OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

KYBALION 4


"Sedem je zákonov pravdy. Ten, kto ich pozná, vlastní magický kľúč, pod ktorého dotykom sa rozletia všetky chrámové brány dokorán."

Kybalion
Toto je sedem hermetických zákonov, na ktorých je

vystavaná celá hermetická filozofia:1. Zákon mentalizmu

2. Zákon zhodnosti

3. Zákon vibrácií

4. Zákon polarity

5. Zákon rytmu

6. Zákon príčiny a následku

7. Zákon pohlaví

. . .(Prvé tri sú popísané v predchádzajúcom diele)


4. Zákon polarity„Všetko je podvojné, všetko má dva póly, všetko má svoj opak. Podobné a nepodobné veci sú rovnaké, protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len formou. Protipóly sa stretávajú, každá pravda je len polopravdou a všetky paradoxy sa dajú vyriešiť.“

Kybalion


Tento zákon vyjadruje pravdu, že „všetko je dvojité, všetko má dva póly, všetko má svoj opak“. To všetko sú prastaré hermetické axiómy. Vysvetľuje dávne paradoxy, ktoré poplietli hlavu celému radu ľudí a ktoré popisujú nasledujúce slová: „Tézy a antitézy sa zhodujú vo svojej podstate, ale odlišujú sa formou. Protiklady majú tú istú podstatu a líšia sa len stavom. Dva opačné póly je možné spojiť, extrémy sa stretávajú, všetko súčasne je i nie je, každá pravda je polovičnou lžou, všetko má dve strany a tak ďalej.“ Tento zákon objasňuje, že vo všetkom sa nachádzajú dva póly, dva opačné aspekty a že protiklady sú v skutočnosti len dva extrémy toho istého, dva tiene tej istej záležitosti, ktoré sa odlišujú iba svojou intenzitou. Môžeme si to vysvetliť na príklade – trebárs teplo a chlad tvoria protiklady, v skutočnosti sa jedná o ten istý jav s rozdielnou intenzitou. Pozrite sa na teplomer a povedzte, či dokážete rozlíšiť, kde končí teplo a začína chlad! Nič také, ako absolútne teplo ani absolútny chlad neexistuj. Slová teplo a chlad prosto popisujú rôznu intenzitu toho istého javu a ten istý jav, ktorý sa prejavuje ako teplo a chlad, je len formou, druhom a frekvenciou vibrácií. Teplo a chlad teda predstavujú dva póly fenoménu, ktorý nazývame teplota, a javy, ktoré ho sprevádzajú, sú výsledkom pôsobenia zákona polarity. Rovnaký zákon sa prejavuje v prípade svetla a tmy, ktoré sú vyjadrením toho istého úkazu a líšia sa iba svojou silou. Kde končí tma a začína svetlo? Aký je rozdiel medzi veľkým a malým? Medzi tvrdým a mäkkým? Medzi čiernym a bielym? Medzi ostrým a tupým? Medzi hlasným a tichým? Medzi vysokým a nízkym? Medzi pozitívnym a negatívnym?

Zákon polarity tieto paradoxy vysvetľuje a žiadny iný zákon ho nemôže nahradiť. Rovnaký zákon pôsobí na duševnej úrovni. Ukážme si to na extrémnom príklade lásky a nenávisti – dvoch duševných stavoch, ktoré sa od seba očividne líšia. I tak existujú rôzne stupne nenávisti i lásky a stredový bod, v ktorom hovoríme, že niečo máme radi alebo naopak nemáme. Pocity náklonnosti však prechádzajú do pocitov odporu postupne, že si občas nie sme istí, či máme niečo radi, neradi, alebo je nám to jedno. Všetko sú to iba stupne toho istého, čo vám bude jasné, pokiaľ sa čo i len na chvíľku nad tým zamyslíte. Okrem iného je toto niečo, čomu hermetici prikladajú väčšiu dôležitosť – je možné vibrácie nenávisti premieňať na vibrácie lásky, a to vo vlastnej mysli, ako aj v mysliach iných ľudí. Mnohí z vás, ktorí čítate tieto riadky, ste zažili na vlastnej koži nedobrovoľný a náhly prechod od pocitov lásky k nenávisti a naopak. Iste ste podobný úkaz pozorovali i u druhých. Z tohto dôvodu pre vás nebude ťažké pochopiť, že s pomocou hermetických formúl je to možné dosiahnuť prostredníctvom vôle. Dobro a zlo reprezentujú iba opačné póly toho istého fenoménu a hermetik vie, ako sa dá použitím zákona polarity premeniť zlo na dobro. Stručne povedané, umenie polarizácie je oblasťou duševnej alchýmie, ktorú poznali a praktikovali či už dávni, alebo moderní majstri hermetizmu. Ak tento zákon pochopíte a ak vynaložíte dostatok času a energie na to, aby ste umenie polarizácie ovládli, získate schopnosť meniť svoju polaritu, i polaritu druhých.


5. Zákon rytmu„Všetko priteká a odteká, všetko má svoj príliv a odliv, všetko stúpa a klesá. Pohyb kyvadla sa prejavuje vo všetkých veciach. Miera výkyvu kyvadla doprava je rovnaká, ako miera jeho výkyvu doľava. Rytmus má vyrovnávajúci vplyv.“

Kybalion


Tento zákon popisuje skutočnosť, že vo všetkom prebieha medzi dvomi pólmi, ktoré existujú podľa zákona polarity, ktorý sme predchvíľkou popísali, rovnovážny pohyb – sem a tam, nahor a nadol, dopredu a dozadu, príliv a odliv, pohyb podobný hojdaniu kyvadla. Neustále sa odohráva akcia a reakcia, postup a ústup, stúpanie a klesanie. Týka sa to vesmíru, sĺnc, zemí, ľudí, zvierat, mysle, energie i hmoty. Tento zákon sa prejavuje vo vzniku a zániku zemí, vzostupe a úpadku celých národov, v živote všetkých vecí a i v duševných stavoch človeka. A práve táto súvislosť s psychickými stavmi predovšetkým je dôvod, prečo hermetici považujú porozumenie tohto zákona za tak dôležité. Hermetici tento zákon pochopili, našli jeho univerzálne použitie a tiež objavili určité formuly a metódy, s pomocou ktorých dokážu jeho účinky na svoju bytosť prekonať. Využívajú duševný zákon neutralizácie. Zákon rytmu nie je možné zrušiť alebo zastaviť, ale hermetici sa naučili, ako sa jeho vplyvu dá do istej miery, ktorá záleží na tom, ako ho ovládajú, vyhnúť. Naučili sa ho využívať miesto toho, aby boli využívaní ním. Táto metóda a ďalšie podobné tvoria umenie hermetikov. Majster hermetickej náuky sa spolarizuje do bodu, v ktorom si praje spočinúť a následne zneutralizuje pohyb kyvadla, ktorý by ho vychýlil k opačnému pólu. Všetci jedinci, ktorí dosiahli určitého stupňa sebaovládania, tak do určitej miery činia, avšak majster sa takto chová vedome a zo svojej vôle. Dosahuje takú duševnú rovnováhu a stabilitu, akú si davy obyčajných ľudí, ktoré sa potácajú sem a tam ako kyvadlo, nedokážu vôbec predstaviť. Hermetici zákony rytmu a polarity starostlivo študovali a metódy, ako proti nim pôsobiť, ako ich neutralizovať a používať, tvoria dôležitú súčasť hermetickej duševnej alchýmie.


6. Zákon príčiny a následku„Každá príčina má svoj následok a každý následok má svoju príčinu. Všetko sa deje v súlade so zákonom. Náhoda je len nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálnych plání, ale zákon nič neobíde.“

Kybalion


Tento zákon objasňuje skutočnosť, že každý následok má svoju príčinu a každá príčina svoj následok. Vyjadruje, že „všetko sa deje podľa zákona“, že sa nič „nedeje náhodou“, že nič také ako náhoda neexistuje a že i keď existujú rôzne úrovne príčin a následkov, z ktorých tie vyššie ovládajú tie nižšie, nič sa z pôsobenia tohto zákona nemôže úplne vymaniť. Hermetici ovládajú umenie a metódy, ako sa do určitej miery povzniesť nad bežnú úroveň príčiny a následku. Tým, že sa duševne povznesú na vyššiu úroveň, stanú sa skôr tými, ktorí tvoria príčiny, než tými, ktorí nesú následky. Obyčajní ľudia sú unášaní prúdom, ovplyvňovaní prostredím a podliehajú vôli a túžbam silnejších jedincov. Dedičnosť, sugescia a ďalšie vonkajšie príčiny nimi pohybujú na šachovnici života ako pešiakmi. Majstri, ktorí sa povzniesli na vyššiu úroveň, naproti tomu ovládajú svoju náladu, povahu, vlastnosti, sily i prostredie, ktoré ich obklopuje. Miesto pešiakov sú tými, kto nimi posúva. Pomáhajú hrať hru života miesto toho, aby nimi bolo pohybované tak, ako si iní ľudia a vonkajšie prostredie zmyslí. Nie sú nástrojmi tohto zákona ale využívajú ho. Majstri sa riadia kauzalitou vyšších plání, avšak pomáhajú vládnuť na svojej úrovni. V tomto výroku sa nachádza koncentrované bohatstvo hermetického poznania – kto vieš čítať, čítaj!


7. Zákon pohlaví„Všetko má pohlavie, všetko má svoj mužský a ženský aspekt. Existencia pohlavia sa prejavuje na všetkých úrovniach.“

Kybalion


V tomto zákone sa odráža skutočnosť, že existencia pohlaví pôsobí na všetko – vplyv mužského a ženského aspektu nikdy neustáva. Toto neplatí iba na fyzickej úrovni, ale tiež na úrovni duševnej a dokonca i v duchovných sférach. Na fyzickej úrovni sa tento zákon prejavuje v podobe sexu. Na vyšších rovinách na seba prijíma vyššie formy, ale stále sa jedná o ten istý zákon. Bez tohto zákona nie je možné žiadne tvorenie – fyzické, duševné ani duchovné. Ak pochopíte, vyjasní sa vám mnoho problémov, nad ktorými si láme hlavu rad ľudí. Zákon pohlaví sa neustále podieľa na rozmnožovaní, obnove a tvorení. Každá vec i každý človek v sebe obsahuje dva elementy či princípy, alebo tento veliký zákon. Každá vec mužskej povahy v sebe nesie i ženský prvok. Každá žena v sebe obsahuje mužský princíp. Aby ste porozumeli filozofii duševného a duchovného tvorenia, rozmnožovania a obnovy, musíte študovať a pochopiť tento hermetický zákon. Je v ňom obsiahnutý kľúč k mnohým životným mystériám. Chceme vás varovať, že tento zákon nemá nič spoločné s radom primitívnych, zhubných, ponižujúcich a chlipných teórií, učení a praktík, ktoré sú vyučované pod vznešenými menami, avšak ktoré predstavujú len prostitúciu veľkého prirodzeného zákona pohlaví. Tieto prízemné pokusy o oživenie dávnych a neblaho preslávených uctievaní plodivej sily prírody ničí telo, myseľ i dušu. Hermetická filozofia odjakživa trúbila na poplach proti týmto degradovaným učeniam, ktoré vedú k žiadzi, samopaši a prekrúcaniu prírodných princípov. Ak hľadáte takúto náuku, musíte hľadať niekde inde – hermetizmus nič podobné neobsahuje. Čistému vše čisté, prízemnému vše prízemné.

Zdroj: The Kybalion: A Study of the Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece; Czech edition: Alexander Giertli; Preklad: Richard Čábelka; Vydala: Eugenika, ISBN 978-80-89227-74-7

Z češtiny preložil: Ptah

Exkluzívne


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Kybalion
http://www.kemet.sk/kybalion

Egypt - Odhalenie
http://www.kemet.sk/zakazana-egyptologia

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie