OBDOBIA

PREDYNASTICKÉ OBDOBIE (pred rokom 3150 pr.Kr.)
Doba Bohov (49330-14175/9500 pr.Kr.) | Doba Polobohov (14175-3150 pr.Kr.)
RANODYNASTICKÉ OBDOBIE - ARCHAICKÁ DOBA (3150-2700 pr.Kr.)
1. dynastia (3150-2930 pr.Kr.) | 2. dynastia (2930-2700 pr.Kr.)
STARÁ RÍŠA (2700-2180 pr.Kr.)
3. dynastia (2700-2635 pr.Kr.) | 4. dynastia (2635-2510 pr.Kr.) | 5. dynastia (2510-2365 pr.Kr.) | 6. dynastia (2365-2180 pr.Kr.)
PRVÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (2180-1994 pr.Kr.)
7. dynastia (70 dní) | 8. dynastia (2180-2170 pr.Kr.) | 9./10. dynastia (2170-2025 pr.Kr.) | 11. dynastia (2119-1994 pr.Kr.)
STREDNÁ RÍŠA (1994-1794 pr.Kr.)
12. dynastia (1994-1794 pr.Kr.)
DRUHÉ PRECHODNÉ OBDOBIE (1794-1543 pr.Kr.)
• 13. dynastia (1794-1650 pr.Kr.) | 14. dynastia (?-1650 pr.Kr.) | 15. dynastia (1650-1539 pr.Kr.) | 16. dynastia (1650-1550 pr.Kr.) | 17. dynastia (1650-1550 pr.Kr.)
NOVÁ RÍŠA (1550-1070 pr.Kr.)
18. dynastia (1550-1292 pr.Kr.) | 19. dynastia (1292-1186 pr.Kr.) | 20. dynastia (1186-1070 pr.Kr.)
TRETIE PRECHODNÉ OBDOBIE (1070-655 pr.Kr.)
21. dynastia (1070-664 pr.Kr.) | 22. dynastia (946-736 pr.Kr.) | 22. dynastia – Hornoegyptská línia (870-730 pr.Kr.) | 23. dynastia (756-712 pr.Kr.) | 24. dynastia (740-712 pr.Kr.) | 25. dynastia (746-655 pr.Kr.)
NESKORÁ DOBA (715-332 pr.Kr.)
26. dynastia (664-525 pr.Kr.) | 27. dynastia – 1. perzská nadvláda (525-401 pr.Kr.) | 28. dynastia (401-399 pr.Kr.) | 29. dynastia (399-380 pr.Kr.) | 30. dynastia (380-342 pr.Kr.) | 31. dynastia – 2. perzská nadvláda (342-332 pr.Kr.)
GRÉCKORÍMSKE OBDOBIE (332 pr.Kr. až 395 po Kr.)
• 32. dynastia – Macedónska (332-304 pr.Kr.) | 33. dynastia – Ptolemaiovská (304-30 pr.Kr.) | 34. dynastia – Rímska (30 pr.Kr.-395)
▲ BYZANTSKÁ DOBA AŽ PO SÚČASNOSŤ
• Východorímski a byzantskí cisári | Umajjovci | Abbásovci | Fátimovci | Ajjúbovci | Mameluci | Vládcovia Osmanskej ríše | dynastia Muhammada Alího | Prezidenti Egyptskej republiky

CHRÁMY

Zobraziť KEMET na väčšej mape

FOTO
ABYDOS | DENDERA | EDFU | LUXOR | KARNAK

Tajomstvá Denderského zverokruhu IV.


Tajomný výjav sa nachádza v hrobke patriacej slávnemu staviteľovi, astronómovi a súčasne blízkemu priateľovi kráľovnej Hatšepsut v jednej osobe.

Názory egyptológov sa tu rôznia.

Čo je vlastne na strope hrobky zobrazené?

Astronomické riešenie záhadnej maľby na strope hrobky Senmuta

 

 

Obr. 10 V strede výjavu sa nachádzajú tri hviezdy pásu súhvezdia Orión. Pod týmito hviezdami je postava Sah-Orión. Pred ním je súhvezdie Hyády a za ním súhvezdie Sírius-Sopdet

 

Keby sa na maľbe jednalo len o znázornenie dráh planét počas pravidelných obehov okolo Slnka, tak zápis by sa neodohrával na takej malej časti oblohy len v okolí súhvezdia Orión.

Taktiež sa tu nepojednáva len o konjunkciu planét v tejto časti oblohy, lebo tá sa môže odohrať len podstatne vyššie nad pásom súhvezdia Orión, a to približne v rovine ekliptiky.

Na strope je s veľkou pravdepodobnosťou znázornená dráha telesa, ktoré sa pohybovalo na oblohe podobne ako kométa. Egypt ako veky pretrvávajúca ríša sa v priebehu jeho histórie stretol s mnohými jasnými kométami na oblohe. Dobre vyškolení astronómovia aj bez použitia špičkovej techniky boli pripravení takéto úkazy presne astronomicky zaznamenať.

Podľa pohrebných textov z pyramíd bol Sah - Orión dušou Usireho a oblasť, kde je toto jasné súhvezdie pokladali za veľmi vhodné miesto na to, aby sa tam odobrali duše mŕtvych kráľov po traumách smrti a znovuzrodenia (citácia z Mystérium Orióna od R. Bauvala a A. Gilberta).

Prečo je toto súhvezdie vhodné na odchod a príchod kráľov, bohov a teda aj planét?

Stačí len vhodne pospájať hviezdičky na freske ako v detskej omaľovánke a pred nami sa objavia deformované dráhy eliptického charakteru patriace pravdepodobne planéte X. Sú tu zobrazené aj pozície planét a sú priradené k dráhe X v bodoch, keď X prechádzala najbližšie popri nich.

 

 

Obr. 12

 


 

Obr. 13

 

Obr. 14

Nepripadá vám tvar tela draka (čínska pohrebná keramika so symbolom prilietajúceho boha smrti v strednej hornej časti obrázku) obzvlášť podobný na vypočítaný tvar dráhy planéty X? Priesek tela draka s centrálnym kruhom symbolizuje prechod planéty X popri približne kruhových orbitách planét. Jedná sa tu o pohľad na elipticky tvarovanú dráhu planéty X z boku, v smere hlavnej polosi dráhy X.

Zvíjajúci sa had na mayskom Kódexe, ktorý chrlí vodu a ľad (u Mayov v strednej Amerike takmer na rovníku) by mohol tiež čosi napovedať.

 

 

Obr. 15

 

Planéta X tvorí so Slnkom vlastne dvoj hviezdu, pričom obežná doba X je rádovo tisícročia a dráha X je štandardne veľmi pretiahnutá elipsa. Dráhy vnútorných planét okolo Slnka sú zobrazené ako koncentrické elipsy na jednom konci deformované extrémnym pôsobením X pri jeho priblížení. Slnko ako proti hviezda v binárnom systéme vykonáva tiež proti pohyb, a keďže obežná doba X a teda aj Slnka je veľmi dlhá, tak polomer, alebo skôr hlavná polos dráhy Slnka je tiež značná, okolo 500 miliónov km. Priemety medzí tejto dráhy symbolicky zobrazuje štvorec, ktorý je v strede obrázku a v jeho vnútri sú dráhy Merkúra, Venuši, Zeme, a aj tri pozície Marsu. Tieto tri hviezdičky môžu tiež symbolizovať tri dni roka, počas ktorých bola vždy zaznamenávaná poloha X na oblohe. Keby sme na obrázku mali do činenia len s efektným prechodom nejakej jasnej kométy cez slnečnú sústavu, neboli by dráhy vnútorných planét zakrivené do tvaru elíps. Hmotnosti aj najjasnejších a najťažších komét sú veľmi malé na to, aby bez nárazu do planéty mohli ovplyvniť jej dráhu.

Na dráhach X pri jej približovaní sa k Slnku sú vyznačené aj pozície planét v miestach, kde X sa približuje k ich orbitám. Sú tu symboly (sokoly) pre pozície Jupitera, Saturna a aj Uránu. Stĺpce vyznačujú vzdialenosť od Slnka v Astronomických jednotkách. Platí to pre strednú časť výjavu, konkrétne pre zobrazenia vo veľkom obdĺžniku.

Vedľa značiek planét sú symboly označujúce vzdialenosť X od Slnka pri danej pozícii na oblohe v rokoch. Po prepočte ako rýchlo by sa pohybovala kozmická loď, keby mala rýchlosť zodpovedajúcu extrémne eliptickej, temer parabolickej dráhe okolo Slnka, podobne ako je to u X vychádza, že údaje presne súhlasia so záznamami pre dráhu X na strope hrobky.

X priletela k Zemi od Jupitera približne za rok jedna palička. Od Saturna k Jupiteru letela 3 roky - tri paličky. Od Uránu k Saturnu letela 6 rokov - dva krát tri paličky!!!

Prečo sú eliptické dráhy na strope deformované, akoby zvlnené?

Pri pohybe X do stredu slnečnej sústavy, Slnko vykonáva proti pohyb a podobne aj Zem ktorá sa pohybuje okolo Slnka. Polohu X pri pohybe na oblohe maliar teda zachytil tak, ako ju videl, čiže aj so zdanlivým posunom spôsobeným Zemou. Zem vlastne po pol roku sa presunie o 300 miliónov km raz naľavo a raz napravo vzhľadom k Slnku a teda aj k X.

To spôsobuje jedno zo zvlnení na dráhe X, čo aj pekne vidno. Ďalšie deformácie na dráhe X spôsobuje proti pohyb Slnka- akoby prehnutie v strede na orbite X a vplyvy ostatných planét.

Ak X pri priblížení sa do vnútra slnečnej sústavy nie je brzdená priblížením sa k nej zozadu od planét, najmä Jupiterom, tak obehne okolo Slnka normálne z vonkajšej strany, alebo vďaka pôsobeniu planét akoby z boku preletí slnečnou sústavou a pohybuje sa po dráhe tvaru osmičky okolo Slnka.

Ak pri priblížení sa do stredu slnečnej sústavy sa X pohybuje tak, že Jupiter je jej akoby v závese, tak pod vplyvom gravitačnej sily od Jupitera môže byť dráha X zatočená extrémne do vnútra a X obíde Slnko po vnútornom oblúku a tvar jej dráhy potom vypadá (pri pohľade z boku v smere hlavnej polo osi dráhy X) ako symbol Jing Jang alebo naša galaktická špirála.

V strednej hornej časti maľby oddelenej od zvyšku vodorovnou čiarou je zobrazená dráha X počas jej príchodu do slnečnej sústavy, a to vždy pomocou zakreslenia zdanlivej polohy hviezdy na oblohe . Takéto zakreslenie bolo vykonané presne v určité dni roka. Jednalo sa tu asi o zakreslenie počas jarnej a jesennej rovnodennosti, prípadne aj počas zimného slnovratu.

Krivka idúca popod vodorovnú čiaru má v sebe už zahrnutú kompenzáciu dráhy X o posuvy na oblohe spôsobené pohybom Slnka po eliptickej dráhe. Priemer obežnej dráhy Zeme okolo Slnka sa na maľbe premieta do horizontálneho odstupu hviezdičiek nachádzajúcich sa vedľa seba a zaznamenaných do hornej časti maľby v rôznych častiach rokov. Červená čiara na obrázku senmutpce eliminuje posuvy Zeme počas roka. Miesta kde sa krivky pretínajú sú vlastne prechody X cez rovinu ekliptiky.

Keďže prechody X cez ekliptiku nie sú symetricky položené vzhľadom na polohu Slnka, tak dráha X nielenže má sklon voči ekliptike okolo 17 stupňov ale je aj akoby naklonená do boku. Rýchlosť X tiež prispieva k tejto nesymetrii, lebo v tejto časti orbity sa X pohybuje rýchlejšie ako pri prílete do perihélia.

Vďaka náklonu dráhy sa X po prechode okolo Slnka potom zdanlivo po oblohe presúva do oblasti nad alebo pod pásom Orióna. Vo vzdialenej časti svojej orbity X sa po oblúku znovu vracia do polohy odkiaľ k nám prichádza. Pozri obrázky. Priemet celej popísanej dráhy ako sa javí na oblohe je deformované číslo 8, alebo dokonca ako dve na koncoch spojené osmičky.

Zvlnená dráha stredom obrázka v smere stĺpca prechádzajúceho popri rohoch býka je zrejme dráha X na oblohe počas dňa. Prechádza totižto ponad čiaru ekliptiky. Je to dráha X v jej perihéliu.

Oblasť okolo súhvezdia Orión nebola vybraná za pohrebisko bohov a teda aj planét náhodne. Je to vlastne sektor oblohy z ktorého prichádza alebo odchádza planéta X. Odtiaľ X môže tiež priniesť ako svoj satelit-mesiac aj inú planétu, a za vhodných okolností pri priblížení k Slnku alebo k niektorej z planét tento satelit stratiť. Do zóny okolo súhvezdia Orión a Sírius-Sopdet nazvanej Duat zrejme aj odchádzajú planéty, keď sa pripoja ako obežnice k X.

Oblasť okolo Orióna je pravdepodobne aj oblasťou a smerom, kde je gravitačná sila Slnka najviac eliminovaná gravitáciou od telies a hmoty z tej časti oblohy. Dráhy všetkých telies obiehajúcich okolo Slnka v extrémnych vzdialenostiach majú asi tendenciu v priebehu časov pod vplyvom gravitačných síl zo spomínaných súhvezdí natočiť sa do tohto smeru.

 

- pokračovanie -

 

RNDr. Smutný Pavel

 

http://web.archive.org/web/20030609033148/mujweb.cz/veda/senmut/

 

Uverejnené so súhlasom autora

 

var wm_a, wm_o;
wm_a = 0; // konverzna akcia; 0 = nie; 1 = ano
wm_o = 0; // suma za objednavku

Sekcie: