OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Znovuzrození Alchymie IV. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XXXX.)


"V řeckém bájesloví hrála důležitou roli substance zvaná „Ambrosia“, která podle tradice byla pokrmem bohů, bohyní a polobohů Olympanů, nejčastěji používaná při oslavách ve formě nápoje zvaného „nektar bohů“ (eau de ambrosie). Obě formy, ambrosie a nektar, se objeví v mýtech a historické literatuře jako skvělé cukroví zahánějící hlad a žízeň nesmrtelných obyvatele Mt. Olympu. Zatímco učenci si nejsou úplně jistí tím, co starověcí Řekové věděli o složení ambrosie (nebo její tekuté formy), byli přesvědčeni, že tyto mytické substance měly nějaký vztah k moučníku, nebo k medu. Ambrózie byla více než jen skvělým pokrmem, v řeckých mýtech se nachází několik epizod, ve kterých je ambrózie používána bohy a bohyněmi jako balzám, propůjčující smrtelným lidem krásu a nesmrtelnost."

Zajímali jste se někdy, zda lze vědecky dokázat existenci duchovní části lidské bytosti, přestože vnitřně víte, že váš duch je součástí vaší fyzické reality? Mnoho vědců se usilovně snaží zjistit existenci souvislosti mezi duchem a tělem, ale jejich důkazy jsou nepřímé a nepřesvědčivé pro svoji malou průkaznou hodnotu. Celý náš problém, ale i problém všech materialistických věd, má počátek v naší představě o podstatě a struktuře hmoty. Materialističtí filosofové nám vnutili obraz světa založeného na atomech, neutronech a elektricky nabitých částicích. Hmotnost atomu určuje v podstatě počet neutronů v jádře, jenže první logický kotrmelec utrpíme v okamžiku, když budeme chtít přímo v jádře spočítat kolik neutronů se tam v daném okamžiku skutečně nachází. Kupodivu nezjistíme nic, protože jednak spolehlivě funguje Heisenbergův “princip neurčitosti”, jednak v jádře žádný definovatelný neutron nenalezneme, je tam pouze energie, která se ale chová dost podivně.

Některé její aspekty lze pozorovat, jiné se co chvíli mění, další se jakoby se schovávaly za stěží průsvitnou stěnu reality a tak je spíše jen tušíme. Jenže tento bizarní problém má řešení, ale toto řešení leží mimo všechny naše současné zkušenosti a je rovněž nanejvýš bizarní. Filosofové starých pokolení již před mnoha tisíci lety toto řešení znali, došli k poznání, že i ta nejmenší částečka hmoty, stejně jako člověk a makrokosmos, existuje současně v prostoru tvořeném několika dimenzemi a jedině z té nejvyšší dimenze lze “vše vidět a chápat”. Částice hmoty řídící se přírodními zákony se chovají přirozeně, leč vědomí člověka ovlivněné všelijakými pochybnými náboženskými či mocenskými ideologiemi je již tak zdeformované, že reálný svět nevnímá v jeho skutečné projekci, ale jen jako vykonstruovanou realitu umělého hologramu. Vědecká fyzika náš učí, že podle tří termodynamických zákonů, nelze zkonstruovat “perpetum mobile”. Jenže prokazatelně nejméně deset vynálezců, kteří o existenci termodynamických zákonů čirou náhodou nic nevěděli, zkonstruovali a dlouhou dobu udržovali v chodu jejich deset verzí “perpetua mobile”. Vědci se, jako obvykle, zmohli jen na posměch. Jedním z posledních případů je Thomas Beardenův stacionární MEG generátor (Motionless Electromagnetic Generator-US.Patent 6,362.718), který nemá žádný vnější zdroj energie, jen využívá onu tolik diskutovanou “energie vakua”.

 

 

Na hmotné částice (atomy) je tedy nutno hledět jako na objekty nacházející se současně v několika (přinejmenším v šesti) dimenzích, přičemž v každé dimenzi se projevují jinými aspekty. Je velkým problémem vědecky prokázat existenci hmotné substance, mající současně duchovní i hmotné vlastnosti, která jsou navzájem propojeny. Lze toho dosáhnout pouze tehdy, pokud naše vědomí vstoupí do některé z vyšších úrovní (dimenzí) a jedním z nástrojů je substance stojící na hranici fyzického a duchovního světa. Tato substance má mnoho jmen, nejčastěji je označována jako “Quinta essentia” (Kvintesence, pátá forma hmoty, Babylonský drak atd.). Quinta essentija je produktem alchymického “Velkého díla” a je to neobyčejně podivná substance, která je a není hmotou, je a není energií, je jakýmsi katalyzátorem, který má schopnost měnit energii ve hmotu a hmotu v energii. Staří říkají, že tato substance leží v nejvyšší oktávě stvořeného světa a je nejdokonalejší projekcí aktu tvoření. Leč existují i nižší formy této substance, tedy hmoty nacházející se v nižších oktávách stvořeného světa, kterým alchymisté říkají “nezralý Babylonský drak”. Mají různý fyzikální vzhled (prach, sklovina, olej atd.), různou barvu (černou, bílou, oranžově červenou, žlutou, šedou a nachovou), účinkují rozličným způsobem a lze je získat během poslední fáze Velkého díla, protože v poměrně čisté formě sublimují na stěnách používané nádoby (alchymické vejce).

 


Starobylé alchymické manuskripty často hovoří o těchto podivuhodných substancích, které byly známy pod jmény: Soma, Amrta Kalaša, Bílé prachové zlato, MFKZT, Fontána mládí, Shem-an-na, Kámen mudrců, Star Fire (Hvězdný oheň), Ohnivý prach, Huan Tan, Pokrm bohů, Elixír života (mládí), Univerzální lék, Ambrosie, Nektar nesmrtelnosti, Jedlé zlato bohů atd. Současná materialistická věda (chemie, fyzika, medicína, biologie, geologie atd.) vůbec nepřipouští možnost existence takových substancí a také většina profesionálních historiků tyto odkazy odmítá jako údajné zmatené vidiny provázející používání psychedelických substancí rostlinného původu. Sami odpůrci sice téměř nic nevědí o tom, co odmítají, přesto jejich pseudoargumenty jim postačují k obnovení klidu svého vědeckého zátiší.

 

 

Jenže staří alchymisté vesměs bývali velmi přesní, když hovořili o substancích příbuzných takovým vzácným kovům, jako jsou kovy platinové skupiny, zlato a stříbro. Hinduističtí a tantričtí alchymisté vyráběli podle předpisů Ayurvedy (alchymie) bílou prachovou formu (projekci) rtuti stálou v ohni (Ohnivý kámen). Ve spisech tantrických alchymistů najdeme zmínky, že se tyto látky těžily kdysi na Zemi v hlubokých dolech, což svým objevem zřejmě potvrdil i David Hudson z Phoenixu v Arizoně.

 

Pohled do historie

Nejstarší psaný historický záznam o prachovém zlatu mfkzt hovoří o vlastnostech této substance pravděpodobně nejpodrobněji. Je to zřejmé z velmi přesných údajů obsažených v egyptských Pyramidových textech, což jsou posvátné záznamy zdobící stěny pyramidového hrobu faraóna Unase u Saqqary z období páté dynastie.

Podle hebrejské tradice nechal Mojžíš rozdrtit zlaté tele, které Izraelité začali opět uctívat během jeho pobytu na hoře Sinaj. Velmi rozezlen jejich zradou, nechal kov telete “spálit v ohni” (kabalistický termín transmutace), rozdrtit na prach a každého Izraelitu donutil vypít hrnek směsi tohoto prachu s vodou. A ejhle, ze vzbouřeného davu vyhladovělých a žíznivých kočovníků se obratem stává opět zástup poslušných vyznavačů Jehovy. Ten bílý prach vzniklý “spálením” zlata musel mít tedy velmi podivný účinek.

Na rytině vysekané na zdi Bílé kaple v Karnaku je zobrazen egyptský farao Sesôstris I. při rituální oběti shew bread (ovoce shew=mfkzt) nejvyššímu bohu Amunovi:

 


V roce 1450 založil Thutmose III. při chrámu v Karnaku bratrstvo metalurgických Mistrů, jemuž stála v čele 39 členná nejvyšší rada nazývaná Velké Bílé bratrství. Je to zaznamenáno na basreliéfu v karnackém chrámu. V sekci metalurgie je zobrazeno i mnoho artefaktů kuželovitého tvaru. A je připojeno vysvětlení, že tyto artefakty byly vyrobeny ze zlata a jsou nazývány bílý chléb bohů. Toto „metalurgické bratrstvo“ bylo faraónem pověřeno vyrábět substanci popisovanou skupinou souhlásek m-f-k-z-t, čtení této skupiny souhlásek se nedochovalo, můžete si zkoušet vkládat mezi souhlásky vhodné samohlásky a zkoušet svoji invenci. Mfkzt byl egyptskými kněžími obvykle formován do kónického tvaru a nazýván “ovoce schew”, nebo “potrava bohů”. O substanci mfkzt se zmiňuje i manuskript známý jako papyrus Ani či Egyptská kniha mrtvých, což je papyrusový svitek dlouhý asi 23m, pocházející z Théb (období 18. dynastie).

 

 

Starověký čínský alchymista Wei Po-yang popsal pravděpodobně tutéž substanci jako “pilulky nesmrtelnosti”, které lisoval ze substance Huan Tan (jedlé bílé prachové zlato), získané alchymickou projekcí ryzí rtuti. Po požití jediné dávky substance Huan Tan se údajně pokožka omladila, šedivé vlasy získaly původní barvu, navrátila se sexuální potence a narostly nové zuby. Starý muž se změní v mladíka a stará žena v dívku.

Artephius, pravděpodobně totožný s Apolloniem z Tyany, proslulý alchymista dvanáctého století, ve svém alchymistickém pojednání, nazvaném “Tajná kniha” (The Secret Book) tvrdí, že žil tisíce let od času svého narození do současnosti, díky dobrotě mocného Boha, od něhož pochází tato báječná “kvintesence”, neboli “pátá bytnost” (Quinta essentia).

V řeckém bájesloví hrála důležitou roli substance zvaná „Ambrosia“, která podle tradice byla pokrmem bohů, bohyní a polobohů Olympanů, nejčastěji používaná při oslavách ve formě nápoje zvaného „nektar bohů“ (eau de ambrosie). Obě formy, ambrosie a nektar, se objeví v mýtech a historické literatuře jako skvělé cukroví zahánějící hlad a žízeň nesmrtelných obyvatele Mt. Olympu. Zatímco učenci si nejsou úplně jistí tím, co starověcí Řekové věděli o složení ambrosie (nebo její tekuté formy), byli přesvědčeni, že tyto mytické substance měly nějaký vztah k moučníku, nebo k medu. Ambrózie byla více než jen skvělým pokrmem, v řeckých mýtech se nachází několik epizod, ve kterých je ambrózie používána bohy a bohyněmi jako balzám, propůjčující smrtelným lidem krásu a nesmrtelnost.

V Homérově hymnu na Aphroditu, se bohyně připravuje pro nějaké vážné svádění s pomocí ambróziového oleje, ve kterém se rovněž koupaly Grácie. Ambróziový olej byl božsky sladký, vonný a dával nesmrtelnost bohům i smrtelným lidem. Ambrózie hrála důležitou roli v mnoha jiných mýtech. V jedné scéně Homérovy Iliady, použila mořská víla Thetis ambrosii a nektar k oživení mrtvého těla bojovníka Patrocluse. Ve stejném eposu, Zeus přikázal Apollonovi, aby pomazal ambrózií tělo dalšího padlého hrdiny Sarpedona. S tím by mohly souviset i tradice převzaté později do křesťanských rituálů jako akt „pomazání olejem“, prováděné jednak při instalaci krále, jednak u zemřelých.

 

- pokračovanie -

 

Ivo Wiesner

 

Z knihy "Světlo z dávných věků - Věda bez svědomí je jen ztroskotání ducha"

 

Zdroj: jitrnizeme.cz

 


KNIHU môžete objednať na tejto adrese

 

 

Celý seriál "Znovuzrození Alchymie" nájdete postupne na tejto adrese.


 

Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.


 

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.


 

 

var wm_a, wm_o;
wm_a = 0; // konverzna akcia; 0 = nie; 1 = ano
wm_o = 0; // suma za objednavku