OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KYBALION 2


Kapitola prvá

Hermetická filozofia

„Ústa múdrosti prehovoria iba ku chápajúcim ušiam.“
- Kybalion

Zo starého Egypta vzišlo hlavné ezoterické a okultné učenie, ktoré už po niekoľko tisícročí veľmi silno ovplyvňuje filozofie všetkých rás a národov. V Egypte, domovine pyramíd a sfingy, sa zrodila skrytá múdrosť a mystická náuka. Z jeho tajných učení čerpali všetky národy. India, Perzia, Chaldea, Médea, Čína, Japonsko, Asýria, antické Grécko a Rím i ďalšie staroveké zeme z plného hrdla využívali hojnosť vedomostí, ktorú hierofanti a majstri zeme Isis bez akéhokoľvek obmedzenia poskytovali ľuďom, ktorí boli pripravení piť z hlbokej studnice mystických a okultných tradícií, ktorú vyhĺbili vodcovské osobnosti tejto starobylej krajiny.

V starovekom Egypte sídlili slávni adepti a majstri, ktorých veľkosť nikdy nikto neprekonal a iba veľmi málo ľudí sa im v priebehu dlhých storočí, ktoré uplynuli od smrti veľkolepého Hermesa, vyrovnalo. V Egypte sa nachádzala najväčšia mystická lóža. Dvere egyptských chrámov sa otvárali neofytom, ktorí sa potom ako hierofanti, adepti a majstri vydali do štyroch kútov zeme s cenným poznaním, ktoré boli s dychtivou ochotou nachystaní odovzdať ľuďom, ktorí naň boli zrelí. Všetci študenti okultných vied si uvedomujú, koľko týmto ctihodným majstrom tejto starodávnej zeme dlžia.

Medzi týmito veľkými majstrami starobylého Egypta však kedysi žil jeden, ktorého oslavovali ako „Majstra majstrov“. Tento človek, pokiaľ bol skutočne „človekom“, prebýval v Egypte na počiatku jeho éry. Bol známy ako Hermes Trismegistos. Stal sa otcom okultnej múdrosti, zakladateľom astrológie a objaviteľom alchýmie. Podrobnosti o jeho živote upadli do zabudnutia, čo nie je až tak prekvapivé, ak vezmeme do úvahy, koľko času uplynulo od jeho života. Vieme však, že sa niekoľko starodávnych zemí medzi sebou dohadovalo a snažilo sa presadiť, že sa Hermes narodil práve na ich území. Chceli si tak nárokovať česť, ktorá z toho pramenila. To všetko sa dialo pred tisíckami rokov. Dátum pobytu jeho poslednej inkarnácie na tejto planéte v Egypte nie je v súčasnosti známe, avšak všeobecne sa usudzuje, že to bolo na počiatku vlády najstarších egyptských dynastií – dlho predtým, než svetlo sveta uzrel Mojžiš. Najuznávanejšie autority ho považujú za súčasníka Abraháma, a niektoré židovské tradície idú dokonca tak ďaleko, že tvrdia, že Abrahám získal časť svojho mystického poznania od samotného Hermesa.

V rokoch, ktoré nasledovali po Hermesovom odchode z tejto životnej úrovne (tradície uvádzajú, že vo fyzickom tele žil tristo rokov), si ho Egypťania zbožštili a urobili z neho jedného zo svojich bohov, ktorého pomenovali Thovth. Neskôr ho do panteónu svojich bohov zaradili i obyvatelia starovekého Grécka. Nazvali ho Hermes, boh múdrosti. Egypťania jeho spomienku uctievali mnoho storočí – nazývali ho „Pisár boží“ a udelili mu jeho dávny titul Trismegistos, čo znamená „trikrát veliký“, „najväčší veliký“, „velikán medzi velikánmi“ a podobne. Meno Hermes Trismegistos bolo uctievané vo všetkých starobylých krajinách a jeho synonymom sa stalo pomenovanie „Prameň múdrosti“.

Dokonca i dnes používame výraz „hermetický“ v zmysle „tajný“, „nepriedušne uzavretý, aby nič neuniklo“ a podobne. Vychádza to zo skutočnosti, že stúpenci Hermesa svoje učenie vždy udržiavali v tajnosti. Nechceli „hádzať perly sviniam“, ale skôr sa riadili porekadlom „mlieko patrí nemluvňatám, mäso silným mužom“. Obidva tieto aforizmy poznajú čitatelia kresťanských kníh, avšak Egypťania ich používali dlhé storočia predtým, než kresťanstvo vôbec vzniklo.

Táto politika opatrného šírenia pravdy je pre hermetikov typická odjakživa a platí i dnes. Hermetické učenie je možné nájsť vo všetkých krajinách, vo všetkých náboženstvách, avšak neprináleží ani jednej konkrétnej krajine alebo náboženskej sekte. Je to vďaka dávnym učiteľom, ktorí upozorňovali na nebezpečenstvo, že by sa tajná náuka mohla stať skostnateným vyznaním. Múdrosť obsiahnutá v tomto varovaní je zrejmá všetkým študentom histórie. Staré indické a perzské okultné vedy zdegenerovali a z veľkej časti sa vytratili, pretože sa z učiteľov stali kňazi, a teológia sa tak zmiešala s filozofiou. V dôsledku toho sa indický a perzský okultizmus postupne stratil v záplave náboženských povier, kultov, vyznaní a bohov. Také isté to bolo i v prípade antického Grécka a Ríma. Rovnaký osud podstúpilo hermetické učenie gnostikov a raných kresťanov, ktoré sa stratilo za dôb Konštantína, ktorého železná ruka udusila filozofiu pod nánosom teológie. Kresťanská cirkev tak prišla o svoju podstatu a ducha a niekoľko storočí musela blúdiť, než našla cestu späť ku svojej starodávnej viere. Dôkladnému pozorovateľovi v dvadsiatom prvom storočí nemôže uniknúť, ako sa cirkev snaží navrátiť k svojmu starobylému mystickému učeniu.

V každej dobe však žilo niekoľko verných duší, ktoré udržovali plameň rýdzej náuky nažive, pozorne sa oň starali a nedovolili aby uhasol. Vďaka týmto vytrvalým srdciam a neohrozeným dušiam je pravda stále s nami. Nie je ju však možné nájsť v knihách – žiadna sa o nej nijako podrobne nezmieňuje. Pravda bola odjakživa odovzdávaná ústne z majstra na študenta, zo zasvätenca na hierofanta. Ak bola niekedy zachytená na papier, jej význam bol zakódovaný do alchymických a astrologických termínov, ktoré dokázali rozlúštiť iba tí, ktorí vlastnili kľúč. Tento postup bol nutný kvôli perzekúciám stredovekých teológov, ktorí tajnú náuku potierali mečom a ohňom, hranicami, šibenicami a krížmi. Dokonca i dnes existuje na tému hermetickej filozofie iba niekoľko spoľahlivých kníh, i keď sa na ňu odvoláva nespočetné množstvo diel o rôznych oblastiach okultizmu. A i tak hermetická filozofia predstavuje jediný univerzálny kľúč, ktorý otvára všetky brány k okultným vedám!

V raných dobách existoval súbor základných hermetických princípov, ktorý sa odovzdával z učiteľa na žiaka a bol známy ako Kybalion. Presný význam tohto slova sa vytratil už pred niekoľkými stovkami rokov. Učenie ako také však bolo v priebehu vekov ústne odovzdané radu ľudí. Pokiaľ je nám známe, pravidlá tejto náuky neboli nikdy spísané alebo vytlačené. Šlo iba o súbor zásad, axiómov a predpisov, ktorým nemohol rozumieť nikto zvonka, avšak neofyti, ktorým tieto zásady, axiómy a predpisy vysvetlili a ilustrovali hermetickí zasvätenci, ich chápali bez problémov. Toto učenie tvorilo základné princípy umenia hermetickej alchýmie, ktorá sa napriek všeobecnému presvedčeniu zaoberala skôr ovládnutím duševných síl než premenou chemických prvkov. Alchymisti transmutovali duševné vibrácie, a nie kovy. Mýty o kameni mudrcov, ktorý dokáže premeniť akékoľvek kov na zlato, boli iba alegóriou, ktorá sa vzťahovala k hermetickej filozofii a ktorej študenti hermetizmu ľahko porozumeli.

V tejto prvej kapitole vyzývame svojich študentov, aby skúmali hermetické učenie tak, ako je vyložené v Kybalione a objasnené nami, pokornými študentami náuky, ktorí i keď nesú titul zasvätencov, sú stále iba žiakmi pri nohách majstra Hermesa. Predkladáme vám, moderným študentom, rad zásad, axiómov a predpisov z Kybalionu, ktoré sme doplnili vysvetleniami, vďaka ktorým, ako sa domnievame, pre vás bude náuka zrozumiteľnejšia – najmä však preto, že pôvodný text je zámerne zašifrovaný do ťažko pochopiteľných výrazov.

Pôvodné pravidlá, axiómy a predpisy z Kybalionu sú v tomto diele uvedené v úvodzovkách. Naše práce tvoria hlavnú časť tejto knihy a je vytlačená obvyklým spôsobom. Veríme, že mnoho študentov, ktorým teraz toto dielo predkladáme, získa zo štúdia jeho stránok rovnaký prospech ako rad ďalších, ktorí v priebehu stoviek rokov, ktoré uplynuli od dôb Hermesa Trismegista – Majstra majstrov, velikána medzi velikánmi – putovali po ceste k majstrovstvu. Slovami Kybalionu:

„Tam, kam dopadnú kroky Majstra, nastražia ľudia, ktorí sú jeho náuku schopní prijať, dôkladne uši.“
– Kybalion

„Ak sú uši študenta zrelé počuť, objavia sa ústa, ktoré ich naplnia múdrosťou.“
– Kybalion


Podľa zásad učenia teda vydanie tejto knihy pritiahne pozornosť ľudí, ktorí sú zrelí na jej pokyny a dokážu prijať jej učenie. Podobne, ak je žiak schopný poňať pravdu, dostane sa mu táto knižka do rúk. Taký je zákon. Hermetický zákon príčiny a následku vo svojom aspekte príťažlivosti zvedie ústa a uši – knihu a žiaka – dokopy. Nech sa teda tak stane!

Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie