OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

ZOZNAM EGYPTSKÝCH KRÁĽOV III.: Stĺpce II, 11 až III, 26/27


Nasledujúca časť je hieroglyfickým prepisom a prekladom ›› Turínskeho kráľovského zoznamu od stĺpca II, riadku 11 až po stĺpec III, riadok 26/27. Táto časť zodpovedá prvej až piatej dynastii. S výnimkou použitia „rubra“ pri Netjerikhet (Džóser), skupina neobsahuje žiadne ďalšie vnútorné členenie. Zhrnutie na konci predstavuje súčet všetkých kráľov uvedených v tejto sekcii. Mohlo by to znamenať, že v čase zostavenia turínskeho kráľovského kánonu, všetci panovníci po piatu dynastiu boli vnímaní ako jedna koherentná skupina.

The following is a hieroglyphic transcription and translation into English of the Turin Kinglist from column II, line 11 to column III, line 26 or 27. This section corresponds to the Dynasties 1 to 5. Except for the use of rubra for Netjerikhet (Djoser), there is no further internal division of this group of kings. The summation in the end makes the toal of all kings listed in this section. This may indicate that at the time this kinglist was composed, all kings from the first 5 dynasties were considered as belonging to one coherent group.

 

II, 11: Menes (Narmer)
Meni (Narmer)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nsw] bi.tj (mni) anxwDAsnbir.n ///
The King of [Upper and] Lower Egypt Menes, may he live, prosper and be healthy, has functioned ///
Kráľ [Horného a] Dolného Egypta Meni, nech žije v prosperite a zdraví, zastával funkciu ///

 

II, 12: Iteti (Aha)
Hor (Aha)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nsw] bi.tj (it///) ///
The King of [Upper and Lo]wer Egypt It///
Kráľ [Horného a Dol]ného Egypta H///

 

II, 13: Iti (Djer)
Džer (Athótis – podľa Manetha)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nswbi.tj] ///
[The King of Upper and Lower Egypt] ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta] ///

 

II, 14 (continuation of previous line?) – II, 14 (pokračovanie predošlého riadku?)

 

 

 

/// 10 hrw 28 ///
10 [+ X], 28 days ///
10 [+ X], 28 dní ///

 

II, 15: Itiui (Djet)
Wadži (Džet)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nsw] bi.tj (/// tjwi) ///
The King of [Upper and] Lower Egypt [I]tiui ///
Kráľ [Horného a] Dolného Egypta [I]tiui ///

 

II, 16: Semti (Den)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nsw] bi.tj (sm.tj)
The King of [Upper and] Lower Egypt Semti ///
Kráľ [Horného a] Dolného Egypta Semti ///

 

II, 17: Merbiapen (Anedjib) –
Merjebten (Adžib)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj (mr-biA-pn) /// rnp.t 74
The King of [Upper and] Lower Egypt Merbiapen /// 74 years ///
Kráľ [Horného a] Dolného Egypta Merjebten /// 74 rokov ///

 

II, 18: Semsem (Semerkhet)
Semsu (Semerchet)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj (smsm) /// [rnp.t] 72
The King of [Upper and] Lower Egypt Semsem /// 72 [years] ///
Kráľ [Horného a] Dolného Egypta Semsu /// 72 [rokov] ///

 

II, 19: Kebehu (Qa'a)
Bienechés (Kaa)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj [(q]bH) /// 63
The King of [Up]per and Lower Egypt [Ke]behu /// 63 years ///
Kráľ [Hor]ného a Dolného Egypta [Bie]nechés /// 63 rokov ///

Note: The black dot almost at the end of this line could be translated as idem and in this case refers to the word years. It was used by the scribe so that he did not have to repeat the same words over and over again.

Poznámka: Čierna bodka takmer na konci tohto riadku by sa dala preložiť ako opakovacie znamienko, ktoré predstavuje slovo roky. A teda bolo použité pisárom aby nemusel písať to isté slovo stále dookola.

 

II, 20: Baw-netjer (Hotepsekhemwi)
Budžo (Hetepsechemuej)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

nswbi.tj /// [(] bA.w [nTr )] /// 95
The King of Upper and Lower Egypt Baw-[netjer] /// 95 years
Kráľ Horného a Dolného Egypta Bu[džo] /// 95 rokov

 

II, 21: Kakaw (Reneb)
Kakau (Raneb)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

nswbi.tj [(kA] kA[.w )]///
The King of Upper and Lower Egypt [Ka]ka[w] ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta [Ka]ka[u] ///

 

II, 22: Banetjer (Ninetjer)
Benutžer (Ninecer)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nswbi.tj (bA] nTr ) /// 95
[The King of Upper and] Lo[wer Egypt Ba]netjer /// 95 [years] ///
[Kráľ Horného a] Dol[ného Egypta Be]nutžer /// 95 [rokov] ///

 

II, 23: Unknown name
Neznáme meno

 

 

 

/// 54
/// 54 [years]
/// 54 [rokov]

Note: Gardiner notes that the Egyptologist Cerny may have identified traces of the hieroglyphic sign representing the sound s. He postulates that the name that is missing in this lacuna may have been Wadjnes. This name appears in some king-lists and is assumed by some to be yet another name for Peribsen/Sekhemib. (›› Wikipedia (EN))

Poznámka: Gardiner konštatuje, že je možné, že ›› egyptológ Černý identifikoval stopy hieroglyfického znaku reprezentujúceho zvuk s. Predpokladá, že meno chýbajúce v tejto medzere by mohlo byť Wadžnes. Toto meno sa objavuje v niektorých kráľovských zoznamoch a niektorí predpokladajú, že ide o iné pomenovanie Peribsen/Sekhemib (›› Wikipedia (EN))

 

II, 24: Sened (?)

›› Wikipedia (EN)

 

 

 

nswbi.tj (snD /// [)] /// 70
The King of [Up]per and Lo[wer] Egypt Sened /// 70 (?) [years] ///
Kráľ [Hor]ného a Dol[ného] Egypta Sened /// 70 (?) [rokov] ///

 

II, 25: Aaka (?)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

nswbi.tjaA-kA) ///
The King of Upper and Lower Egypt Aaka ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Aaka ///

Note: Gardiner is quite sure that the scribe has written Aaka and not Neferka or Ankhka. This is possibly a misinterpretation on the part of the scribe for the name Neferka or Neferkare as listed in some of the cultic king-lists. Neferkare is known by Manetho as Neferkheres but is not attested by any contemporary source.

Poznámka: Gardiner si je istý, že pisár napísal Aaka a nie Neferka alebo Ankhka. Ide možno o chybný výklad názvu Neferka alebo Neferkare zo strany pisára. Neferkare je známy podľa Manetha ako Neferkheres, no nie je doložený žiadnym dobovým zdrojom.

 

III, 1: Neferkasokar (?)

›› Wikipedia (EN)

 

 

 

[nsw bi].tj (nfrkAskr) rnp.t 8, ibd 3, hrw ///
[The King of Upper and] Lower Egypt Neferkasokar, 8 years, 3 (months) ///
[Kráľ Horného a] Dolného Egypta Neferkasokar, 8 rokov, 3 (mesiace) ///

Note: This name is attested in some king-lists but not by the contemporary sources. Manetho has rendered this name as Sesokhris.

Poznámka: Toto meno je doložené v niektorých kráľovských zoznamoch, ale nie dobovými zdrojmi. Podľa Manetha ide o meno Sesokhris.

 

III, 2: "Erased" (?)
„Vymazaný“

 

 

 

nswbi.tj (H(w)-DfA) rnp.t 1, ibd 8, hrw 4, (aHa=f m anx) 34
The King of Upper and Lower Egypt "Erased", 1 year, 8 months and 4 days, (his lifetime being) 34
Kráľ Horného a Dolného Egypta "Vymazaný", 1 rok, 8 mesiacov a 4 dni, (dožil sa) 34

Note: "Erased" is written by the scribe when he could not identify the name of the king on the original text from which he was copying. The date could alternatively be read 8 year and 4 months, if the stroke after the sign for "year" serves as a mere space-filler.
The addition of his lifetime being before the number 34 is based on the presence of the same formula after the name of king Djoser, in line III,5.

Poznámka: "Vymazaný" je napísané tam, kde pisár nemohol identifikovať meno kráľa v originálnom texte, z ktorého kopíroval. Dátum by sa dal alternatívne prečítať ako 8 rokov a 4 mesiace, ak ťah po znaku znázorňujúcom „rok“ slúži iba ako obyčajné vyplnenie medzery. Pridanie údaju o dĺžke jeho života pred číslom 34 je založené na prítomnosti rovnakého vzorca v prípade kráľa Džoséra v riadku III, 5.

 

III, 3: Bebti (Khasekhemwi)
Bebti (Chasechemuej)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

nsw [bi.tj (b]btj [)] /// rnp.t 27, ibd 2, hrw 1, (aha=f m anx) 40
The King of Upper and Lower Egypt Bebti ///, 27 years, 2 months and 1 day, (his lifetime being) 40+X ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Bebti ///, 27 rokov, 2 mesiace a 1 deň, (dožil sa) 40+X ///

Note: The addition of his lifetime being before the number 40+X is based on the presence of the same formula after the name of king Djoser, in line III,5.

Poznámka: Pridanie údaju o dĺžke jeho života pred číslom 40+X je založené na prítomnosti rovnakého vzorca v prípade kráľa Džoséra v riadku III, 5.

 

III, 4: Nebka

›› Wikipedia (EN)

 

 

 

[nswbi.tj (nbkA)] /// 19
The King of Upper and Lower Egypt Nebka /// 19 [years]
Kráľ Horného a Dolného Egypta Nebka /// 19 [rokov]

 

III, 5: Djoser-It (Netjerikhet)
Džoser nebu (Necerichet)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

 

[nswbi.tj (] Dsr-it) ir.n=f [m nsj.t]
rnp.t 19 ibd 1 aHa=f m anx ///
The King of Upper and Lower Egypt Djoser-It has functioned [in the kingship for]
19 years and 1 month, his lifetime being ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Džoser-It zastával funkciu [kráľa počas]
19 rokov a 1 mesiac, dožil sa ///

Note: I have split line III,5 into two lines for practical reasons. In the publication of Gardiner, as in the original text, this is but one line.

Poznámka: Pre praktické účely som rozdelil riadok III, 5 na dva. V publikácii od Gardinera, tak isto ako v originálnom texte to tak nie je, údaje sú v jednom riadku.

 

III, 6: Djoser-Ti (Sekhemkhet)
Džoserteti (Sechemchet)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

nswbi.tj (Dsr-tj) rnp.t 6
The King of Upper and Lower Egypt Djoser-Ti, 6 years ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta Džoserteti, 6 rokov ///

 

III, 7: "Erased" (Khaba ?)
„Vymazaný“ (Chaba ?)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

nswbi.tj [(Hw-DfA]) rnp.t 6
[The King of Up]per and [Low]er Egypt "[Eras]ed", 6 years ///
[Kráľ Hor]ného a [Dol]ného Egypta "[Vyma]zaný", 6 rokov ///

 

III, 8: Huni
Hunej

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

 

[nsw] bi.tj (Hwnj ///) anxwDAsnbrnp.t 24 ///
pAqdsSm
[The King of Upper and] Lower Egypt Hu[ni], may he live, prosper and behealthy, 24 years ///
the one who has built Seshem-///
[Kráľ Horného a] Dolného Egypta Hu[nej], nech žije v prosperite a zdraví, 24 rokov ///
ten, ktorý postavil Seshem-///

Note: I have split line III,8 into two lines. In the publication of Gardiner, as in the original text, this is, of course, but one line.
The mention at the end of this line that Huni built a building or place called Seshem-/// is rather exceptional.

Poznámka: Rozdelil som riadok III, 8 na dva riadky kvôli praktickosti. V Gardinerovi, ako aj v originálnom texte je samozrejme len jeden. Zmienka na konci riadku, že Hunej postavil budovu alebo miesto nazývané Seshem je neobvyklá.

 

III, 9: Snofru
Snofrev

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

[nsw] bi.tjsnfr) rnp.t 24
[TheKing of Upper and Lo]wer Egypt Snofr(u), 24 years ///
[Kráľ Horného a Do]lného Egypta Snofr(u), 24 rokov ///

 

III, 10: Kheops
Cheops

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

/// rnp.t 24
[The King of Upper and Lower Egypt Kheops], 23 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Cheops], 23 rokov ///

Note: Kheops is known to have been the successor of Snofru. We can therefor, at least in translation, fill in the lacuna with Kheops' titulary.

Poznámka: Je známe, že Cheops bol nasledovníkom Snofrua. A tak môžeme, minimálne v preklade doplniť medzeru jeho menom.

 

III, 11: Djedefre
Radžedef

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

/// rnp.t 8
[The King of Upper and Lower Egypt Djedefre], 8 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Džedefhor], 8 rokov ///

Note: Djedefre is known to have been the successor of Kheops and the predecessor of Khefren. We can therefor, at least in translation, fill in the lacuna with Djedefre's titulary.

Poznámka: Je známe, že Džedefhor bol predchodcom Chefrena. A tak ho môžeme doplniť do medzery, minimálne v preklade.

 

III, 12: Khefren
Chefren

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

nswbi.tj (/// xa /// )
The King of Upper and [Low]er Egypt Khe[fren], /// years ///
Kráľ Horného a [Dol]ného Egypta Che[fren], /// rokov ///

 

III, 13: Bakare (?)

›› Wikipedia (EN)

 

 

 

nswbi.tj [(///)] rnp.t
The King of Upper and Lower Egypt [Bakare], /// years ///
Kráľ Horného a Dolného Egypta [Bakare], /// rokov ///

 

III, 14: Mykerinos
Menkaure

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

nswbi.tj /// rnp.t 18
The King of [Up]per and [Low]er Egypt [Mykerinos], 18 years ///
Kráľ [Hor]ného a [Dol]ného Egypta [Mykerinos], 18 rokov ///

Note: The lacuna above the number 10 might hold another number 10, in which case Mykerinos is to be assigned a rule of 28 years instead of 18.

Poznámka: Medzera nad číslom 18, mohla obsahovať ďalších 10, v tom prípade Mykerinos vládol 28 rokov, nie 18.

 

III, 15: Shepseskaf
Šepseskaf

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 4
[The King of Upper and Lower Egypt Shepseskaf], 4 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Šepseskaf], 4roky ///

 

III, 16: Thamphthis (?)
Thamphthis (?)

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (SK)

 

 

 

/// rnp.t 2
[The King of Upper and Lower Egypt Thamphthis], 2 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Thamphthis], 2 roky ///

 

III, 17: Userkaf
Veserkaf

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// kA/// rnp.t 7
[The King of Upper and Lower Egypt User]ka[f], 7 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Veser]ka[f], 7 rokov ///

 

III, 18: Sahure
Sefrés

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 12
[The King of Upper and Lower Egypt Sahure], 12 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Sahure], 12 rokov ///

 

III, 19: Neferirkare

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// ir.n=f m ns(j.t) ///
[The King of Upper and Lower Egypt Neferirkare] has funcioned in the kingship ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Neferirkare] zastával funkciu kráľa ///

 

III, 20: Shepseskare
Šepseskare

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 7
[The King of Upper and Lower Egypt Shepseskare], 7 years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Šepseskare], 7 rokov ///

 

III, 21: Neferefre
Raneferef

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t ///
[The King of Upper and Lower Egypt Neferefre], /// years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Neferefre], /// rokov ///

 

III, 22: Niuserre

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

/// rnp.t 10 ///
[The King of Upper and Lower Egypt Niuserre] 10 + X years ///
[Kráľ Horného a Dolného Egypta Niuserre] 10 + X rokov ///

Note: Only the sign for the number 10 is followed by a stroke, which could either be part of another number 10, or as representation of the number 1.

Poznámka: Znak pre číslo 10 je nasledovaný ťahom, ktorý môže reprezentovať buď časť čísla 10 alebo číslo 1.

 

III, 23: Menkauhor
Mencherés

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj (mnkA Hr) rnp.t 8
[The King of Upper and Lo]wer Egypt Menkauhor, 8 years ///
[Kráľ Horného a Dol]ného Egypta Menkauhor, 8 rokov ///

 

III, 24: Djed
Džed

 

 

 

[nsw] bi.tj (Dd) rnp.t 28
[The King of Upper and Lo]wer Egypt Djed, 28 years ///
[Kráľ Horného a Dol]ného Egypta Džed, 28 rokov ///

Note: The name Djed is probably either an abbreviation or a mistake for Djedkare. (›› Wikipedia (EN))

Poznámka: Meno Džed je pravdepodobne buď skratka alebo chyba pri mene Džedkare (›› Wikipédia (CZ))

 

III, 25: Unas
Venis

›› Wikipedia (EN)
›› Wikipédia (CZ)

 

 

 

[nsw] bi.tj (wnis] rnp.t 30
[The King of Upper and] Lower Egypt Unas, 30 years ///
[Kráľ Horného a] Dolného Egypta Venis, 30 rokov ///

 

III, 26-27: (summation)
(zhrnutie)

 

 

 

dmD nsj.wt SA mnir-mn ///
Total of the kings beginning with Menesdown to [Unas, their years] ///
Suma kráľov počnúc Menim až po [Venis, súčet rokov] ///

 

Obsah:

1. I, x – I, 21: Ptah a Veľká Eneáda
2. I, 22 – II, 3: Hórus a Malá Eneáda (?)
3. II, 4 – II, 8: duchovia
4. II, 9: mýtickí panovníci
5. II, 10: iní mýtickí panovníci (?)
›› 6. II, 11 – III, 26/27: 1. až 5. dynastia
›› 7. IV, 1 – IV, 14/15: 6. až 8. (?) dynastia
›› 8. IV, 15/17: 1. až 6. (alebo 8. ?) dynastia
›› 9. IV, 18 – V, 10: 9. a 10. dynastia
10. V, 11 – V, 18: 11. dynastia
11. V, 19 – VI, 3: 12. dynastia
12. VI, 4 – X, 12/13: 13. a 14. dynastia
13. X, 14 – X, 21: 15. dynastia (Hyksósi)
14. X, 22, X, 30 (?): skupina neurčených kráľov
15. XI, 1 (?) – XI, 15: skupina pravdepodobne tébskych kráľov, súčasníkov Hyksósov (17. dynastia ?)
16. neumiestnené fragmenty

 

Poznámka redakcie:
Turínsky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Manethov zoznam kráľov (Aigyptiaka) ›› Wikipédia (SK);
Sakkársky zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Abydoský zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK);
Karnacký zoznam kráľov ›› Wikipédia (SK)

 

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: http://www.bibliotecapleyades.net/egipto/turin_kinglist/0211_0327.htm

Preklad: Zuzana

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Turínsky kráľovský papyrus
http://www.kemet.sk/stitok/turinsky-kralovsky-papyrus

Turínsky kráľovský papyrus (Wikipédia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Turínsky_zoznam_kráľov

Papyrusy
http://www.kemet.sk/rubrika/papyrusy

 


Sekcie: