OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV IV.: Stĺpce IV, 1 až IV, 17


Nasledujúca časť je hieroglyfickým prepisom a prekladom ›› Turínskeho kráľovského zoznamu od stĺpca IV, riadku 1 až 17. Táto časť zodpovedá Dynastii 6 až 7/8. Obsahuje dva súčty: jeden pre túto sekciu a jeden kumulovaný s predchádzajúcou skupinou. Je zvláštne, že pisár turínskeho papyrusu alebo jeho zdroja cítil potrebu rozlišovať kráľov do 5. dynastie a tých od 6. do 8. dynastie, len aby ich na konci zlúčil dohromady v osobitnom zhrnutí.

 

IV, 1: Teti
Teti

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// ibd 6, hrw 21
/// 6 months and 21 days
/// 6 mesiacov and 21 dní

 

IV, 2: (lost)
(chýba)

This lost line may well have contained the name of Userkare, an otherwise unattested king.

Tento chýbajúci riadok mohol celkom pravdepodobne obsahovať meno Veserkare, inak neuznaného kráľa.

 

IV, 3: Pepi I.
Pepi I.

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 20
/// 20 years
/// 20 rokov

Note: Manetho credits Pepi I with a much longer rule of 53 years. The highest known date from Pepi's reign is the 25th counting. Assuming this counting was a two-year event, Pepi I at least ruled for 50 years. It is therefore assumed that the 20 years credited to him in the Turin Kinglist is based on an error. It is possible that Pepi's nomen Merire may have caused him to be confused with his successor, Merenre I.

Poznámka: Podľa Manetha Pepi I. vládol omnoho dlhšie a to 53 rokov. Najvyšší známy dátum z Pepiho vlády je 25. počítanie. Pri predpoklade, že sčítanie sa konalo každé dva roky, Pepi I. vládol najmenej 50 rokov. Preto sa predpokladá, že 20 rokov prisúdených jeho vláde v Turínskom kráľovskom kanóne, je chybných. Je možné, že Pepiho Hórovo meno Merire spôsobilo, že bol zamenený so svojim nástupcom Merenrem I.

 

IV, 4: Merenre I.
Merenre I.

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 44
/// [4]4 years
/// [4]4 roky

Note: Reconstruction by Gardiner, who was quite convinced that the number 40 was missing in the lacuna. Recently, however, Merenre is credited with a much shorter reign, of 14 or even 5 years. It is possble that the few years that the Turin Kinglist credits to Pepi I is due to a confusion between Pepi and Merenre, and that some of the years of Pepi have been erroneously credited to Merenre.

Poznámka: Gardiner vo svojej rekonštrukcii je celkom presvedčený, že v medzere chýba číslo 40. V poslednej dobe je však Merenremu pripisovaná omnoho kratšia doba panovania, 14 alebo dokonca 5 rokov. Je možné, že krátke panovanie, ktoré je prisudzované v Turínskom kanóne Pepimu I. je spôsobené jeho zámenou s Merenrem I. a teda niekoľko rokov Pepiho vlády bolo chybne pripísaných Merenremu.

 

IV, 5: Pepi II.
Pepi II.

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 90
/// 90 years
/// 90 rokov

 

IV, 6: Merenre II. ?
Merenre II. ?

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 1, ibd 1
/// 1 year and 1 month
/// 1 rok a 1 mesiac

 

IV, 7: (lost)
(chýba)

The lost line between Merenre II and Nitocrisis somewhat surprising and might perhaps bethe result of a misplacing of a fragment.

Chýbajúci riadok medzi Merenrem II. a Neitokret je trochu prekvapujúca a možno je výsledkom zlého umiestnenia jedného z fragmentov.

 

IV, 8: Nitocris
Neitokret

›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj (ntiqrtj)
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Nitocris ///
[Kráľovná Horného] a Dolného Egypta Neitokret ///

 

IV, 9: Neferka

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

[nsw] bi.tj (nfrkA) Xrd (?) ///
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Neferka ///
[Kráľ Horného] a Dolného Egypta Neferka ///

 

IV, 10: Nefer

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

[nsw] bi.tj (nfr) /// rnp.t 2, ibd 1, hrw 1
[TheKing of Upper] and Lower Egypt Nefer /// 2 years, 1 month and 1 day
[Kráľ Horného] a Dolného EgyptaNefer /// 2 roky, 1 mesiac a 1 deň

 

IV, 11: Ibi
Ibi

›› Wikipédia (EN)

 

 

 

[nswbi.tj] ibi /// [rnp.t] 4, ibd 2, hrw 1
[TheKing of Upper and Lower Egypt] Ibi /// 4 years and 2 months
[Kráľ Horného a Dolného Egypta] Ibi /// 4 roky a 2 mesiace

 

IV, 12: (unknown king)
(neznámy panovník)

 

 

 

/// [rnp].t 2, ibd 1, hrw 1
/// 2 years, 1 day and 1 month ///
/// 2 roky, 1 deň a 1 mesiac ///

 

IV, 13: (unknown king)
(neznámy panovník)

 

 

 

/// [rnp].t 1 (?)
/// 1 year
/// 1 rok

Note: The significance of the last sign is not clear.

Poznámka: Význam posledného znaku nie je známy

 

IV, 14/15: (summation for this group)
(zhrnutie tejto skupiny)

 


 

 

 

/// nsj.w /// [rnp.wt] 181
/// ibd 6, hrw 3, HwDfA 6, dmD /// nsj.t
/// kings /// 181 years,
6 [months] and 3 days, "erased" 6, total /// kingship
/// panovníkov /// 181 rokov,
6 [mesiacov] a 3 dni, "vymazané" 6, súčet /// kráľovský majestát

 

IV, 16/17: (summation for this section and the previous section)
(kumulované zhrnutie pre túto skupinu a predchádzajúcu)

 


 

 

 

 

/// mni, nsj.t=sn, rnp.(w)t=snHwDfA///
/// ibd 9, hrw 6, HwDfArnp.t 6
dmD /// rnp.(w)t 955, hrw 10
[Total of kings beginning with] Menes, their kingship, their years [their ?] "erased",
/// 9 months, 16 days, "erased" 6 years
total /// 955 years and 10 days
[Súčet kráľov počnúc] Menim, ich vlády, ich rokov [ich ?] "vymazané",
/// 9 mesiacov, 16 dní, "vymazané" 6 rokov
spolu /// 955 rokov a 10 dní

Note: I have split line 16 into 2 separate lines. In the original text, it is one long line.

Poznámka: Rozdelil som riadok 16 na dva oddelené riadky, v originálnom texte je to jeden dlhý riadok.

Obsah:

1. I, x – I, 21: Ptah a Veľká Eneáda
2. I, 22 – II, 3: Hórus a Malá Eneáda (?)
3. II, 4 – II, 8: duchovia
4. II, 9: mýtickí panovníci
5. II, 10: iní mýtickí panovníci (?)
›› 6. II, 11 – III, 26/27: 1. až 5. dynastia
›› 7. IV, 1 – IV, 14/15: 6. až 8. (?) dynastia
›› 8. IV, 15/17: 1. až 6. (alebo 8. ?) dynastia
›› 9. IV, 18 – V, 10: 9. a 10. dynastia
10. V, 11 – V, 18: 11. dynastia
11. V, 19 – VI, 3: 12. dynastia
12. VI, 4 – X, 12/13: 13. a 14. dynastia
13. X, 14 – X, 21: 15. dynastia (Hyksósi)
14. X, 22, X, 30 (?): skupina neurčených kráľov
15. XI, 1 (?) – XI, 15: skupina pravdepodobne tébskych kráľov, súčasníkov Hyksósov (17. dynastia ?)
16. neumiestnené fragmenty

 

Poznámka redakcie:
Turínsky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Manethov zoznam kráľov (Aigyptiaka) ›› Wikipédia (SK);
Sakkársky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Abydoský zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Karnacký zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK)

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/turin_kinglist/0401_0417.htm

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

Turínsky kráľovský papyrus (Wikipédia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turínsky_zoznam_kráľov

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

 


Sekcie: