poznanie, Božská Múdrosť, znalá všetkých možných prostriedkov, Božská Sila, naplnená spojenou vôľou Božskej Lásky a Božskej Múdrosti.

Tri sú kruhy (stavy) existencie:
kruh Svetla, kde žije iba Boh, a len Boh ho môže prekročiť; kruh Chaosu, kde všetky veci prirodzene vznikajú z mŕtvych; kruh Uvedomenia, kde všetky veci pramenia zo života.

Všetky oživené veci majú tri stavy existencie:
chaos alebo smrť, slobodu v ľudskosti a blaženosť Nebies.

Tri nevyhnutnosti riadia všetky veci:
počiatok vo Veľkej Hlbine, kruh chaosu, úplnosť v Nebesách.

Tri sú cesty Duše:
Človek, Sloboda, Svetlo.

Tri sú prekážky:
nedostatok snahy získať poznanie; nenapojenie na Boha; napojenie na zlo. V človeku, sú tieto tri zjavné. Traja sú Králi vnútornej sily. Tri sú komory mystérií, v tele človeka zriadené a ešte nenájdené.

Počúvaj teraz od toho, ktorý je prepustený do Svetla, oslobodený od otroctva života. Poznajúc zdroj všetkých svetov, ktorý sa otvorí. Áno, dokonca Brány Arulu nebudú prekážkou. No uvedom si, ó človeče, ktorý chceš vystúpiť na nebesá. Ak nie si cnostný, lepšie by bolo pre teba spadnúť do ohňa. Vedz, že nebeskí prechádzajú čistým plameňom. Pri každej obrátke nebies kúpu sa vo fontánach Svetla.

Čuj, ó človeče, toto tajomstvo: Dávno v minulosti, predtým, než si sa narodil, býval som v Starobylej Atlantíde. Tam v Chráme pil som Múdrosť, ktorá ako fontána Svetla tryskala z Prebývajúceho. Odovzdávam vám kľúč k výstupu do Prítomnosti Svetla vo Veľkom svete. Stál som před Svätým Jediným, tróniacim v kvete ohňa. Zahalený bol bleskami temnoty, inak by moju Dušu rozdrvila Nádhera.

Z nôh jeho Trónu podobného diamantu, z jeho podnožky, štyri rieky plameňa tiekli, tiekli cez kanály oblakov do sveta ľudí. Plná Duchov Nebies bola sieň. Divom divúcim bol Hviezdny palác. Nad nebesami, ako dúha z Ohňa a Slnečného svetla, boli sformovaní duchovia. Spievali o sláve Svätého Jediného. Potom zo stredu Ohňa zaznel hlas: „Pozri tú Nádheru prvej Príčiny.“ Uzrel som to Svetlo, vysoko nad všetkou temnotou, zrkadlilo sa v mojom vlastnom bytí. Dosiahol som, ako tam bol, Boha všetkých Bohov, Spirituálne Slnko, Zvrchovaného Slnečných sfér.

Znova zaznel Hlas: „Existuje jeden, ten Prvý, ktorý nemá začiatok, ktorý nemá koniec; ktorý stvoril všetky veci, ktorý všetkému vládne, ktorý je dobrý, ktorý je spravodlivý, ktorý osvecuje, ktorý udržiava.“

Potom sa z trónu rozliala silná žiara, svojou silou obalilo a podvihlo moju dušu. Rýchlo som sa prechádzal priestormi Nebies. Ukázané mi bolo tajomstvo všetkých tajomstiev, Tajomné srdce vesmíru. Bol som odnesený do krajiny Arulu, stál som pred Pánmi v ich Domoch. Pootvorili Bránu, takže som smel zazrieť prapôvodný chaos. Striasla sa moja duša víziou hrôzy, cúvla pred oceánom temnoty. Vtedy som pochopil potrebu bariér, spoznal zmysel Pánov Arulu. Iba oni, vďaka svojej Nekonečnej rovnováhe, dokázali sa postaviť prílivu chaosu. Iba oni dokázali chrániť Božiu tvorbu.

Potom som prešiel okolo kruhu ôsmich. Videl všetky duše, ktoré zvíťazili nad temnotou. Videl nádheru Svetla tam, kde prebývajú.

Túžil som zaujať miesto v ich kruhu, no túžil aj po ceste, ktorú som si zvolil, keď som v Sieňach Amenti stál a prácu, ktoré som chcel vykonať, vyberal.

Zo Siení Arulu som dole šiel, do zemskej sféry, kde telo moje ležalo. Zdvihol som sa zo zeme, kde som odpočíval. Stál som pred Prebývajúcim. Sľúbil som nevyužiť svoje Veľké právo, kým moja práca na Zemi nebude dokončená, kým Vek temna nepominie.

Čuj, ó človeče, slová, ktoré ti poviem. Nájdeš v nich Esenciu Života. Skôr než sa vrátim do Siení Amenti, dozvieš sa Tajomstvá všetkých Tajomstiev, i ako smieš vystúpiť do Svetla. Chráň a stráž ich, ukry ich do symbolov, aby sa z nich svetskí smiali a odmietli ich. V každej krajine vytvor mystériá. Sťaž hľadajúcim cestu. Slabí a váhajúci takto budú vyradení. Tajomstvá tak budú ukryté a chránené, zachované až do času, kedy sa koleso otočí.

Cez temné časy čakajúc a pozorujúc, môj Duch spočinie v hlboko ukrytej krajine. Ak niekto zdolá všetky vonkajšie skúšky, zavolaj ma pomocou Kľúča, ktorý držíš. Vtedy ja, Zasväcovateľ, odpoviem, prídem zo Siení Bohov v Amenti. Prijmem zasvätenca a dám mu slová moci.

Počúvaj a zapamätaj si slová varovné: Nepriveď nikoho, komu múdrosť chýba, kto má srdce nečisté, či zámer vratký. Inak vezmem tvoju moc vyvolať ma z miesta môjho spánku.

Choď vpred a poraz element temnoty. Pozdvihni v svojej podstate esenciu Svetla.

Teraz choď vpred a povolaj svojich bratov, aby som ďalej mohol vštepovať múdrosť, nech vám osvetlí cestu, keď moja prítomnosť pominie. Vstúp do mojej komory pod mojim chrámom. Nejedz nič, až kým neprejdú tri dni. Tam ti dám esenciu múdrosti aby si mocne žiaril medzi ľuďmi. Tam ti dám tajomstvá, aby aj ty mohol si vystúpiť na Nebesia – Boho-človek v Pravde ako aj v esencii. Teraz choď a nechaj ma samotného, kým povolám tých, ktorých poznáš, ale ešte nepoznáš.

 

 

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

 

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet14.html

© 2013 www.kemet.sk

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok

 


PDF nájdete na tejto adrese

 

 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/egypt-odhalenie