OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

VŠETKO BOLO INAK: Pravek sa nekonal III. – HOLOGRAM GRÁLU


Po týchto fascinujúcich indíciách, skúmajme ďalej aspekty mystické a astrologické. Je pyramída „len” akýmsi geodeticko-astronomickým počítačom? Už len ďalšie výskumy a potvrdenie tohto faktu, by rozbúrali všetky doterajšie predstavy akademikov o „primitívnej” prehistórii. Experimenty senzibilov a mystikov v okolí a vo vnútri Veľkej pyramídy naznačujú, že monument nie je len zložitým „astronomickým prístrojom”, ale súčasne aj miestom usmernenia veľmi silných energií. Ako som už uviedol, ide o jemnohmotné energie a vibrácie, ktoré ezoterici stotožňujú so žiareniami súhvezdí zvieratníka, planét a energiami „dračích žíl“ Zeme – telurickými prúdmi.

Keď sa človek zahĺbi do vzťahov a súvislostí medzi pologuľou a ihlanom, teda zemeguľou a pyramídou, mimovoľne mu prichádzajú na um aj takéto myšlienky: Ak je pyramída zmenšeným modelom zemegule – kvadratúrou gule – a ak vesmírom prúdia energie, ktoré po prechode telesom Zeme sú premenené – transformované – na životné energie v celom spektre planetárnych a zvieratníkových žiarení, nie je potom pyramída (či už Veľká, ale aj každý jej zmenšený model), tiež takýmto meničom energií?

Pyramída špecifických rozmerov a tvaru je tvarovým žiaričom alebo, lepšie povedané, tvarovým transformátorom vysokokvantových jemných vibrácií. Máme tu do činenia s grálom ako presnou, hmotnou kópiou – hologramom, prvotného Grálu, teda praduchovného objektu, skrze ktorý vznikol celý Vesmír.

Potom situácia vyzerá nasledovne:

Hologram je objekt, ktorý obsahuje, v zmenšenej forme, všetky znaky originálu. Prvotný Grál je jediným a pôvodným originálom – naozajstným vzorcom sveta. Je to pôvodný Kameň mudrcov. Je možné vytvoriť jeho kópie, repliky, alebo hologramy a energia prúdiaca z Grálu tieto hologramy oživuje. Tak aj naša Zem je takým presným hologramom – zmenšeným Grálom, ktorý je tým schopný transformovať kozmické energie, prúdiace z Grálu, na živé energie. Potom je možné, aj na samotnej planéte, skonštruovať ešte viac zmenšené repliky Grálu, napríklad v tvare presne definovanej pyramídy, gotickej konštrukcie, kamenného dolmenu, alebo stupňovitej konštrukcie zikkuratu tak, že rezonujú so Zemou premenenými energiami, a tak dochádza k ich energetickému oživeniu a vyžarovaniu premenených energií do svojho okolia. Tieto energie je možné potom sústrediť a rozvádzať pomocou kamenných radov a línií, aj do väčších vzdialeností, ako to vidíme v prípade megalitických polí v Západnej Európe.

Existujú práce, ktoré ukazujú Zem nie ako guľu, ale ako obrovský kryštál 12-stenu (dodekaéder), so sférickými (zaoblenými) päťuholníkovými stenami. Vo vrcholoch tohto obrovského kryštálu sa nachádzajú významné megalitické a hieratické centrá (aj Gíza), so silnými výlevmi telurickej energie a pozdĺž hrán sa dajú dokázať napr. smery migrácie vtákov, silné vzdušné prúdy a ďalšie fenomény. Zemeguľa je teda obrovským kryštálom – živototvorným hologramom Nebeského praduchovného Grálu. Planéta, ktorá nie je takto „postavená”, nemôže byť asi nositeľom života. Nuž, Veľká pyramída je zas hologramom zemského grálu – živou a funkčnou zmenšeninou! Je to funkčný model vzorca sveta – presne na tom mieste, kde musí byť, aby bol v maximálnej miere funkčný.

Poznatky niektorých nekonvenčných bádateľov, ezoterikov a senzibilov, v súvislosti s energiami pyramíd, poukazujú na úzke prepojenie s teoretickou i praktickou astrológiou a kabalou. Boli uverejnené výsledky geomantických meraní i experimentov, s diagnózou a liečením pomocou rôznych zložiek pyramidálnych energií, najmä pri Chefrenovej a Veľkej pyramíde.

Vo všeobecnosti platí, že oblasti severne a západne od pyramídy je možné využiť na psychosomatická terapiu, východný sektor na diagnózu a nabitie životnou energiou, no južnému sektoru je vhodné sa vyhnúť, najmä chorým ľuďom.

Veľká pyramída stojí pravdepodobne uprostred priesečníka pozitívnych a negatívnych zemských energií. Tie, pri meraniach virguľou, ukazujú tendenciu sa prepólovať v blízkosti rohov, ale pri päte stien je často efekt takmer nulový. No nielen to.

Manfred Dimde pri svojom výskume zistil prekvapujúcu súvislosť medzi „horoskopom sveta“ – Thema Mundi z roku 350 n. l. a štruktúrou silových a energetických zón v okolí pyramíd!

Kto sa aspoň zbežne zoznámil s výpočtom horoskopov súčasnými astrológmi vie, že sa vypočítavajú z kruhového zobrazenia oblohy. Starí Egypťania však pracovali s horoskopom, kresleným do štvorca (viď obr.). Do jednotkového štvorca sa vkreslí ďalší štvoruholník otočený o 90°, s vrcholmi v stredoch strán, a do neho sa vkreslí tretí štvorec, s polovičnou veľkosťou druhého. Tak vznikne pás, zložený z 12-tich trojuholníkov, keď každému je priradené jedno znamenie zverokruhu a prislúchajúce planéty astrologického systému. Ale na pôdoryse rozoznávame aj niečo iné: pyramídu, ktorej hrot je v hornej polovici sklopený smerom nadol (akýsi zrezaný ihlan, so sklopenými trojuholníkmi hornej, odrezanej časti). Je teda pyramída obrovským, „živým horoskopom”?

 


Obr. Maternov horoskop premietnutý na pôdorys Veľkej pyramídy – živá mapa žiarení Grálu. (Nákres: autor)

 

V astrológii sa, okrem iného, spájajú znamenia zvieratníka a im vládnuce planéty, s chorobami konkrétnych orgánov. Napríklad znamenie raka sa spája so žalúdkom, hrudníkom, slinivkou a tráviacou sústavou a ochranca znamenia planéta Mesiac, sa spája s chorobami žalúdka, krvou, ženskými chorobami a obehom tekutín v tele atď.

Ak položíme Maternov horoskop na pôdorys Veľkej pyramídy, potom astrologické znamenia a úseky zakreslené do plánu pyramídy, súvisiace s výsledkami meraní, diagnóz a terapií, plne súhlasia! Len je potrebné, pôvodný horoskop pootočiť o 90° proti smeru hodinových ručičiek.

Dôvod je jednoduchý: podľa pravidiel dnešnej astrológie sa znamenie Barana, v obrazovom horoskope stojace na východnej strane, spája so začiatkom kalendárneho roka. Pre starých Egypťanov bol ale novým rokom začiatok záplav na Níle, ktoré začínali v júni, teda ich rok sa začínal znamením Raka, prípadne Leva. To plne súhlasí s východným nasmerovaním Veľkej pyramídy a prístupu k nej od východu – od Sfingy. V takejto polohe sa potom zhoduje astrologické rozdelenie s reáliami meraní. Keď sa neskôr oddelili vedomosti od miesta účinku a zovšeobecnili sa v systéme „modernej” astrológie, stala sa zo skutočnej vedy o účinkoch telurických a kozmických energií povera či paveda.

Pyramída preto funguje ako obrovská „šošovka“ telurickej energie – wuivru, ktorá túto univerzálnu energiu koncentruje, zosilňuje a rozkladá na svoje jednotlivé zložky spektra, ktoré dnes astrológia pozná ako zvieratníkové a planetárne vibrácie. Tak ako existuje spektrum viditeľného a fyzikálneho žiarenia, tak isto existuje aj spektrum jemnohmotných energií, ktorého zložky majú špecifické vlastnosti a účinky na svoje okolie a analogicky súvisia s jemnohmotnou „atmosférou” hviezdnych systémov a planét.

Tajné náuky zdôrazňujú, že tieto astrologické žiarenia sú v istom zmysle „zakotvené” priamo na Zemi, ako keby boli premietnuté zo zdroja (sektorov planét a hviezd) do určitých sektorov Zeme – do vnútra i na jej povrch. Napríklad, sily vibrácií planéty Mars majú centrum v Strednej Ázii, sily Jupitera v oblasti Talianska, saturnské sily niekde v severnej časti Strednej Ameriky. Podobne sú rozmiestnené energetické centrá súhvezdí zvieratníka a sektorov ďalších hviezd, odkiaľ vyžarujú a šíria sa do ďalších oblastí zemegule. Naša Zem je preto nie mŕtvym kusom hmoty, ale oživeným hologramom Grálu, v ktorom sú premietnuté a zakotvené vibrácie celého energetického spektra Vesmíru. Zem je zmenšený, prežiarený Grál!

 

A čo je potom pyramída?

Je skonštruovaná ako „vzorec Grálu“, živý vzorec. Nielen že je to presná fyzická mapa Zeme v ihlanovej projekcii, ale je to aj presná „mapa” premenených zemských a kozmických energií, keď tieto energie sú na tejto „mape“ živé a účinné. Pyramída je ešte viac zmenšený, živými energiami prežiarený Grál. Je to, v postupnosti, živý model, najprv Zeme, potom planetárneho systému, potom celého fyzického Vesmíru a nakoniec praduchovnej sféry a samotného Grálu. Modelom v širšom zmysle, nielen vo fyzickom, ale aj modelom energií o jeden rád vyššej kvantovej povahy – spektra energie wuivr.

Tak južná strana pyramídy mapuje umiestnenie energií súhvezdí Ryby, Barana a Býka, západná strana zakotvenie energií Vodnára, Kozorožca a Strelca a planetárnych žiarení Saturna a Jupitera. Severná stena ukazuje polohu vibrácií Škorpióna, Váh a Panny a planét Marsu, Venuše a Merkúru a nakoniec, najaktívnejšia východná stena mapuje a koncentruje žiarenia silných znamení Leva, Raka a Blížencov a sily Slnka a Mesiaca (Manfred Dimde, Liečivá sila pyramíd 1997, čes. 1999).

Je možné, že práve pri týchto vysvetleniach sme na stope naozajstného tajomstva Grálu a alchymistického Kameňa mudrcov. Alchymisti stále tvrdili, že onen Kameň zachytáva do seba ako do hmotnej formy Spiritus Mundi – Ducha sveta. Gotická katedrála i pyramída, ako sme videli, tiež „zachytáva“ do hmotnej formy univerzálnu energiu Vesmíru. Ona sama je tým hľadaným, hmotným, spodobnením Grálu. Kto vlastní Grál, teda pozná jeho najhlbšie tajomstvo, zmôže to, čo zasvätený alchymista! Kameň mudrcov umožňuje premeniť olovo na zlato; možno aj doslova – umožňuje fyzikálnu transmutáciu kovov, čím sa iba skúša jeho účinnosť, ako zdôrazňujú zasvätenci a alchymisti, tvrdiac, že toto nie je hlavnou úlohou Kameňa mudrcov! Premena olova na zlato však znamená, v prvom rade, transmutáciu duše – chorej „olovenej“ duše, na dušu „zlatú“, spasenú a pripravenú na prechod do duchovného sveta. Kameň tak umožňuje prípravu Elixíru večného života, no taký je len v Duchu. Hmotný Grál môže svojimi silnými sústredenými energiami spolupôsobiť pri premene ľudského ducha.

Ak je Veľká pyramída naozaj hľadaným pozemským Grálom a vzorcom Kameňa mudrcov, máme ho rovno pred nosom: hľadať Grál tak znamená preskúmať a pochopiť ho!

Marián Kapolka

Exkluzívne


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


EXKLUZÍVNY ROZHOVOR S AUTOROM nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


 

Súvisiace:

Seriál: Matematické vzorce Veľkej pyramídy
http://www.kemet.sk/rubrika/serial-matematicke-vzorce-velkej-pyramidy

O mýtoch egyptológie
http://www.kemet.sk/rubrika/o-mytoch-egyptologie

 


Náleziská: