OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Veľká pyramída v Gíze a Noemova archa: Približujeme sa k pochopeniu starovekého myslenia? II.


Ale vráťme sa k Veľkej pyramíde. Prečo bola postavená?
Podľa starovekých egyptských zdrojov boli pyramídy postavené kvôli vyobrazeniu prapôvodného pahorku, ktorý vznikol z dvíhajúcich sa vôd. Ale potom sa naskytne otázka, čo bol tento „prapôvodný pahorok“ a čo boli tieto „vody,“ z ktorých vznikol a čo bolo dôvodom pre výstavbu takého monumentu na počesť tohto pahorku? Zodpovedať tieto otázky je jednoduché ako jedna plus jedna, ak prijmete, že pôvodný vzostup civilizácií a výstavba pyramíd boli v skutočnosti odrazom posunu v myslení. Pahorok je jednoducho nové globálne myslenie, ktoré pochádzalo zo Zeme.

 


Obr. 1 Svetové mapy, ukazujúce osmoré delenie globálnej siete. (a) Mayský kozmogram z Madridského kódexu. V strede je strom života, polárna os, ktorá je obklopená ôsmimi božími bytosťami a rôznymi kalendárnymi znameniami, definujúcimi ich duchovné kvality. (b) Aztécky komogram z Codex Fejérváry-Mayers ústredným božstvom na severe, z ktorého sú stromy života ukazované v ôsmich rôznych smeroch. Zdroj ›› famsi.org

 

Keď pozeráte na pyramídu v Gíze zo satelitu, vidíte ju ako objekt s ôsmimi stranami (alebo s „osmorakým rozdelením,“ aby sme použili terminológiu a rozvrhnutie mayského kozmogramu, viď Obr. 1). Taktiež vieme, že pyramída smeruje priamo na sever s neskutočnou presnosťou, odchyľujúc sa len o štyri minúty od arkusu z tohto smeru. Toto bol práve ten smer, o ktorom mayské nápisy hovorili ako o smere Stromu života a pôvode osmorakého delenia. V mojej knihe detailne popisujem ako je geometria pyramídy spojená s globálnym myslením. Vyzerá to, že Veľká pyramída predstavovala nové globálne myslenie, popísané Maymi, ale vystavané z kameňa Egypťanmi.

 


Pyramídy a Nekropola v Gíze. Zdroj ›› Verejná doména

 

Pyramída bola postavená okolo roku 2600 p.n.l., ale podľa mnohých archeológov sa začala náhorná plošina v Gíze pripravovať pre tento účel už okolo roku 3200 p.n.l., čo vyzerá ako odraz prijímania vedomia štruktúrovaného priamymi líniami. Ale čo staroveké egyptské nápisy, ktoré hovorili o pyramídach ako o prapôvodných pahorkoch, ktoré vznikli z dôb zdvihnutia vôd? O akej vode sa tam hovorilo a aká je spojitosť tohto prvku s posunom vedomia?

Aby sme túto otázku zodpovedali, musíme si najprv všimnúť podobnosť ôsmich mayských a aztéckych božstiev na Obr. 1 s Egyptom Starej ríše (hlavne v meste Hermopolis), ktorý uctieval skupinu ôsmich bohov, ktorí sa nazývali Ogdoada (Osmoro, pozn. prekl.), pozostávajúc zo štyroch párov mužského a ženského pohlavia: ›› Nun a Naunet, ›› Amon a ›› Amaunet, ›› Kuk a Kauket, ›› Heh a Hauhet. Títo boli spájaní so žabami a hadmi a symbolizovali chaos prvotných vôd, pričom boli najpravdepodobnejšie paralelami párom, ktoré sme videli na Obr. 1.

 


Detail: Reliéf v chráme Hathor v Dendere, ukazujúc štyri páry Ogdoady (Osmora) Hermopolisu. Zdroj ›› CC BY 3.0

 

Nepôjdem až tak do hĺbky o tom, čo „voda“ znamená, ale môžeme si povšimnúť, že niektoré staroveké príbehy o stvorení hovoria o vode ako o substráte stvorenia. Voda obvykle znamená vlny a môže skutočne symbolizovať chaotické kvantové pole vĺn, ktoré dominovalo svetu do doby, než sa vytvorila jeho štruktúra vo forme siete priamych a zvislých čiar, aktivovaných v roku 3115 p.n.l. Prapôvodný pahorok sa so svojím osmorakým delením vynoril z plávajúceho stavu vedomia s tým, že svet a všetci ľudia tam už existovali pred týmto bodom v čase. Je preto prekvapujúce, že sa Egypťania rozhodli vybudovať rozsiahle pyramídy na počesť tejto štruktúrovanej novej reality, ktorá v skutočnosti bola tým, čo vytvorilo ich civilizáciu? Egyptské pyramídy a megality na iných miestach sveta z toho istého obdobia sú teda kamennými monumentami, ktoré boli postavené tak, aby odrážali novú globálnu sieť, ktorá ich navždy zmenila.

 

Príbeh potopy ako reflexia zmeny vedomia

Avšak táto dichotómia medzi vodou a priamočiarou štruktúrou, ako je to zachytené v egyptských popisoch pyramíd, výrazne pripomína Noemovu archu a biblický príbeh potopy. Literatúra o tejto potope je rozsiahla a zaznamenali sme už mnoho rozdielnych pohľadov na ňu s výkladmi, pretože príbehy o potope sa objavujú v kultúrach po celom svete.

 


Freska archy a potopy v Sixtínskej kaplnke. Zdroj ›› CC BY 2.0

 

Zatiaľ čo mainstreamoví výskumníci vnímajú príbeh potopy často ako rozprávku, existujú ostatné dve skupiny, ktoré sa o ňu zaujímali. Jedna z týchto skupín verí, že svet bol v skutočnosti zaplavený určitú dobu než vznikla civilizácia a získal podporu v mnohých takých podaniach. Druhá skupina vníma potopu ako akt stvorenia Bohom (či bohmi) a nie ako náhodné zaplavenie. Podpora tohto argumentu leží v Biblii. Moja vlastná interpretácia príbehu o potope ako reflexie posunu vedomia z chaotickej expanzie vôd má bližšie k druhej skupine. Je založená na predpoklade, že pred prijatím štrukturovaného myslenia ôsmimi smermi bol život viacmenej nesmerovaný a následne len tak plávajúci.

Aj keď argumentujem, že biblický príbeh o potope a niekoľko iných príbehov majú spojitosť so zmenou vedomia, nemyslím si, že všetky príbehy o potope musia popisovať takú premenu. Existujú napríklad príbehy o potope z oblastí, ktoré čelia tsunami na pobreží Tichého oceánu alebo v iných častiach sveta, ktoré najpravdepodobnejšie len odzrkadľujú skutočné záplavy. Na druhej strane je ťažko uveriť, že celá planéta bola kedysi pokrytá len vodou (minimálne nie v priebehu poslednej miliardy rokov). Z tohto dôvodu, ale hlavne z dôvodu značných dôkazov, že nastala skutočne premena vedomia, predpokladám, že príbeh biblickej potopy, ako aj jej mezopotámsky predchodca, sú popisom toho istého posunu vedomia a popisujú ich ako mayské nápisy, tak i Veľká pyramída.

 


*First cities – prvé mestá
*First pyramids – prvé pyramídy
*First monarchy – prvá monarchia
*First numerals – prvé číselné sústavy
*First measures – prvé miery
*First writing – prvé písmo
*First money – prvé peniaze
*First calendar – prvé kalendáre
*First Wheel – prvé koleso
*First bronze – prvý bronz

Obr. 2 Objavenie sa prvých významných aspektov civilizácie (Z “Deväť vĺn stvorenia” – The Nine Waves of Creation, Inner Traditions, december 2016)

 

Ak biblický príbeh potopy neodzrkadľuje prijatie novej geometrie mysle, je potom nepochopiteľné prečo bol Noe povolaný postaviť plavidlo, ktoré malo obdĺžnikový tvar. V knihe “The Global Mind” argumentujem, že potopa reflektovala bezsmerný chaos, ktorý existoval v období pred Dlhým počtom, v roku 8240 p.n.l. (Obr. 2). Vystihujem pozoruhodné spojitosti s egyptskou Ogdoadou a mayskými nápismi, akými boli v tomto príbehu štyri preživšie páry (muž a žena) v Noemovej arche (Noeho rodina).

Je vhodné spomenúť, že podľa židovských a moslimských tradícií hora Ararat, kde mala pristáť Noemova archa, skutočne odkazuje na ›› horu Judi na turecko-sýrskych hraniciach. Nachádza sa v blízkosti miest, akými sú ›› Göbekli Tepe, kde podľa archeológov ľudia začali stavať priamočiare štruktúry, akými sú miestnosti zoradené v smere sever-juh. Preto možno autori Genesis vedeli, že toto je miesto na Zemi, kde ľudia začali rezonovať so zvislou globálnou sieťou. Ak tomu tak bolo, Noe a jeho rodina môžu byť symbolmi tých, čo prežili a boli schopní sa prispôsobiť zmene vedomia v kontraste voči tým, ktorí chceli zostať v bezsmernom chaose.

Plavidlo priamočiarej štruktúry, ktoré prežilo záplavy, je priamou paralelou egyptským zmienkam o prapôvodnom pahorku, ktorý sa objavil pri zdvihnutí vôd. V oboch prípadoch zohrala priamočiara geometria kritickú rolu v rámci stvoriteľských príbehov (a postavenie egyptských pyramíd bolo skoro ako ustanovenie stvorenia), keďže predkovia vedeli, že to bolo prostredníctvom nej, že sa ľudia zmenili a stali civilizovanejšími. Egyptské príbehy o stvorení teda dokladajú tie mayské. Preto to všetko dáva zmysel ak sa pozrieme na ne ako na popisy posunu vedomia, pri ktorom preživší boli tí, čo sa prispôsobili a začali si ctiť priame a zvislé čiary, ktoré v globálnom merítku dali podnet k vzniku civilizácie.

Čo nám tieto pôvodné odkazy o Arche a prapôvodnom pahorku hovoria je fakt, že zmeny vedomia nastali v rokoch 8240 a 3115 p.n.l., a v princípe sa jednalo o rovnaké javy. Prvý bol „prvotinou” (čo Egypťania nazývajú ako ›› Zep Tepi), zatiaľ čo druhý bol tým, keď civilizácia v skutočnom slova zmysle započala. Navyše tieto zmeny boli mimoriadnou výzvou pre tých, ktorí ich prežili a nie každý bol schopný sa transformovať z chaotického kvázi-šamanistického stavu k dominancii mysle s priamočiarou štruktúrou. Výsledkom, čo sa týka ľudského života, bola zmena vedomia v dvoch krokoch, pri ktorých prvý priniesol poľnohospodárstvo a druhý civilizáciu.

 


Dva zvitky od Mŕtveho mora ležiace v jaskyniach Kumrán predtým, než boli prevzaté z dôvodu vedeckého skúmania archeológmi. Zdroj ›› Verejná doména

 

Skutočnosť, že zvitky od Mŕtveho mora nám poskytli nový preklad Knihy Genesis, len podporuje túto interpretáciu. ›› Podľa tohto prekladu nebola Noemova archa postavená úplne ako loď, ale ako pyramída. Táto skutočnosť nebola známa, ako som na to poukazoval v knihe “The Global Mind”. Toto poskytuje definitívny dôkaz, že Archa a Veľká pyramída reflektujú to isté prapôvodné vedomie, štruktúrované posvätnou geometriou, ktorá vznikla z chaotických „vôd“.

 


Tabuľa na dverách krstiteľnice vo Florencii, ktorá by mala vyobrazovať Noemovu archu ako pyramídu

 

Pre tých, čo chcú pochopiť, ako je evolúcia vedomia spojená so vznikom a pádom civilizácie, po našu dobu ako aj po nej, to vyzerá, že štúdium spojitosti Mayského kalendára s kvantovým vlnovým poľom (vodami chaosu), ktoré je základom našej existencie, bude vzrušujúcou cestou objavov.

 

-koniec-


Všetky časti nájdete na tejto adrese.Úvodný obrázok: Veľká pyramída v Gíze (›› CC BY 2.0), Mayský kalendár (›› CC BY-NC-SA 2.0) a Vajce sveta Ogdoady (Osmora) (›› CC BY 2.0)

 

Carl Johan Calleman

Zdroj: http://www.ancient-origins.net/opinion-guest-authors/great-pyramid-giza-...

© Ancient Origins, Všetky práva vyhradené

Preklad: M.B.

Exkluzívne


 

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia